Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5 |

Article title

Lesistość w Polsce w przekrojach terytorialnych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia zmiany lesistości w Polsce w latach 2002— —2014 w różnych przekrojach terytorialnych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych GUS o powierzchni gruntów leśnych oraz o ludności i zmianach w podziale administracyjnym, które porównano w odniesieniu do województw, gmin oraz aglomeracji miejskich. W badanym okresie powierzchnia gruntów leśnych zwiększyła się o 290 tys. ha, co oznacza wzrost lesistości o 0,9 p.proc. w całym kraju. Wzrosła również powierzchnia leśna na 1000 mieszkańców (średnio w Polsce o 5,7 ha). Różnice w kształtowaniu się obu wskaźników najmocniej uwidoczniły się na poziomie gmin.
EN
The aim of the article is to present changes in forest cover within 2002—2014 in different territorial profiles. The analysis was conducted on the basis of CSO data concerning forest land, population and changes in administrative division, which were compared in relation to gminas, voivodships and urban agglomerations. The results indicate an increase in forest land area by 290000 ha in the period analysed, which implies an increase in the forest cover indicator by 0.9% across the country. The forest area per 1000 inhabitants also increased (on average by 5.7 ha in Poland). The differences in both indicators were the most visible at a lower territorial level.

Year

Issue

5

Physical description

Contributors

  • GUS
  • Instytut Badawczy Leśnictwa

References

  • GUS (2015). Leśnictwo 2015. Warszawa.
  • Jabłoński, M. (2015a). Powierzchnia gruntów leśnych — przyczyny zmian i spójność źródeł danych. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 54—68.
  • Jabłoński, M. (2015b). Definicja lasu w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz jej znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów w Polsce. Sylwan, vol. 159 (6), s. 469—482.
  • Kaliszewski, A. (2012). Problemy realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Leśne Prace Badawcze, vol. 73, s. 189—200.
  • Ludwiczak, I., Maciaszczyk, K., Rzeźnik, W., Witczak, A. (2012). Przegląd funkcji lasu w praktyce. Studencki obóz naukowy w Puszczy Augustowskiej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, r. 14, z. 32 (3), s. 297—301.
  • Mandziuk, A., Janeczko, K. (2009). Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, r. 11, z. 4 (23), s. 65—71.
  • Rykowski, K. (2009). Pojęcie i zadania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W: Materiały z I sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL pt. „Leśnictwo wielofunkcyjne — stan obecny i przyszłość”. Sękocin Stary 17—19.03.2009 r., s. 26—30. Sękocin Stary: IBL.
  • Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005). Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce — waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 45—70.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-012e57fa-b7fa-41e7-ad91-e1cd6b880b83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.