Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(22) | 5-17

Article title

O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa

Authors

Content

Title variants

EN
On the Importance of Social Rights for the Development of Citizenship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę zrozumienia współczesnego obywatelstwa z perspektywy praw społecznych jednostki. Teoretyczną ramą prowadzonych rozważań była koncepcja Thomasa H. Marshalla akcentująca wagę socjalnych uprawnień w redukcji społecznych nierówności. Uwzględniając Marshallowską definicję praw społecznych, zaproponowano dwojaki sposób rozumienia ich istoty. Z jednej strony jako prawa wyjściowego gwarantującego minimalny standard godnego życia, z drugiej zaś jako prawa do aktywności, zaradność, szczególnie w sytuacji doświadczanego kryzysu socjalnego. Ponadto w artykule zaprezentowano typologię źródeł praw społecznych oraz opisano ich zastosowanie na przykładzie osób z niepełnosprawnością.
EN
The author of the article attempts to understand the contemporary citizenship in the perspective of social rights. The theoretical framework is based on Thomas H. Marshall’s conception, which indicates the importance of social rights in the reduction of social inequalities. The article proposes two ways of understanding the essence of social rights. On the one hand, there are rights that guarantee a minimum standard “dignifed life”, on the other hand the ones that guarantee activity and resourcefulness, especially in a situation of social crisis. The article presents a typology of sources of rights and describes implementation of the rights in Poland on the example of people with disabilities.

Year

Issue

Pages

5-17

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Delanty, G. (2000). Citizenship in a Global Age. Society, Culture, Politics. Buckingham: Open University Press.
 • Dumas, A., Turner, B.S. (2009). Aging in Post-industrial Societies: Intergenerational Conflict and Solidarity. W: J. Powell, J. Hendricks (red.), The Welfare State in Post-Industrial Society. A Global Perspective (s. 41–56). London–New York: Springer.
 • Dziewięcka-Bokun, L. (2009). O znaczeniu obywatelskih praw socjalnych dla rozwoju demokracji. W: A. Florczak, B. Bolechów (red.), Prawa i wolności I i II generacji (s. 293–308). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Edwards, R., Glover, J. (red.). (2002). Risk and Citizenship. Key Issues in Welfare. London: Routledge.
 • Evers, A., Guillemard, A.M. (red.). (2013). Social Policy and Citizenship. The Changing Landscape. Oxford: Oxford University Press.
 • Fitoussi, J.P., Rosanvallon, P. (2000). Czas nowych nierówności. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., Rychard, A. (2000). Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy. W: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej (s. 13–43). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i Socjologii PAN.
 • Karwacki, A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Kaźmierczak, T. (2006). Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Katowice: Wydawnictwo Akapit.
 • Kordela, M. (2012). Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kordela, M. (2016). Aksjologia źródeł prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2 (78), 15–26. DOI: 10.14746/rpeis.2016.78.2.3.
 • Lister, R. (2003). Investing in the Citizen-Workers of the Future: Transformations in Citizenship and the State under New Labor. Social Policy & Administration, 5 (37), 427–443. DOI:10.1111/1467-9515.00350.
 • Mariański, J. (2014). Moralność w kontekście społecznym. Kraków: Nomos.
 • Marshall, T.H. (2009). Citizenship and Social Class. W: J. Manza, M. Sauder (red.), Inequality and Society. Social Science Perspectives on Social Stratifcation (s. 148–155). New York: W.W. Norton & Company.
 • Pestoff, V. (2012). Co-production and Third Sector Social Services in Europe. Some Concepts and Evidence. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonproft Organizations, 4 (23), 1102–1118. DOI: 10.1007/s11266-012-9308-7.
 • Pudzianowska, D. (2013). Obywatelstwo w procesie zmian. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Raciborski, J. (2011). Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rosanvallon, P. (2014). The Society of Equals. Restoring Democratic Equality in Relations. Juncture, 4 (20), 249–257.
 • Somers, M.R. (2008). Genealogies of Citizenship. Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights. New York: Cambridge University Press.
 • Szarfenberg, R. (2009). Globalne strategie rozwoju społecznego. Pobrano z: http://rszarf.ips. uw.edu.pl/pdf/gsrs.pdf (5.10.2016).
 • Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sześciło, P. (2015). Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? Warszawa: Scholar.
 • Theiss, M., Kurowska, A., Petelczyc, J. (2016). Whose Rights, Which Duties? Political Claims in the Sphere of Labor Policy in the Times of Crisis: The Social Citizenship Perspective. Politics & Policy, 3 (44), 473–498. DOI: 10.1111/polp.12164.
 • Turner, B.S. (2001). The Erosion of Citizenship. British Journal of Sociology, 2 (52), 189–209.
 • Wagner, A. (2008). Citizenship Through Education. A Comment on Social Exclusion in Europe: Some Conceptual Issues. International Journal of Social Welfare, 1 (17), 93–97. DOI:10.1111/j.1468-2397.2007.00506.x.
 • Zamorska, K. (2010). Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Biuro RPO (2015). Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 2012–2014. Warszawa: Biuro RPO.17
 • Biuro RPO (2016). Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2015 oraz o przestrzeganiu równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Biuro RPO.
 • Dz.U. (1989). Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. Dz.U. 1989, nr 63, poz. 378.
 • Dz.U. (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Dz.U. (2011). Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 ze zm. Dz.U. (2012). Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz.U. 2012, poz. 1169.
 • Dz.U. (2014). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Dz.U. 2014, poz. 1648.
 • Dz.U. (2016). Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Dz.U. 2016, poz. 1940.
 • Europa 2020 (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.03.2010. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (5.10.2016).
 • M.P. (1997). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. M.P. 1997, nr 50, poz. 475.
 • Społeczna Strategia Warszawy (2008). Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2020, przyjęta uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 18 grudnia 2008 r.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (28.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0158f676-6c5c-4734-8678-8e3146cd3df5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.