Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 24 | 248-267

Article title

Alternatywny program badań kapitału ludzkiego

Content

Title variants

EN
Alternative Research Program of Human Capital

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Piętnaście lat badań doprowadziło do zbioru teorii, które przedstawiają współczesną wiedzę na temat kapitału ludzkiego i jego centralnej pozycji w ekonomii. Te badania zapoczątkowały alternatywne podejście do kapitału ludzkiego zasadniczo różne niż to, którego autorami są T. Shultz i G. Becker. Rdzeniem tego programu naukowego jest poprawne rozumienie kategorii kapitału jako zdolności do wykonywania pracy. Mając wypracowany model kapitału wiele pochodnych kategorii zostało poprawnie wyjaśnionych, w tym także kwestie pomiaru kapitału ludzkiego. Powstała teoria płacy minimalnej. Wiele oznak wskazuje, że jest to postępowy program badań.
EN
Fifteen years of doing research in human capital created a set of theories that present contemporary knowledge about human capital and its central position in economy. These research have originated the alternative approach to human capital principally different than those authorized by T. Shultz and G. Becker. The core of the program is correct understanding of capital as the ability of doing work. Having elaborated the model of capital many economic concepts are correctly derived and the human capital measurement as well. Theory of minimum wage has been created. There are many marks that progressiveness is a constant feature of the research.

Year

Volume

24

Pages

248-267

Physical description

Contributors

 • Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Atkins P., 2005, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań [Galileeo’s Finger – The Ten Great Ideas of Science, (2003)].
 • Barburski J., Dobija M., 2007, Produktywność pracy w aspekcie makro i mikroekonomicznym [w:] Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz,
 • Ł. Tomaszewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bliss J.Ch., 1975, Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford: NorthHolland.
 • Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dobija M. (red.), 2011, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dobija M., 1997, Ile powinien zarabiać anestezjolog?, “Master of Business Administration”, nr 5.
 • Dobija M., 1998, How to place human resources into the balance sheet?, Human Resources Costing and Accounting, vol. 3, no. 1, Spring.
 • Dobija M., 2004, Analityczna funkcja produkcji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9(656).
 • Dobija M., 2007, Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, ed. Linda M. Cornwall, Nova Science Publishers, Inc., New York.
 • Dobija M., 2008, Labour productivity ratio and international comparison of economic performance – Formalization of the PPP theory and preliminary examinations, EMERGO, No. 1/2008, 2008, pp. 3–19.
 • Dobija M., 2009, Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego, „Master of Business Administration”, nr 1(96), styczeń – luty 2009.
 • Dobija M., 2010, Open source currency and balanced credit size, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, Issue 2(16).
 • Dobija M., 2011, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, Modern Economy, 2011, vol. 2, no. 2.
 • Dobija M., 2011, Labor Productivity vs. Minimum Wage Level, Modern Economy, 2011, vol. 2, no. 5.
 • Dobija, M. 2009, Theoretical Grounds of Public Finance Reform, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 5, 6–20.
 • Goetzmann W.N. i Ibbotson, R.G., 2005, History and the Equity Risk Premium (April 6, 2005). Yale ICF Working Paper No. 05–04. http://ssrn.com/abstract=702341
 • Hellwig Z., 1997, Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Wydawnictwo WSB.
 • Ijiri Y., 1995, Segment Statements and Informativness Measures, Managing Capital vs. Managing Resources, Accounting Horizons, vol. 9, no. 3, pp. 55–67.
 • Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe UEK, nr 752, Kraków.
 • Kozioł W., 2010, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, praca doktorska, Biblioteka UEK, 2010, s. 191–195.
 • Kurek B., 2007, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska (PHD thesis), Biblioteka UEK.
 • Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw, s. 375–392.
 • Kurek B., 2010, Historia badań kapitału i zysku [w:] Teoria pomiaru kapitału i zysku, red. M. Dobija, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Mazur M., 1976, Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • McConnell C., Brue S., 1986, Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, N. Y.
 • McConnell C., Brue S., Macpherson, 2009, Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, N. Y.
 • Mirowski P., 1989, More Heat than Light, Economics as social physics: Physics as nature’s economics, Cambridge University Press.
 • Rushkoff D., 2008, Open Source Currency [w:] J. Brockman, What is your dangerous idea, Edge Foundation, Inc. Polish edition (2008) Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, Smak Słowa, Sopot.
 • Woźniak M.G., 2004, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Wright R., 2000, NONZERO. The logic of Human Destiny, Polish edition: Prószyński i S-ka, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-013d579c-c8f6-451a-9bcd-6433abdf8c50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.