Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 147-157

Article title

ZASADA EWANGELICZNEJ MIŁOŚCI PODSTAWĄ DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W PROJEKCIE „ADOPCJA SERCA”

Content

Title variants

EN
THE EVANGELICAL PRINCIPLE OF LOVE AS A BASIS FOR CARE AND EDUCATION ACTIVITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ‘ADOPTION OF HEART’ PROGRAM

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Skrajna sytuacja, jaką jest wojna, zagraża zwłaszcza najsłabszym, czyli dzieciom i młodzieży. Dlatego w obliczu sytuacji realnego zagrożenia po ludobójstwie w Rwandzie podjęto natychmiast działania pomocowe i opiekuńcze. Jednym z takich działań był projekt na rzecz dzieci w Afryce o nazwie „Adopcja Serca”. Głównym motywem włączania się w adopcję serca stała się ewangeliczna zasada miłości. Miłość bliźniego jest odpowiedzią na konkretne potrzeby drugiego człowieka. Miłość bliźniego w ujęciu chrześcijańskim oznacza dawanie czegoś z siebie, rezygnowanie z własnych potrzeb na rzecz drugiego człowieka, a także bycie gotowym do poświęcania się dla innych ludzi.
EN
War as an extreme situation threatens especially the most vulnerable, that is, children and adolescents. Therefore, in the face of real danger after the genocide in Rwanda, adequate care and support activities were taken. The program for children in Africa called “Adoption of Heart” was one of them. The evangelical principle of love was the main motive for joining the program. Love of neighbor is a response to the specific needs of others. Charity in Christian terms means giving something of oneself, forgoing one’s own needs for other people as well as being ready to sacrifice oneself for others.

Year

Issue

1

Pages

147-157

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Adopcja serca, dostępny na: http://www.sekretariatmisyjnysac.pl (otwarty 20.02.2015).
 • Babicki Z. (2012). Pedagogia pallotynów – Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W: Kostkiewicz J. (red.). Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność. T. 1. Kraków: Impuls.
 • Babicki Z. (2013). Sytuacja dziecka w Rwandzie – zarys problematyki. „Pedagogika Społeczna”, nr 1(47).
 • Bednarz M. (1974). Dla Boga? Dla człowieka? Uzgodnienie miłości Boga i bliźniego. W:
 • Charyzmat i cele, dostępny na: http://www.maitri.pl (otwarty 08.03.2013).
 • Chrapek J., Żakowski J. (1987). Wyzwania. Wypisy z lektury nauczania społecznego Papieża Jana Pawła II. Kraków: Michalineum.
 • Cian L. (1986). System zapobiegawczy św. Jana Bosko i charakterystyczne rysy jego stylu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Darowski R. (red.). Otwarci w wierze. Warszawa – Kraków: Wydział Filozoficzny Tow. Jezusowego.
 • Drączkowski F. (1990). Miłość syntezą chrześcijaństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Hrynkiewicz J. (2010). Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego .
 • Jan Paweł II. (1995). Evangelium vitae. Poznań: Pallottinum.
 • Kamiński T. (2012). Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. (2002). Sprawiedliwość społeczna. Poznań: Pallottinum.
 • Łobocki M. (1997). Altruizm a miłość bliźniego. W: Kukołowicz T., Nowak M. (red.). Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Okoń W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 • Franciszek (2014). Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2014. „Posyłam Was”, nr 96 (4).
 • Pallotti W. (1966). Opere complete, vol. III. Roma: Curia Generalizia Della SAC.
 • Pallotti W. (1987). Wybór pism. T. 3. Poznań: Pallottinum.
 • Pilch J. (1995). Bezrobocie – nowa kwestia społeczna. W: Pilch T., Lepalczyk I. (red.). Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 • Powell J. (1990). Jak kochać i być kochanym. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Ramirez A. (1995). Lektura Pisma Świętego inspiracją miłości społecznej. „Communio”, nr 5 (89).
 • Rusinek R. (2003). Dzieci Rwandy. Ząbki: Apostolicum.
 • Skorowski H. (1994). Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Sobór Watykański II (1965). Dekret o apostolstwie świeckich. Poznań: Pallottinum.
 • Theiss W. (2011). Świetlica socjalno-wychowawcza w środowisku bezrobotnych Torunia (1931 – 1932). W kręgu katolickiej pracy społecznej. „Pedagogika Społeczna”, nr 3-4 (41-42).
 • Wyszyński S. (2001). Zasięg i charakter zainteresowań Katolickiej Nauki Społecznej. W: Wyszyński S. Początki nauczania społecznego (1934 – 1939). Warszawa: Wydawnictwo PAX.
 • Zięba W. (2001). Pięć lat adopcji serca. „My a Trzeci Świat”, nr 1(47).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0129ba14-d528-4e8d-a876-a416a1087a46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.