PL EN


Journal
2012 | 33 | 76-100
Article title

Dynamis. Metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej Arystotelesa

Authors
Content
Title variants
EN
Dynamis. Metaphysical Notion of Capacity and its Role in Aristotle’s Practical Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor prezentuje Arystotelesowską koncepcję możności/możliwości (dynamis), która należy do filozoficznego słownika pojęć podstawowych Stagiryty. Pojęcie możności stanowi jedno z najważniejszych pojęć jego metafizyki. Szczególną rolę tego pojęcia określa to, iż można je rozumieć jako jeden z łączników filozofii pierwszej oraz filozofii praktycznej (etyki, retoryki oraz polityki) Stagiryty: autor analizuje związek filozofii teoretycznej i praktycznej na podstawie tego ważnego pojęcia. Pokazanie związku teorii i praktyki opiera się na analizie kluczowych partii Metafizyki (księgi delta oraz theta) i odnosi przedstawione w niej dystynkcje do podstawowego elementu Arystotelesowskiej filozofii praktycznej – pojęcia cnoty (arete). W praktycznych dziełach filozofa (trzy etyki i retoryka) znajdujemy definicje arete, które wydają się prima facie sprzeczne: w Etyce Nikomachejskiej Arystoteles definiuje cnotę odwołując się do pojęcia trwałej dyspozycji (hexis), tymczasem w Retoryce definiuje ją na podstawie pojęcia możności. Szczegółowa analiza tej pozornej sprzeczności pozwala pokazać faktyczne znaczenie pojęcia możności w filozofii Stagiryty.
EN
The author considers Aristotle’s conception of potency (dynamis), a fundamental notion in his metaphysics. One of its important functions is to connect his metaphysics and his practical philosophy. Showing this connection involves an analysis of the most important parts of the Metaphysics (Books Delta and Theta) and its application to an essential element of Aristotle’s practical philosophy, the notion of virtue (arete). However, Aristotle’s practical works (the three Ethics and the Rhetoric) contain apparently contradictory definitions of arete: in the Nicomachean Ethics Aristotle defines arete in terms of the notion of disposition (hexis), while in the Rhetoric he makes use of the notion of potency. An examination of this apparent contradiction clarifies the true significance of potency in Aristotle’s philosophy
Journal
Year
Issue
33
Pages
76-100
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Allard-Nelson [2001] – S.K. Allard-Nelson, Virtue in Aristotle's Rhetoric: A Metaphysical and Ethical Capacity, “Philosophy and Rhetoric” 34 (3) 2001, s. 245-59.
 • Arystoteles [1880] – Aristotelis «Ethica Nicomachea», recognovit F. Susemihl, Teubner, Lipsiae 1880.
 • Arystoteles [1885] – Aristoteles’ Metaphysik, In der Übersetzung von H. Bonitz, Einleitung, Kommentar hrsg. von H. Seidl, Griechischer Text in der Edition von W. Christ, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1978 (1er Band), 1980 (2er Band) pierwsze wydanie 1885.
 • Arystoteles [1959] – Aristotelis «Ars rhetorica», recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.D. Ross, Clarendon Press, Oxonii 1959.
 • Arystoteles [1971] – Aristotle’s Metaphysics. Books Γ, Δ, Ε, transl. with notes by C. Kirwan, Clarendon Press, Oxford 1971.
 • Arystoteles [1976] – Aristotelis «Ars rhetorica», edidit R. Kassel, apud W. De Gruyter et socios, Berolini et Novi Eboraci, 1976.
 • Arystoteles [1977] – Arystoteles, Etyka wielka. Etyka eudemejska, przeł. W. Wróblewski, Warszawa 1977.
 • Arystoteles [1978] – Aristotele: La Metafisica, traduzione, introduzione, commento G. Reale, Luigi Lofredo Editore, (2 vol.) Napoli 1978.
 • Arystoteles [1988] – Arystoteles, Retoryka, [w:] Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, PWN Warszawa 1988.
 • Arystoteles [1996] – Arystoteles, Metafizyka, t. I, II, opr. M. Krąpiec, A. Maryniarczyk, przeł. T. Żeleźnik, RW KUL, Lublin 1996.
 • Berti [1958] – E. Berti, Genesi e sviluppo della dottrina della potenza e dell’atto in Aristotele, „Studia Patavina“ (5) 1958, s. 477-505.
 • Bonitz [1870] – H. Bonitz (ed.), Index Aristotelicus, [w:] Aristotelis Opera, edidit Academia Regia Borussica, (vol. V), typis et impensis G. Reimeri, Berolini 1870.
 • Chantraine [1962] – P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Éditions Klincksieck, Paris 1962, vol. I.
 • Charles [2000] – D. Charles, Aristotle on Meaning and Essence, Clarendon Press, Oxford 2000.
 • Chen [1958] – C.H. Chen, The Relation Between the Terms 'energeia'and 'entelecheia'in the Philos-ophy of Aristotle, “The Classical Quarterly” (52) 1958, s. 12-17.
 • Filippi [2005] – F. Filippi, «Dynamis», Causality and Chance in Aristotle, [w:] Académie d’Athènes (ed.), Hasard et Nécessité dans la philosophie grecque, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, Athènes 2005.
 • Foot [2001] – Ph. Foot, Nautral Goodness, Oxford Clarendon Press, Oxford 2001.
 • Frisk [1960] – H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Carl Winter, Universitätsverlag, Heidelberg, Bd. I 1960.
 • Garver [1989] – E. Garver, Aristotle’s Metaphysics of Morals, “Journal of the History of Philosophy” (27) 1989, s. 7-28.
 • Gromska [1956] – D. Gromska Wstęp, [w:] Arystoteles: Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN Warszawa 1956, s. XI-LXXXV.
 • Hartmann [1937/1957] – N. Hartmann, Der megarische und aristotelische Möglichkeitsbegriff, Berlin 1937 (przedruk w: idem, Kleinere Schriften, t. II, Berlin 1957).
 • Heidegger [2003] – M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, Philipp Reclam, Stuttgart 2003.
 • Jaeger [2001] – W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001.
 • Krąpiec [2000] – M. Krąpiec, Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, [w:] idem, Dzieła, t. V, RW KUL, Lublin 2000.
 • Krämer [2004] – H. Krämer, Etyka integralna, przeł. M. Poręba, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś 2004.
 • Liddell, Scott & Jones [1951] – A Greek-English Lexicon, compiled H.G. Liddell, R. Scott, A New Edition Revised Augmented troughout by H.S. Jones with assistance of R. MacKenzie, Vol. I, Clarendon Press, Oxford 1951.
 • Maryniarczyk [2001] – A. Maryniarczyk, (hasło) Dynamis, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s 784.
 • McDowell [1998] – J. McDowell, Two Sorts of Naturalism, [w:] R. Hursthouse, G. Lawrence, W. Quinn (eds.), Virtues and Vices. Philippa Foot and Moral Theory, Clarendon Press, Oxford 1998, s. 149-179.
 • Peters [1967] – F.E. Peters, Greek Philosophical Terms. A Historical Lexicon, New York University Press, University of London Press Ltd., New York-London 1967.
 • Porawski & Wesoły [1979a] – R. Porawski, M. Wesoły, Z Arystotelesowego słownika filozofii, (Podstawowe pojęcia filozofii przyrody w Met. V), „Meander” 34 (1) 1979.
 • Porawski & Wesoły [1979b] – R. Porawski, M. Wesoły, Z Arystotelesowego słownika filozofii II (pojęcia kategorialne w Met. V), „Meander” 34 (4) 1979.
 • Radice [1996] – R. Radice (et. al.), La «Metafisica» di Aristotele nel XX secolo, Milano 1996.
 • Rapp [2006] – Ch. Rapp, Persuasion and Moral Psychology in Aristotle’s Rhetoric, Berlin 2005, dostępna na: http://web.princeton.edu/sites/philosph/Persuasion%20and% 20Moral%20Psychology%20(Ch.%20Rapp).pdf.
 • Reale [1978] – G. Reale, Introduzione alla lettura della «Metafisica», [w:] Aristotele: La Metafisica, traduzione, introduzione, commento G. Reale, Luigi Lofredo Editore, (2 vol.) Napoli 1978.
 • Reale [2002] – G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II: Platon i Arystoteles, przeł. E.I. Zieliński, RW KUL, Lublin 2002.
 • Robeyns [2011] – I. Robeyns, The capabilities approach, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), dostępne na: http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/capability-approach/.
 • Schnädelbach [2001] – H. Schnädelbach, Próba rehabilitacji «animal rationale», [w:] idem, Próba rehabilitacji «animal rationale». Odczyty i rozprawy 2, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 5-33.
 • Stallmach [1959] – J. Stallmach, Dynamis und Energeia. Untersuchungen an Werk des Aristoteles zur Problemgeschichte von Möglichkeit und Wirklichkeit, Meisenheim am Glan 1959.
 • Turasiewicz [1980] – R. Turasiewicz, Studia nad pojęciem «kalos kagathos», Warszawa-Kraków 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01223397-d8b2-47aa-91c0-7d6c75ade1b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.