Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5(37) | 33-47

Article title

Egzekucja z rachunku bankowego – wybrane zagadnienia

Title variants

EN
The execution of a bank account. Selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy egzekucji z rachunku bankowego, która jest w polskiej regulacji prawnej bardzo często stosowana i niezwykle praktyczna. Egzekucja z rachunku bankowego sprowadza się do zajęcia rachunku dłużnika poprzez poinformowanie o tym banku. Egzekucja taka, poza zagadnieniami praktycznymi, wywołuje wiele wątpliwości teoretycznych. Wiążą się one m.in. z przebiegiem egzekucji, sposobem i skutkami zajęcia oraz ograniczeniem egzekucji.
EN
The article refers to the execution of a bank account which is very often used in Polish regulation and proves extremely practical. The execution of a bank account consist in seizing of the debtor’s bank account by giving information about it to the bank. This kind of execution, apart from practical problems, involves also many theoretical issues, which the present article aims to settle. They are related inter alia, to the process of execution, the way of seizure, its consequences and limitation. The article also calls attention to the issues in relation to which serious interpretational doubts arise.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Ofiarski Z., Pisuliński J., Pyzioł W., Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1999.
 • Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Broniewicz W., Postępowanie egzekucyjne i egzekucja w sprawach cywilnych, „Państwo i Prawo” 1998, z. 8.
 • Broniewicz W., Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego, w: Współczesne tendencje rozwoju procedury cywilnej w Europie. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Popowo 25-27 października 1988, red. E. Warzocha, Jurysta, Warszawa 1990.
 • Flaga-Gieruszyńska K., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Gil I., w: Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Gil I., Gil P., Postępowanie klauzulowe, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Gołaczyński J., Wybrane zagadnienia egzekucji z rachunku bankowego, „Rejent” 2003, nr 10.
 • Gołąb S., Wusatowski Z., Kodeks postępowania cywilnego, cz. II: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Księgarnia Powszechna, Kraków 1933.
 • Jankowski J., Przebieg postępowania egzekucyjnego upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Koenner M., Egzekucja z innych wierzytelności i innych prawa majątkowych, Currenda, Sopot 2011.
 • Kruszelnicki F., Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego, Bibljoteka Prawnicza, Warszawa 1934.
 • Krzysztofek M., Bankowy tytuł wykonawczy. Sposoby dochodzenia należności przez banki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Marcewicz O., w: J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Marciniak A., Podstawa egzekucji sądowej (tytuł wykonawczy), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991.
 • Marciniak A., Podstawa egzekucji sądowej, w: Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, red. K. Lubiński, Currenda, Sopot 2002.
 • Marciniak A., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Mądrzak H., Funkcja i charakter postępowania klauzulowego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1976, nr 335.
 • Mądrzak H., Zakres kognicji sądu w postępowaniu o nadaniu klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c., „Studia Cywilistyczne” 1975, t. XXV-XXVI.
 • Muliński M., Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Osowy P., Egzekucja z rachunku bankowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2000.
 • Pogonowski P., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Pogonowski P., Egzekucja i postępowanie egzekucyjne, w: System prawa handlowego, t. VII: Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, red. T. Wiśniewski, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Pyzioł W., Umowa rachunku bankowego, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Sikorski G., Egzekucja z rachunków bankowych, Currenda, Sopot 2006.
 • Sikorski G., Egzekucja z rachunków bankowych, Currenda, Sopot 2011.
 • Sikorski G., Egzekucja z rachunków bankowych i bankowych papierów wartościowych, Wyd. Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1996.
 • Stangret-Smoczyńska A., Wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego, w: M. Brulińska, J. Gołaczyński, A. Stangret-Smoczyńska, Z. Woźniak, Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, red. J. Gołaczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Stangret-Smoczyńska A., Pękalski B., w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.Komentarz, red. J. Gołaczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Szczurek Z., Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Część ogólna, Currenda, Sopot 2011.
 • Świeboda Z., Sąd jako organ egzekucyjny, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1980.
 • Treder J., Egzekucja z rachunków bankowych, w: Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, red. K. Lubiński, Currenda, Sopot 2002.
 • Uliasz M., Glosa do uchwały SN z 24 stycznia 2003 r., III CZP 90/02, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 6.
 • Weitz K., Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, PWN, Warszawa 1978.
 • Wengerek E., Glosa do wyroku SN I CR 356/64, OSPiKA 1967, nr 6, poz. 133.
 • Wengerek E., Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w: Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, red. J. Jodłowski, Wrocław – Warszawa 1974.
 • Żabiński Z., Umowa rachunku bankowego, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1967.
 • Żygadło A., Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0123ae98-2072-4adf-b0ac-af4bfd6246f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.