Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 36 | 31-44

Article title

Gospodarka odpadami. Instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów

Content

Title variants

EN
Waste Management. Waste processing installations and facilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Gospodarka odpadami, to skomplikowany proces, który w największym skrócie można scharakteryzować jako wytwarzanie odpadów oraz gospodarowanie odpadami. Kluczowe znaczenie w gospodarowaniu odpadami ma ich przetwarzanie. Do przetwarzania odpadów – odzysku i unieszkodliwiania – niezbędne są odpowiednie instalacje oraz urządzenia, których przytłaczająca większość to inwestycje celu publicznego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Powyższe instalacje i urządzenia są traktowane jako obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane albo są umieszczane w takich obiektach. Artykuł jest drugim z serii artykułów poświęconych gospodarce odpadami. Dotyczy zasad realizacji obiektów budowlanych, w których następuje przetwarzanie odpadów i związanych z tym problemów. Autorzy uważają, że podstawowymi przyczynami kłopotów są zbyt skomplikowane procedury ustalania lokalizacji i uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz negatywne emocje społeczne – ludzie nie chcą mieć w swoim sąsiedztwie takich obiektów. Nie są przedmiotem niniejszego artykułu szczegółowe rozważania dotyczące: uproszczenia procedur ustalania lokalizacji powyższych obiektów budowlanych, technologii bezpiecznych dla środowiska, liczby instalacji niezbędnych do prawidłowego gospodarowania odpadami w Polsce, zachęt ekonomicznych. To tematy zbyt obszerne na jeden artykuł. Wymagają szeregu odrębnych badań i publikacji. Autorzy sygnalizują jedynie: które akty prawa należy przede wszystkim zmienić, aby uprościć procedury oraz sposoby na ostudzenie negatywnych emocji: zachęty ekonomiczne dla właścicieli nieruchomości, położonych w szeroko rozumianym sąsiedztwie powyższych obiektów.
EN
Waste management is a complex process that can be briefly characterized as waste generation and waste management. Waste processing is absolutely crucial to waste management. For waste processing – recovery and disposal – suitable installations and facilities are required, the overwhelming majority of which are public purpose investments (as defined in the Act on Spatial Planning and Development) and projects that may always have a significant impact on the environment (as defined in the Regulation on projects likely to have a significant impact on the environment). The installations and facilities mentioned above are treated as construction objects within the meaning of the Construction Law or are situated in such objects. This is the second in a series of articles on waste management. It discusses the principles of building construction objects in which waste processing takes place (and the problems related thereto). The authors believe that the main causes of the problems are too complex procedures for determining the location and obtaining a building permit and negative social attitudes – people do not want to have such facilities in their neighbourhood. The article does not include detailed considerations on: the simplification of procedures for determining the location of the above-mentioned buildings, environmentally friendly technologies, the number of installations necessary for proper waste management in Poland, economic incentives. These topics are too extensive for a single article. They require a series of separate studies and publications. The authors only indicate: which acts of law should be first changed in order to simplify procedures, ways to cool down negative emotions: economic incentives for property owners, located in the broadly understood neighbourhood of the above-mentioned facilities.

Year

Issue

36

Pages

31-44

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska

References

 • Gazeta.pl – forum regionalne wątek: Polfa Tarchomin – smród, https://forum.gazeta.pl/forum/w,297,49723200,49723200,Polfa_Tarchomin_smrod.html [dostęp 19.01.2021].
 • Mikołajczyk M., 2020, Dzięki nam niebo jest niebieskie, Puls Biznesu – wydanie internetowe z 20.12.2020 r. https://www.pb.pl/dzieki-nam-niebo-jest-niebieskie-1103783 [dostęp 19.01.2021].
 • Nowicki M., 1993, Strategia ekorozwoju Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 • Wieczorek A., Siekierski M., 2020, Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i ekonomiczne na przykładzie m.st. Warszawy, MAZOWSZE Studia Regionalne, 34, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, s. 31-58.
 • Wielgosiński G., Namiecińska O., 2016, Spalarnie odpadów komunalnych – perspektywa roku 2020, Nowa Energia, 2, Warszawa, s. 11-20.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w skrócie uPb.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 21 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w skrócie ugn.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 31 marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w skrócie upzp.
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056).
 • Ustawia z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tj. z dnia 8 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2018 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w skrócie uiś.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. z dnia 16 września 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1850).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w skrócie uod.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. z dnia 16 września 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj. z dnia 7 października 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w skrócie rpzoś.
 • Rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0156440f-0cad-48f5-bc53-354c502b1f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.