Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(4) | 90-113

Article title

Niektóre sprzeczności neoliberalnej polityki mieszkaniowej – mechanizmy globalne i Polska

Authors

Content

Title variants

EN
Some contradictions of neoliberal housing policy – global mechanisms and Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Neoliberalna polityka mieszkaniowa daje nadwyżki mieszkań w stosunku do efektywnego popytu, pozwala traktować puste mieszkania jako środek tezauryzacji itp. Polityka ta nie likwiduje przy tym niechcianego niesamodzielnego zamieszkiwania części gospodarstw domowych, eksmisji, bezdomności itp. Powoduje natomiast ekonomicznie wymierne oraz niewymierne lub mało wymierne koszty społeczne i przyrodniczo-ekologiczne. Celem artykułu jest uwydatnienie niektórych sprzeczności i kontrowersji neoliberalnej polityki mieszkaniowej. Rozpatrywane sprzeczności i kontrowersje dotyczą generalnej fikcji rynku mieszkaniowego polegającej na pozornej obfitości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, która jest szkodliwa w długim okresie dla gospodarowania społecznego, a tym samym dla zrównoważonego rozwoju zamieszkiwania człowieka. Pochodną tego kwestią jest tendencja do pogarszania się wiarygodności statystyki mieszkaniowej i ludnościowej, co gmatwa ocenę społecznych efektów polityki mieszkaniowej i ukrywa jej mankamenty. Na tym tle rozpatrywane są również konkretne kontrowersje i paradoksy polityki mieszkaniowej w Polsce po 1989 r., korespondujące ze sprzecznościami neoliberalnej polityki mieszkaniowej o zasięgu globalnym, właściwej cywilizacji zachodniej. Niektóre kontrowersje i paradoksy przejawiające się w Polsce wpisują się przy tym w ogólny mechanizm kryzysowych zmian w tym zakresie. Taki przekaz artykułu ma także uzasadnić konieczność poszukiwań sposobów naprawy i przekształceń rozwoju cywilizacji zachodniej jako szansy rzeczywistego gospodarowania społecznego w powszechnym wymiarze – szansy, której wykorzystanie zależy od skoncentrowania się na równoważeniu rozwoju przestrzeni zamieszkanej oraz całej przestrzeni zamieszkiwania człowieka poprzez przekształcenia w kierunku większego urzeczywistniania trwałego rozwoju.
EN
Neoliberal housing policy gives surplus flats relative to effective demand, allows empty dwellings as a means of thesaurisation, etc. This policy does not eliminate unwanted unindependent indwelling, evictions, homelessness, etc. Such housing policy causes economically measurable and unmeasurable or little measurable social and environmental costs. The aim of the article is to highlight some of the contradictions and controversies of neoliberal housing policies that constitute such a state of affairs. The contradictions and controversies contemplated refer to the general fiction of the housing market, consisting of the apparent abundance of meeting housing needs, which is detrimental in the long run for the social economy and therefore for the sustainable development of human habitation. The derivative of this issue is the tendency to deteriorate the credibility of housing and population data, which muddy the social effects of housing policy and conceal its drawbackes. Against this background, concrete controversies and paradoxes of housing policy in Poland after 1989 correspond to the contradictions of the neoliberal housing policy of a global realm of Western civilization. Some controversies and paradoxes appearing in Poland are sometimes included in the general mechanism of crisis changes in this area. Such an article also justifies the need to search for ways to repair and transform the development of Western civilization as an opportunity for real social economy in a universal sense. Chances that the use depend on focusing on balancing the development of the inhabited space and the whole space of human habitation by transforming towards a more sustainable development.

Year

Issue

Pages

90-113

Physical description

Contributors

 • Instytut Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

References

 • Álvarez L.J., Cabrero A., 2010, Does housing really lead the business cycle?, ,,Documentos de Trabajo”, nr 1024, Banco de España, Madrid.
 • An urbanizing world: global report on human settlements, 1996, UN Centre for Human Settlement Infrastructure and Environment Programme, Oxford University Press, Oxford.
 • Andrzejewski A., 1974, Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym [w:] Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno--ekonomicznym rozwoju kraju, ,,Monografie i Opracowania SGPiS”, nr 30, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa.
 • Andrzejewski A., 1979a, Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE, Warszawa.
 • Andrzejewski A., 1979b, Związki infrastruktury społecznej z rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej [w:] Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971–1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981–1985, KPPiPS PAN–INP UG, Gdańsk.
 • Bauman Z., 2016, Nieprawda, że ignorancja stała się wartością, wywiad Zygmunta Baumana udzielony włoskiej gazecie „La Repubblica” w czerwcu 2016 r., http://krytykapolityczna.pl/swiat/bauman-goldkorn-wywiad/ (dostęp: 10.03.2017).
 • Biderman A.D., 1966, Social indicators and goals [w:] Social Indicators, ed. by R.A. Bauer, Cambridge, Massachusetts.
 • Bratkowski A., 2002, Polska kwestia mieszkaniowa u progu XXI wieku (wstęp do dyskusji) [w:] Kongres budownictwa „Budownictwo szansą gospodarki”, referaty autorskie, Warszawa, 24 maja 2002.
 • Bratkowski A., 2004, Europeizowanie polskiego mieszkalnictwa wyzwaniem pokoleniowym [w:] Szanse rozwoju mieszkalnictwa w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, XV Konferencja Spalska: Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych. Spała.
 • Cesarski M., 1987, Inwestycje w dziedzinie infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1950–1984, KPZK PAN, „Biuletyn”, z. 133, PWN, Warszawa.
 • Cesarski M., 2005, Podstawy zamieszkiwania i ich rola w integracji społecznej (myśl polskiej szkoły mieszkaniowej [w:] 80 lat PTPS – spojrzenie w przyszłość. PTPS „Biuletyn Informacyjny”, „Wiadomości Społeczne”, nr 1.
 • Cesarski M., 2009, Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w. [w:] Wymiary kryzysu – przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M., 2011, Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”, nr 15.
 • Cesarski M., 2012a, Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej – kwestie równoważenia rozwoju, „Studia i Prace” KES, nr 3.
 • Cesarski M., 2012b, Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania – rola infrastruktury osadniczej, „Studia i Prace” KES nr 2(10).
 • Cesarski M., 2013a, Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej – sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M., 2013b, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M., 2014, Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej – kontrowersje wokół perspektywy UE, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”, nr 24(1).
 • Cesarski M., 2015, Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta [w:] Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M., 2016a, Ekspertyza dla GUS – Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych i rodzin w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/inne (dostęp: 30.04.2017).
 • Cesarski M., 2016b, Polska na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE – Stan, perspektywy i wyzwania, „Studia i Prace” KES, nr 4.
 • Cesarski M., 2016c, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002–2014 – światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M., 2017a, Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie — czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu? „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”, nr 36(1).
 • Cesarski M., 2017b, Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych. Referat na konferencję Kolegium Ekonomiczno-Społecznego pt. Społeczny kontekst ekonomii (mps).
 • Deklaracja z Rio. Konferencja ONZ „Środowisko i Rozwój, 1992, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000280&find_code=SYS&local_base=TEK01 (dostęp:11.05.2017).
 • Diken B., 2011, Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych, „Praktyka Teoretyczna”, nr 3.
 • Gądecki J., 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wydawnictwo UW, Wrocław.
 • Global report on human settlements 2009: planning sustainable cities, 2009,UN, New York.
 • Głowacki J., 2010, Mierzenie społecznej wartości dodanej, „Ekonomia Społeczna”, nr 1.
 • Głowacki, J., Płonka M., Rosiek K., 2012, Wybrane metody oceny społeczno--ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączak, J. Hauser, S. Mazur, MSAP, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Goryński J., 1973, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Harvey D., 2012, Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Household composition statistics Eurostat, (august 2016), 2016b, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Source_data_for_tables_and_figures_.28MS_Excel.29 (dostęp: 15.04.2017).
 • Household composition statistics, 2016a, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Main_tables (dostęp: 15.09.2015).
 • Inadequate housing in Europe: Costs and consequences, 2016, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Informacja o badaniu „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków”, 2015b, GUS, Warszawa.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2013, 2014, GUS, Warszawa
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2014, 2015a, GUS, Warszawa.
 • International Migration Outlook 2016, 2016, OECD, Paris.
 • International Migration Outlook 2017, 2017,OECD, Paris.
 • Kurowska A., 2011, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, IPS, Difin, Warszawa.
 • Laferrčre A., Le Blanc D., 2006, Housing policy: low-income households in France [w:] A companion to urban economics, red. R. Arnott, D. McMillen, Blackwell, Oxford.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, 2003, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS Warszawa.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, 2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS Warszawa.
 • Łukasiewicz D., 2017, Dobre i złe adresy. Szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII–XXI w. Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań.
 • Measuring population and housing. Practices of UNECE countries in the 2010 round of censuses, 2014, UN, Geneva.
 • Michalos A.S., 1997, Combining social, economic and environmental indicators to measure sustainable human well-being, „Social Indicators Research” vol. 40, iss. 1–2.
 • Mishan E.J., 1977, The economic growth debate an a ssessment, Gorge Allen and Unwin (Publisher) Ltd., London.
 • Mishan E.J., 1986, Spór o wzrost gospodarczy, PiW, Warszawa.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, 2012, GUS, Warszawa.
 • Nawratek K., 2012, Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • New OECD Affordable Housing Database (december 2016), 2016, http://www.oecd.org/social/affordable-housing-database.htm (dostęp: 15.04.2017).
 • Nowicki J., 2003, Środowisko mieszkaniowe, cz. II: Osiedla warszawskie – projekty –doświadczenia XX wieku, WSEiZ, Warszawa.
 • Oniszczuk J., 2014, Budowanie nowoczesnej polis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Oniszczuk J., 2017, Przemoc, pokój, prawa człowieka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Raport z konsultacji społecznych do powszechnego spisu ludności i mieszkań 2021, 2017, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021 (dostęp: 21.07.2017).
 • Raporty tematyczne z konsultacji społecznych do spisu ludności i mieszkań 2021, 2017 GUS Warszawa, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/ (dostęp: 21.07.2017).
 • Settlement infrastructure and environment programme [w:] Operational activities report 1995, 1995, UN Centre for Human Settlements, Nairobi.
 • Supińska J., Szewczyk Ł., 2009, O społecznych konsekwencjach (braku) polityki mieszkaniowej w Polsce [w:] Miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego, PZIiTB OW, PTM, Spała 6–7.10.2009.
 • Świt-Jankowska B., 2004, Kształtowanie zespołów mieszkaniowych. Inwestor kontra developer. Czy wrócimy do schematu wielkiej płyty? [w:] Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego – habitaty 2003, red. Z. Bać, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (25–27 września 2015 r.). Nowa historyczna Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jednogłośnie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ, 2015, http://www.unic.un.org.pl/szczyt-zrownowazonego-rozwoju/szczyt-zrownowazonego-rozwoju-(25-27-wrzesnia-2015-r):-nowa-historyczna-agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-jednoglosnie-przyjeta-przez-193-panstwaczlonkowskie-onz/2863#sthash.zNaX49f8.dpuf (dostęp: 11.05.2017).
 • Zubrzycka-Czarnecka A., 2010, Gwarantowane prawo do mieszkania we Francji [w:] Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Elipsa, Warszawa.
 • Zubrzycka-Czarnecka A., 2011, Problemy mieszkaniowe we Francji w świetle raportu Fundacji Abbé Pierre’a z 2011 r., „Polityka Społeczna”, nr 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-015bc5a4-bf2a-439a-a033-999f2c921d57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.