PL EN


2014 | 4(87) | 41-52
Article title

Massive Open Online Courses, czyli o ewolucji kształcenia korespondencyjnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Massive Open Online Courses, that is about the evolution of correspondence education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nową propozycję kształcenia, będącą odpowiedzią na rosnące wymagania rynku pracy stanowią Massive Open Online Courses, określane najefektywniejszą metodą kształcenia wykorzystującą łącze internetowe. Mówiąc o MOOCs, można odnieść wrażenie, że nie jest to pomysł całkowicie innowacyjny, gdyż jej filozofia jest spójna z wypracowaną wiele lat temu metodą kształcenia pocztowego. Rok 2012 został w USA uznany rokiem Massive Open Online Courses, który w opinii ekspertów ds. kształcenia zrewolucjonizował dotychczasowe podejście do nauki . Pomimo że w Polsce MOOCs nie jest jeszcze dostępny, to niektóre szkoły wyższe rozważają w przyszłości włączenie tej strategii do oferty swojej uczelni . Nowa propozycja umożliwiałaby uczelniom pozyskanie studentów powyżej 25 r.ż. i zgodnie z postula-tami Lifelong Learning zachęciłoby niektóre osoby do całożyciowej edukacji . Niniejszy tekst ma na celu zaprezentowanie Massive Open Online Courses na tle innych – już dobrze znanych – rozwiązań kształceniowych. W artykule przedstawione zostaną główne założenia kształcenia zdalnego i e-learningu, których znajomość zdaje się być niezbędną dla zrozumienia idei Massive Open Online Courses, a w następ-stwie dokonania bilansu wad i zalet tejże metody.
EN
The year 2012 in the United States and Britain has been declared as the year of Massive Open Online Courses, which in the opinion of education experts has revolutionized the approach to learning. Although MOOCs is not yet available in Poland, some universities are considering inclusion of this strategy to their offer in the future. Such a procedure would allow universities to attract students above age of 25, which in accordance with the demands of Lifelong Learning would encourage adults to lifelong education. This text aims to present Massive Open Online Courses on other, already well known-training solutions. The article will present the main assumptions of the remote education and e-learning, knowledge of which seems to be necessary for an understanding of the idea of a Massive Open Online Courses, and following the balance of advantages and disadvantages of this method.
Year
Issue
Pages
41-52
Physical description
Dates
printed
2014-11-20
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Barczak A., Florek J., Jakubowski S., Sydoruk T., Zd@lna edukacja. Potrzeby, problemy i zagrożenia, Warszawa 2006.
 • Brzeziński J. , Co zrobić, aby zniszczyć uniwersytet?, [w:] Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę uro-dzin, W. Szulakiewicz (red.), Toruń 2008, za: G. Ritzer, Siedzimy nigdzie, pijemy nic, przedruk za tygodnikiem „Polityka”, http://moja-czytelnia.blogstop.com/2007/12.
 • Cadwalladr C., Do online courses spell the end for the traditional university? „The Guar-dian” z dnia 10.11.2012, http://www.guardian.co.uk/education/2012/nov/11/online-free-learning-end-of-university, [dostęp: 04.05.2013].
 • Clarke A., E-learning. Nauka na odległość, Warszawa 2007.
 • Czarnecki K, Konstrukcja prawna finansowania uczelni publicznych, [w:] Prawo o szkol-nictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, J. Pakuła (red.), Toruń 2012.
 • Drzewiecki R., Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie. Sowietyzację zastąpiła amerykani-zacja, Strona Dziennika Gazety Prawnej,
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/701245,zmierzamy_ku_edukacyjnej_katastrofie_sowietyzacje_zastapila_amerykanizacja.html, [dostęp: 04.05.2013].
 • Edukacja, jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998, Oficjalna polska strona UNESCO, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf, [dostęp: 04.05.2013].
 • Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2010.
 • Hennig R., E-learning w procesie edukacji permanentnej w Polsce. Wybrane aspekty, [w:] Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, W. Horyń, J. Maciejewski J. (red.), Wrocław 2010.
 • Kraśniewski A., Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swej misji i strategii?, Seminarium Bolońskie, Uniwersytet Miko-łaja Kopernika, 05.04.2013, Strona Ekspertów Bolońskich, http://ekspercibolonscy.org.pl, [dostęp: 05.05.2013].
 • Maliszewski T., Solarczyk-Szwec H., Elżbieta Zawacka (1909–2009), [w:] „Rocznik Andragogiczny”, Warszawa-Płock 2009.McGhee P., Why online courses can never totally replace the campus experience? „The Guardian” z dnia 19.11.2012, http://www.guardian.co.uk/education/2012/nov/19/open-online-courses-higher-education, [dostęp: 04.05.2013].
 • MOOCs interrupted: Top 10 reasons our readers didn’t finish a Massive Open Online Course, http://www.openculture.com/2013/04/10_reasons_you_didnt_complete_a_mooc.html, [dostęp: 04.05.2013].
 • Mysłakowski Z., Kształcenie i doświadczenie, Warszawa 1961, [w:] L. Witkowski, Prze-łom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013, s. 305.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.
 • Plebańska M., E-learning. Tajniki edukacji na odległość, Warszawa 2011.
 • Potulicka E., Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich, Poznań 1988.
 • Półturzycki J., Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 1998.
 • Siemieniecki B., Badania nad możliwościami i ograniczeniami e-learninu w edukacji, [w:] Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, B. Siemieniecki (red.), Toruń 2006.
 • Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.
 • The chronicle of higher education, What you need to know about to know MOOCs, http://chronicle.com/article/What-You-Need-to-Know-About/133475/, [dostęp: 04.05.2013].
 • Wach-Kąkolewicz A., Postawy i oczekiwania studentów UEP wobec kształcenia trady-cyjnego i e-learningu, [w:] E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzysta-nie, M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Warszawa 2010.
 • What campus leaders need to know about MOOCs, An educase executive briefing, http://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB4005.pdf, [dostęp: 04.05.2012].
 • Woźnicka E., Kształcenie korespondencyjne jako forma edukacji na dystans, [w:] Dro-gowskazy pedagogiczne, Kraków 2000.
 • Zawacka E., Kształcenie korespondencyjne, Warszawa 1967.
 • Zawacka E., Kształcenie zdalne, Toruń 1995.
 • Zawacka E., Niepowodzenia w nauczycielskich studiach zaocznych, [w:] „Zeszyty Na-ukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego” 1972, Nr 1.
 • Zawacka E., Rozwój kształcenia korespondencyjnego w Polsce, Warszawa 1967.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0149a06a-959e-47b2-9e1d-6d05365244e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.