Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 34 | 159-175

Article title

Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje

Title variants

EN
The Discoursive Research Orientation and its Marxist Inspiration

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Questions about the specifics of bulding of socio-political sphere phenomenon, lied at the dawn of countless attempts of systematization of knowledge over this subject, and of constructing the axioms, responding to efforts to enucleate of algorithm, ruling the dynamics of this sphere. One of such examples is discoursive research orientation. It was an effect of series of transformations inside social sciences during XXth century. Nonetheless, its program was not completely utilized by researchers achivements. I would like to express the conviction that primary catalogue of inspirations derives from rich achivements of Marxist thought. As node points of those considerations I take four inspirations: social practices, ideology, power and the political, outside of institutionalized politics frames. I do not treat these cathegories separately – because its reach intertwines, often as a consequences. Focusing on such subject of the following article, I therefore try to point out some problems revealing itself in political scientinsts research positions.

Keywords

Journal

Year

Issue

34

Pages

159-175

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Opolski

References

  • Barker Ch. 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cackowski Z. 1974. Główne pojęcia materializmu dialektycznego, Warszawa: Książka i Wiedza, Czajowski A. 1996. Władza polityczna. Analiza pojęcia, w: Studia z teorii polityki, t. I, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. 1997. Wprowadzenie, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, Kraków: Aureus, Dijk van T.A., Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach, www.discourse.org (lipiec–sierpień 2014) Eagleton T. 2014. Dlaczego Marks miał rację?, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/01.htm (sierpień–wrzesień 2014) Fairclough N. 2001. Language and Power, Essex: Pearson Education, Fairclough N., Wodak R. 2006. Krytyczna analiza dyskursu, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. II, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa: Scholar, Gramsci A. 1991. Zeszyty filozoficzne, tłum. B. Sieroszewska, J. Szymanowska, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, Howarth D. 2008. Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa, Hudzik J.P. 2011. Prawda i teoria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jabłońska B. 2012. Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem, „Studia Socjologiczne” (204)1: s. 75 – 92, Jaroszewski T.M. 1982. Praktyka, w: Słownik filozofii marksistowskiej, red. T.M. Jaroszewski, B. Janiec, M. Michalik, S. Opara, Warszawa: Wiedza Powszechna, Karwat M. 1980. Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Karwat M. 1989. Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kowalski S. 1991. Kategoria prawa naturalnego w dyskursie publicznym, w: Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, K. Dunin, Laclau E. 1998. Dyskurs, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. Goodin, P. Pettit, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa: Książka i Wiedza, Laska A. 2011. Dyskurs jako znaczeniowy wymiar polityki, w: Symboliczność przestrzeni polityki. Teoria i praktyka, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Marks K., Engels F. 1961. Ideologia niemiecka, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. III, Warszawa: Książka i Prasa, Marks K., Engels F. 1978. Ideologia niemiecka, cyt za: Karol Marks, Fryderyk Engels o języku, wyboru tekstów dokonał i opatrzył wstępem: B. Andrzejewski, Warszawa, Marks K., Engels F. Manifest komunistyczny, dostępne na: http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf (sierpień–wrzesień 2014). Marks K., Tezy o Feuerbachu, dostępne na: http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks01.pdf (sierpień–wrzesień 2014) Marsh D. 2006. Marksizm, w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marzec W. 2012. Teoria, praktyka, strategia, historia. O statusie współczesnej filozofii polityczności – casus Laclau i Mouffe, „Principia. Pismo koncepcyjne z filozofii o socjologii koncepcyjnej” 2012, t. LVI, Minkner K. 2012. O filmach politycznych. Między polityką, politycznością a ideologią, Warszawa: Elipsa, Nijakowski L.M. 2002. Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Nijakowski L.M., Szteliga J. 2005. Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim, Opole–Warszawa, Ozimek M. 2014. Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym, „Refleksje” 2014, nr 9, s. 109 – 124, Ozimek M., Minkner K. 2014. Polityki publiczne w ujęciu krytycznym. Próba teoretycznego zarysowania paradygmatu, w: Polityki publiczne w teorii i praktyce, red. B. Choroś, M. Niebylski, Opole: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 255–281 Piekot T., Poprawa M. 2009. Wstęp, w: Ideologie codzienności, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Piotrowski, Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, Rasiński L. 2010. Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Rasiński L. 2012. Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka Społeczna bez teorii krytycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Rittel S.J. 2005. Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Szczegóła L. 1999. Między mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, Wasilewski J. 2006. Retoryka dominacji, Warszawa: Trio, Winch P. 1995 [1958], Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Oficyna Naukowa, Wittgenstein L. 2000. Dociekania filozoficzne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Woleński J. 1975. Spór o status metodologiczny w nauce o polityce, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01263d77-dda3-406e-a415-4d0f216d95b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.