PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 402-417
Article title

Problemy komunikowania i „włączania” społeczeństwa do projektów jądrowych w Unii Europejskiej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Badania naukowe pokazują, że projekty jądrowe wymagają budowania zaufania społecznego od momentu ich tworzenia. Proces budowy elektrowni jądrowej, okres jej funkcjonowania, wygaszenie i składowanie odpadów radioaktywnych związany jest z koniecznością przyjęcia konkretnego rozwiązania w zakresie komunikowania o procesach zachodzących w elektrowni, procedur kontrolnych i udziału w nich społeczeństwa. Artykuł ma na celu prezentację wybranych problemów komunikowania i włączania społeczeństwa do projektów jądrowych oraz wskazanie niektórych praktycznych rozwiązań w tym zakresie. W pierwszej części przedstawione zostaną ogólne problemy publicznego rozumienia nauki i technologii waz z przywołaniem wyników badań sondażowych, w tym prowadzonych w ramach unijnych Eurobarometrów przed awarią w Fukushimie. Druga część dotyczy idei włączania interesariuszy oraz nowej europejskiej inicjatywy pt. Europejski dialog na temat energii, w końcu przywołany zostanie francuski model informowania o energetyce jądrowej oraz rozwiązania proponowane w polskim programie energetyki jądrowej przyjętym przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Ansveld L., Roeser S. (red.), The Ethics of Technological Risk, London 2009.
 • Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Warszawa 2012.
 • Biała Księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, KOM (2006) 35.
 • Białecki I., J. Kozłowski, P. Sztabiński, Co wiemy o nauce?, Warszawa 2003.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1093/2012/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie Europejskiego Roku Obywateli 2013.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1904/2006/WE z 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca Program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013, Dz. Urz. UE 2006 L378.
 • Durant J. R., Participatory Technology Assessment and the Democratic Model of the Public Understanding of Science, “Science and Public Policy”, nr 26(5)/1999.
 • Energy Roadmap 2050: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm [dostęp 20.07.2014 r.].
 • Energy Strategy for Europe: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm [dostęp 27.07.2014 r.].
 • Est R. von, Walhout B., Brom F. W. A., Risk and Technology Assessment, Working Paper 1102/2011.
 • Factors influencing the societal acceptance of new energy technologies: Meta-analysis of recent European projects, http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07058.pdf [dostęp 20.06.2014 r.].
 • Flynn J., Slovic P., Kunreuther H., Risk, Media and Stigma. Understanding Public Challenges to Modern Science and Technology, London 2004.
 • Good Practices Guide on Transparency for nuclear projectsin the European Union, http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/transparency/doc/guide_on_good_practices.pdf [dostęp 16.07.2014 r.].
 • Gupta N., Fischer A. R. H., Frewer L. J., Socio-psychological determinants of public acceptance of technologies: A review, “Public Understanding of Science”, nr 21(7)/2011.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM 2010 (2020).
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania w zakresie energii do roku 2050, KOM (2011) 885, Bruksela 2011.
 • Komunikat Komisji, Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, KOM (2010) 639.
 • Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
 • Komunikat Komisji, Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego, KOM (2014) 330.
 • Komunikat Komisji, Plan działania w zakresie energii do roku 2050, KOM (2011) 885.
 • Komunikat Komisji, Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii, KOM (2014) 15.
 • Komunikat Komisji, Ramy polityki zakresie klimatu i energii do roku 2030, KOM (2011)169.
 • Komunikat prasowy nr 27/2013 z 15.05.2013r., Komitet Ekonomiczno-Społeczny, www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-27-2013-pl-ten-503.doc [dostęp 12.07.2014 r.].
 • Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Dz. U. 2003 nr 78 poz. 706.
 • Kurath M., Gisler P., Informing, involving or engaging? Science communication, in the ages of atom-,bio- and nanotechnology, “Public Understanding of Science”, nr 18(5)/2009.
 • Kurczewska U. (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesu, Warszawa 2008.
 • Mrozowska S., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej i wybrane sposoby jego przezwyciężania, „Przegląd Naukowy Disputatio”, Tom XII, Gdańsk 2011.
 • Mrozowska S., Kijewska B., Besta T., Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, „Ecoatom”, nr 13/2014.
 • OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2008 r.
 • OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2012 r.
 • Oettinger G., „Nowa Europa”, nr I (14)/2013.
 • Plan D dla demokracji, dialogu i debaty, KOM (2005) 494.
 • Roesner S. (red.), Emotions and Risky Technologies, New York 2010.
 • Slovic P., Flynn J. H., Layman M., Perceived risk, trust, and politics of nuclear waste, “Science”, nr 254(5038)/1991.
 • Special Eurobarometr 297, Attitudes towards radioactive waste, Bruksela 2008.
 • Special Eurobarometr 324, Europeans and Nuclear Safety, Bruksela 2010.
 • Special Eurobarometr 340, Science and Technology, Bruksela 2010.
 • Stankiewicz P., Zbudujemy Wam elektrownię (atomową!). Praktyka oceny technologii przy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, „Studia Socjologiczne” nr 1 (2012)/2014.
 • Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą Program polskiej energetyki jądrowej, „Monitor Polski” z dnia 24.06.2014r., poz. 502.
 • Weart S. R., The Rise of Nuclear Fear, Cambridge, Massachusetts, London 2012; S. Roesner (red.), Emotions and Risky Technologies, New York 2010.
 • Wynne B., Rationality and Ritual. Participation and Exclusion In Nuclear Decision-Making, London 2011.
 • Zacher L. (red.), Nauka-Technika-Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-011c5ba4-e609-4ff4-8187-d43644f08fac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.