Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | V | 75-93

Article title

Perspektywy uregulowania powszechnego dostępu do Internetu i elektronicznego głosowania w Polsce

Title variants

EN
Prospects for settlement of universal access to the Internet and i-voting in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wraz z opublikowaniem w 2011 roku raportu Specjalnego Komisarza ONZ, dotyczącego promocji i ochrony prawa wolności ekspresji, rozpoczęła się dyskusja na temat nadania prawu dostępu do Internetu rangi prawa podstawowego. Frank La Rue zwrócił szczególną uwagę na znaczenie Internetu dla rozwoju ekonomicznego, politycznego i społecznego, a tym samym dla całościowego postępu rozwoju ludzkości. Bez problemu można wskazać państwa, które w swoich ustawodawstwach zdecydowały się na zagwarantowanie obywatelom dostępu do Internetu. Przykładowo w Estonii i Finlandii decydującą rolę odegrały rządy, które dzięki podjętym krokom są obecnie stawiane za wzór nowoczesnego podejścia do omawianej kwestii. Istnieją również państwa, które nie wprowadziły do swojego ustawodawstwa nowych regulacji, a prawo dostępu do Internetu jako prawo podstawowe wywodzą z odpowiedniej interpretacji przepisów już istniejących. Jest tak we Francji i w Kostaryce. W Polsce dyskusja na temat uznania prawa dostępu do Internetu jako prawa fundamentalnego jest znikoma. Należy jednak zauważyć, że kwestia ta jest pośrednio poruszana w związku z postulowaniem przez większość partii politycznych potrzeby rozwoju i promowania e-administracji. Skłania to do rozważenia możliwości wykorzystania Sieci w wyborach i umożliwienia obywatelom oddawania głosu przez Internet. W literaturze przyjmuje się podział na e-voting, czyli głosowanie elektroniczne oraz i-voting, czyli głosowanie przez Internet. Zasadniczo pierwsze z wymienionych pojęć jest szersze i obejmuje swoim zakresem także i-voting. Stany Zjednoczone i niektóre państwa europejskie podjęły kroki w celu wprowadzenia i-votingu do swoich systemów wyborczych. Działania te spotkały się jednak z licznymi problemami technicznymi. Niekwestionowanym liderem w Europie jest Estonia, która po raz pierwszy zastosowała elektroniczne głosowanie w 2005 i 2007 roku. Władze uznały przebieg głosowania za sukces, ale nie zabrakło również głosów krytyki, które zarzuciły mu naruszenie podstawowych przymiotników wyborczych i spłycenie społecznie doniosłego wymiaru aktu głosowania. W Polsce pojawiają się pomysły i próby używania Internetu w procesie głosowania na szczeblu lokalnym i krajowym. Jednakże odbywa się to na bardzo małą skalę i ma charakter eksperymentalny. Z tego powodu Polska bardzo źle wypada w dziedzinie wdrażania elektronicznego głosowania na tle innych państw, co potwierdza aż 42 lokata w rankingu stworzonym przez ONZ w zakresie zaawansowania technologicznego demokracji. Analizując wady i zalety i-votingu należy stwierdzić, że przy obecnym stanie rozwoju techniki jest on nieunikniony. Wymaga jednak zastosowania procedur zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa głosowania i weryfikacji prawidłowości zliczania oddanych głosów.
EN
The UN Special Commissioner, Frank La Rue, in his report from 2011 about the promotion and protection of the right of freedom of expression, has drawn a particular attention to the importance of the Internet for the economic, political and social development. This started a discussion on granting the right of access to the Internet rank of fundamental right. There is no problem to specify states which granted access to the Internet in their legislation, for example, Estonian and Finnish governments took legal steps to provide its citizens universal access to Network. There are also countries which do not introduce new regulation in their legislation, but the access to the Internet as a fundamental right derived from the proper interpretation of the existing rules. So it is in France and in Costa Rica. In Poland, the debate on recognition of the right of access to the Internet as a fundamental right is negligible. However, it should be noted that this question is indirectly raised in connection with the promotion of the e-administration. This leads also to consider the possibility of using Network in the election and enable citizens to submit votes via the Internet. The literature assumes a division of e-voting and i-voting. Basically, e-voting is broader and includes the i-voting. The United States and some European countries have taken steps to use i-voting in their electoral systems. However, these measures have met with numerous technical problems. The leader in Europe is Estonia, which implemented electronic voting in 2005 and 2007. The authorities have recognized the voting as a success, but there were also criticisms that accuse it as a violation of basic election rules. In Poland, there are ideas and projects of using the Internet in the process of voting at local and national level, but it is has still a small scope. This is a reason why Poland takes only 42 location in the ranking created by the UN in the field of technological advancement of democracy. Nowadays the technological development makes i-voting inevitable. However, it requires the use of procedures to ensure a high level of voting security and verification of the accuracy of counting the votes cast.

Year

Volume

V

Pages

75-93

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • 1st Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and New Communication Services A new notion of media? (28 and 29 May 2009, Reykjavik, Iceland), political declaration and resolutions, “MCM” 2009, vol. 011, pkt. 5.
 • Alvarez R. M., Hall T. E., Voting technology, [w:] Leighley J. E. (red.), The Oxford Handbook of Amercian elections and political behavior, New York 2010.
 • Antkiewicz Ł., Powszechny dostęp do internetu będzie zapisany w konstytucji? „Gazeta.pl” 02.12.2009,http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7321820,Powszechny_dostep_do_internetu_bedziezapisany_w_ konstytucji_.html [12.10.2015].
 • Decree of the Ministry of Transport and Communications on the minimum rate of a functional Internet access as a universal service (732/2009), http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732.pdf [12.10.2015].
 • Dendia R., Głosowanie elektroniczne w Paragwaju, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 5(58), opracowane przez K. Complak.
 • Dlaczego niektóre przepisy ustawy HADOPI uznano za niezgodne z francuską konstytucją, http://prawo.vagla.pl/node/8533 [12.10.2015].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r., pkt. 4.
 • E-Government survey 2014, e-government for the future we want, New York 2014, http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf [12.10.2015].
 • E-służba zdrowia. Są założenia do projektu, http://www.platforma.org/aktualnosc/38589/e-sluzba-zdrowia-sa-zalozenia-do-projektu [12.10.2015].
 • Electronic voting system to be scrapped, http://www.rte.ie/news/2009/0423/116606-evoting/ [12.10.2015].
 • Estonia, Parliamentary Elections, 4 March 2007: Final Report, Organization for Security and Co-operation in Europe, 2 July 2007, http://www.osce.org/odihr/elections/estonia/25925.
 • Estonia: Głosowanie w wyborach przez internet, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Estonia-Glosowanie-w-wyborach-przez-internet-2297914.html [12.10.2015].
 • E-voting machine storage pegged at €696,000, http://www.rte.ie/news/2006/0323/74411-evoting/ [12.10.2015].
 • E-voting, ACE The Electoral Knowledge Network, http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries [12.10.2015].
 • Finnish Information Society Code enters into force 2015, http://lexia.fi/2014/12/22/finnish-information-society- code-enters-into-force-2015/ [12.10.2015].
 • Frosini T. E., Liberte, Egalite, Internet, http.//www.confronticostituzionali.eu/?p=1099 [12.10.2015].
 • Gotowalska Ż., Ruch Palikota: w maju propozycje zmian w konstytucji, 9.01.2013, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ruch-palikota-w-maju-propozycje-zmian-w-konstytucji/7stkj [12.10.2015].
 • Henryk P., Dostęp do Internetu zapisany w konstytucji?, Pardon.pl, http://www.pardon.pl/dyskusja/2208783/_/1 [12.10.2015].
 • http.//www.whitehouse.gov/history/presidents/bc42.html [12.10.2015].
 • http://www.e-glosowanie.org/ [12.10.2015].
 • http://www.isoc.org.pl/200701/wybory [12.10.2015].
 • http://www.ss.ca.gov/executive/ivote/final_report.htm [12.10.2015].
 • Internet Society Poland, Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych, Warszawa 2007.
 • Iszkowski K., Twój Ruch. Deklaracja i tezy programowe, http://twojruch.eu/deklaracja-i-tezy-programowe [10.02.2015].
 • Jasudowicz T., Zagadnienia wstępne, [w:] Gronowska B. i in., Prawa człowieka i ich ochrona, TNOiK - Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Judgement 12790 of the Supreme Court, File 09-013141-0007-CO, 30 July 2010, (English translation), http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_texto_sentencia.asp? nValor2=483874&tem1=013141&param7=0&lResultado=3&nValor1=1&strTipM=T&strLib=LIB[12.10.2015].
 • www.nowoczesna.org/files/Kierunki_programowe.pdf [12.10.2015].
 • Konstytucja Grecji, polskie tłumaczenie, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/grecja.html [12.10.2015].
 • Krawczyk P., eWyborczy skandal w USA, http://www.idg.pl/news/73269/ewyborczy.skandal.w.usa.html [12.10.2015].
 • Mercuri R., Florida 2002: Sluggish Systems, Vanishing Votes, http://www.notablesoftware.com/Papers/CACM1102.html [12.10.2015].
 • Mider D., Głosowanie przez Internet a demokracja, [w:] Sulowski S. (red.), Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 20.
 • Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 • Młyńczak-Sachs K., Głosowanie elektroniczne w Holandii – od maszyn do głosowania przez wybory internetowe po kartki i ołówki, [w:] Musiał-Karg M. (red.), Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci - teoria, doświadczenia, perspektywy, Toruń 2013.
 • Nowina Konopka M., Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce, Kraków – Nowy Sącz 2008.
 • Padilla S., Voters Electing New Ways to Cast Ballots: From ‘cumulative voting’ to participating online, standard methods of choosing leaders are evolving, http://archive.fairvote.org/vra/LAt6-25.htm [12.10.2015].
 • Porębski L., Triumf demokracji czy początek prawdziwych kłopotów? Wokół idei głosowania elektronicznego [w:] Musiał-Karg M. (red.), Demokracja, Toruń 2013.
 • Program PIS 2014, http://pis.org.pl/dokumenty [12.10.2015].
 • Program Wyborczy PSL, www.psl.org.pl/upload/pdf/Program_Wyborczy_PSL_260811.pdf [12.10.2015].
 • Projekt. Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu, http://twojruch.eu/plan-zmian-2014-2019-0 [12.10.2015].
 • Pszczółkowska D., Estonia postawiła na internet, by promować społeczeństwo obywatelskie, „Nasz Czas” 2004, nr 3 (628), http://www.pogon.lt/_NCZ_ARCHYVAS/403/estonia1.html [12.10.2015].
 • Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 16 May 2011, A/HRC/17/27.
 • Response to Jim Dickson’s Recent Statements to Authorities, http:/www.votersunite.org/info/responsetodickson.asp, [12.10.2015]
 • Rogulska B., Zbieranek J., Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania Polaków, „Studia Wyborcze” 2014, t. 18.
 • Rzucidło J., Perspektywy głosowania za pośrednictwem Internetu w Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15.
 • Sojusz lewicy Demokratycznej, Jutro bez obaw. Program dla Polski. http://www.sld.org.pl/strony/39-jutro_bez_obaw%20program_sld.htm [12.10.2015].
 • Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • Top French Court Declares Internet Access ‘Basic Human Right, “The Times” (London) 2009, 12 June, http://www.foxnews.com/story/2009/06/12/top-french-court-declares-internet-access-basic-human-right/ [29.04.2014].
 • Twoje nowe życie, http://twojruch.eu/twoje-nowe-zycie-0 [29.04.2014].
 • Woodard C., Estonia, where being wired is a human right, “Christian Science Monitor” 2003, http://www.csmonitor.com/2003/0701/p07s-01-woeu.html [29.04.2014].
 • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym - gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, Warszawa 2013.
 • Zieliński M., Dostęp do Internetu jako prawo człowieka? W sprawie potrzeby nowej wolności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4(117).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-013cd7ff-2cef-4bdf-9441-d044f2fedc0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.