Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 11 | 293-307

Article title

Wykorzystanie podejścia zasobowego w budowaniu wizerunku uczelni publicznej – analiza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z perspektywy kluczowych zasobów oraz ich spójności ze strategią i misją uczelni

Authors

Content

Title variants

EN
The use of resource based view for image creating of a public university – the analysis of the Wroclaw University of Economics and Business in terms of the key resources and their consistence with the university’s strategy and mission

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była analiza posiadanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zasobów, które mogłyby zostać wykorzystane do budowania wizerunku uczelni, a zarazem tworzyć jej trwałą przewagę konkurencyjną. Autor w swoich badaniach skupił się na stronie zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej organizacji, by uniknąć zarzutów o jednostronność podejścia zasobowego, które uważa się za skoncentrowane wyłącznie na wnętrzu organizacji z pominięciem jej zewnętrznej strony. Przeprowadzone badania miały udowodnić, że odpowiednio przeprowadzona analiza, która została wsparta w niniejszym opracowaniu takimi narzędziami, jak mapa interesariuszy czy analiza VRIO (V – Value, R – Rare, I – Imitation, O – Organization), pozwala na wyodrębnienie zasobów, które można wykorzystać w procesie tworzenia wizerunku, a także budowania przewagi konkurencyjnej pod warunkiem zachowania ich spójności ze strategią i misją uczelni.
EN
The purpose of the article was to analyze the resources held by the Wroclaw University of Economics and Business that could be used to build the image of the university and at the same time create its lasting competitive advantage. The author in his research focused on both the internal and external side of the organization to avoid allegations of one-sided resource approach, which is considered to be focused only on the inside of the organization bypassing its external side. The research was aimed at proving that properly conducted analysis, being supported in this study with such tools as a map of stakeholders or VRIO analysis (V-Value, R-Rare, I-Imitation, O-Organization), allows for the extraction of resources that can be used in the process of creating an image, as well as building a competitive advantage, providing that they are consistent with the university’s strategy and mission.

Keywords

References

 • Altkorn J., 2004, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Collis D.J., Montgomery C.A., 2008, Competing on resources, Harvard Business Review, 86(7-8).
 • Dejnaka A., 2012, Identyfikacja wizualna uczelni a budowanie wizerunku marki, Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.
 • Dyer J.H., Singh H., 1998, The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, 24, s. 660-679.
 • Hamel G., Prahald C.K., 1993, Strategy as stretch and leverage, Harvard Business Review, 71(2).
 • Iwankiewicz-Rak B., 2007, Wizerunek organizacji niedochodowych – znaczenie i kreowanie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1171, Marketing, s. 86-96.
 • Klimas P., 2014, Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Kotas M., 2014, Wizerunek organizacji publicznej jako instrument efektywnego komunikowania z interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Krupski R., 2012, O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań, Przegląd organizacji, 11, s. 3-5.
 • Krzyżak M., 2014, Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni, Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
 • Lichtarski J., 2014, Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarądzania przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Marczewska M., 2016, Podejście zasobowe do organizacji, [w:] Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Niemczyk J., 2013, Od planu do sieci, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Porter M., 1991, Towards a dynamic theory of strategy, Strategic Management Journal, vol. 12, s. 95-117.
 • Prahald C.K., Hamel G., 1990, The core competence of the corporation, Harvard Business Review.
 • Rozwadowska B., 2002, Public Relations – teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, W poszukiwaniu renty…, Przegląd Organizacji, 9, s. 6-8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01589079-dc08-45eb-878e-aa9b3eddbb1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.