PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 65-75
Article title

Analiza dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w Polsce w latach 2000-2007

Content
Title variants
EN
Analysis of incomes of the agricultural and non-agricultural population in Poland between 2000-2007
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania budżetów domowych na podstawie danych GUS, potwierdzają ogólne tendencje zachodzące w gospodarce, obserwowane w oparciu o dane makroekonomiczne. W latach 2000-2003 dochody ludności rolniczej w Polsce spadły o ok. 1,5-2,0%, podczas gdy w sferze pozarolniczej wzrosły o ok. 8,1%. Zmieniała się struktura dochodów. Udział dochodów dodatkowych, wspierających budżet gospodarstw pracowników, spadł z 19,6% w roku 2000 do 17,7% w roku 2007. W gospodarstwach domowych rolników miała miejsce tendencja odwrotna. Dochody dodatkowe wzrosły z 20,8 do 22,5% ogółu dochodów. W latach 2000-2007 dochody realne rolników wzrosły o 60%, emerytów i rencistów o 17%, a pracowników o niecałe 12%. Szybszy wzrost dochodów w rolnictwie, w porównaniu z resztą gospodarki, spowodował zmniejszenie rozpiętości dochodowych ludności między strefą rolniczą a pozarolniczą. O ile dochody rolników w roku 2000 były niższe od dochodów pracowników o 30,6%, o tyle w roku 2007 wskaźnik ten spadł do poziomu 7,4%. Trudno dziś orzec, czy zmniejszanie rozpiętości dochodowych jest trwałą tendencją w gospodarce polskiej. Postępujący proces recesji, jak się wydaje, może tę tendencję odwrócić.
EN
The household budget studies made by the Central Statistical Office, confirm general trends occurring in the economy, observed pursuant to the macroeconomic data. In the period of 2000-2003, the income of the farming population in Poland decreased by about 1.5―2.0%, while in the non-farming group there was an increase of about 8.1%. The structure of income has changed. The share of the additional revenue supporting workers' budgets decreased from 19.6% in 2000 to 17.7% in 2007. The opposite trend has been observed in farmers' households. Additional revenue increased from 20.8% up to 22.5% of a total revenue. In the years 2000-2007, the real income of fanners increased by 60%, retirees and pensioners by 17%, and workers with less than 12%. Faster income growth in agriculture compared with the rest of the economy, caused a reduction of income differences between agricultural and non-agricultural population. While fanners' income in 2000 was lower by about 30.6% than the workers' income, this indicator declined to 7.4% in 2007. It is difficult to decide today whether the reduction of the differences in income is a permanent trend in the Polish economy. It seems, that the ongoing recession can reverse this trend.
Year
Issue
Pages
65-75
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Adamowski Z. 1988. Przeobrażenia techniczno-produkcyjne w indywidualnej gospodarce chłopskiej i ich społeczno-ekonomiczne aspekty. W: Gospodarka rodzinna w rolnictwie, s. 87-134. Warszawa: PWRiL. ISBN 83-09-01363-9.
 • Adamowski Z. 1996. Poziom i dynamika dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w latach 1988-1995 w świetle budżetów domowych GUS. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 6, s. 3-16.
 • Adamowski Z. 1996a. Sytuacja dochodowa rolników polskich w latach 1988-1995 w świetle danych makroekonomicznych GUS. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 4-5.
 • GUS. 2003. Budżety gospodarstw domowych w 2002 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0208-9793.
 • GUS. 2007. Rocznik Statystyczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 1506-0632.
 • GUS. 2008. Budżety gospodarstw domowych w 2007 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 1896-4567.
 • Kordos J. 2008. Rozwój badań reprezentacyjnych w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 • Radzikiewicz M. 2008. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" nr 10.
 • Saczewska-Piotrowska A. 2006. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" nr 6.
 • Zienkowski L., Żółkiewski Z. 2006. Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa. "Wiadomości Statystyczne" nr 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0116303e-821a-4063-93df-f0de52ee8a35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.