Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 37-43

Article title

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE – PRZYCZYNY I ZAPOBIEGANIE

Authors

Content

Title variants

EN
MARGINALIZATION AND EXCLUSION – CAUSES AND PREVENTION

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Marginalizacja i wykluczenie postrzegane są jako jedne z najważniejszych kwestii społecznych obecnych czasów. Występują one w obrębie poszczególnych krajów, regionów, jak i całego świata. Stały się także ważnymi kategoriami politycznymi. Konieczne są więc działania zmierzające do likwidacji zarówno skutków marginalizacji i wykluczenia, jak i, a może przede wszystkim, przyczyn. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów w tym względzie jest edukacja dla wszystkich przez całe życie, która umożliwia nie tylko pozostawanie poza kręgiem zmarginalizowanych i wykluczonych, ale wyjście z niego tych wszystkich, którzy z różnych powodów w nim się znaleźli.
EN
Marginalization and exclusion are perceived to be some of the most significant social issues of modern times. They occur both within particular countries and globally; they have also become important political categories. Thus, there is the need to undertake actions aiming at eliminating both the results of marginalization and exclusion, and their causes. One of the most effective ways of doing that is providing lifelong education for everyone, which allows a person to remain outside the circle of the marginalized and excluded ones, as well as to exit the circle, if one has already become its part.

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997.
 • Delors J., Edukacja, jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
 • Foucault M., Szaleństwo i społeczeństwo, [w:] Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, Warszawa 2000.
 • Geremek B., Spójność, solidarność i wykluczenie, [w:] J. Delors, Edukacja, jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
 • Gerlach R., Kształcenie ustawiczne przeciw marginalizacji i wykluczeniu, [w:] B. Baraniak (red.), Wartości w pedagogice pracy, Warszawa – Radom 2008.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
 • Kryńska E., Realizacja potrzeb edukacyjnych polskiego rynku pracy. Mity i rzeczywistość, [w:] Z. Sirojć, Edukacja przeciw wykluczeniu. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Dokument przygotowany przez powołany 14.04.2003 r. przez prezesa rady Ministrów Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej. Warszawa 2003.
 • Smoczyński W., Prekariusze wszystkich krajów, [w:] Niezbędnik inteligenta, „Polityka” 2012, nr 1 (wydanie specjalne).
 • Szanferberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Warszawa 2006.
 • Witkowski L., O paradoksach marginalizacji, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-015e6e25-2ca3-493e-8769-5ada56f3c640
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.