PL EN


2014 | 3(340) | 45-64
Article title

Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)

Content
Title variants
EN
Assessment of the process of assets reproduction of the agricultural holdings with agricultural accountancy (FADN)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to identify the processes of reproduction of fixed assets of farms in Poland leading agricultural accountancy of the FADN system. The time range of the analysis refers to the period 2004-2011 and is based on a sample of farms engaged in agricultural accounting of the FADN system. In the analyzed period (2004-2011) narrow reproduction processes were dominant in the analyzed group of farms. In the period of economic recovery in agriculture studied farms actively reproducing the productive assets , then the greater their share reached extended reproduction. There are significant differences in the process of reproduction due to the production profile, and above all the economic size of surveyed farms. One has noticed that the farms specialized in milk production modernization processes ensure almost the whole examined period extended reproduction, there has been an increase in investment. On the other hand, in non-specialist units we had to deal with a clear decapitalization of assets. Tested farms of economic size of 50-500 thousand EURO values of standard production usually recorded the extended reproduction, while those below 25 thousand narrow one.
Contributors
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
References
 • Augustyńska-Grzymek I., Skarżyńska A.: Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2011.
 • Baryschrikov N., Samygin D., Cherdantseva E.: Influence of the state support on conducting reproduction process in the agricultural organizations. Finance and Credit, 35(467) Septem-ber, 2011.
 • Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A.: Substytucyjność źródeł dochodu producenta rolnego. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2013.
 • Czekaj T.: Zachowania inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2011.
 • Czyżewski A.: Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej. Ekonomista, nr 4-5, 1986.
 • Czyżewski A.: Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie [w:] Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej (red. A. Czyżewski). Wyd. ODR w Sielinku, Poznań 1995.
 • Czyżewski A., Matuszczak A.: Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012. Journal of Agribusiness and Rural Deve-lopment, nr 2, 2012.
 • Czyżewski A., Matuszczak A.: Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011). Journal of Agri-business and Rural Development, nr 1, 2011.
 • Czyżewski B.: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Wyd. PWE, War-szawa 2012.
 • Górski J., Nasiłowski M., Sadowski Z., Sierpiński W.: Ekonomia Polityczna. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 • Grabowski S.: Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych. Wyd. PWRiL, War-szawa 1991.
 • Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M.: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobsza-rowych gospodarstwa powstałych z majątku byłych pgr (lata 2000-2003 i zamierzenia na rok 2004. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 • Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w fi-nansach przedsiębiorstw. Wyd. PWN, Warszawa 2002.
 • Józwiak W. (red.): Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstwa rolnych osób fizycznych. Raport PW nr 132. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • Józwiak W., Ziętara W.: Kierunki i zakres wsparcia inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych w latach 2014-2020. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2013.
 • Kagan A.: Efektywność produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych na tle procesów restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spółek, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja. IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • Kusz D., Gędek S., Ruda M.: Endogeniczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej go-spodarstw rolniczych w Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obsza-rów Wiejskich, Tom 100, z.1, 2013.
 • Leopold A.: Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji systemowej [w:] Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej (red. L. Klank). Wyd. IRWiR, Warsza-wa 1995.
 • Marks K.: Kapitał, T. II. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1955.
 • Marks K., Engels F.: Dzieła wybrane. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Nowak P.: Reprodukcja majątku trwałego zasobu własności rolnej skarbu państwa (na przy-kładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2008). Journal of Agribusi-ness and Rural Development, nr 2, 2008.
 • Piotrowicz A.: Czynniki określające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 3, 2002.
 • Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (materiały informacyjne), Warszawa 2013.
 • Poczta W., Czubak W.: Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez go-spodarstwa rolne [w:] Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich (red. M.Wigier). Raport PW nr 66. IERiGŻ – PIB, Warszawa 2007.
 • Rynek mleka (red. J. Saremak-Bulge): Stan i perspektywy. IERiGŻ. Warszawa 2012.
 • Saremak-Bulge J.: Koniunktura w rolnictwie [w:] Rynek Rolny (red. J.Saremak-Bulge), IE-RiGŻ-PIB, Warszawa 2004-2011.
 • Sobczyński T.: Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych Unii Europejskiej na podstawie inwestycji netto w latach 1998-2008. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 291 (65), 2011.
 • Wasilewska A.: Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidu-alnych o różnych typach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, 2009.
 • Wojewodzic T.: Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicja, podział. Wieś i Rolnictwo, nr 2, 2010.
 • Woś A.: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, War-szawa 2000.
 • Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN, Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • Zwolak J.: Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004. Wyd. AR w Lublinie, Lublin 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01602ec8-99a2-45f8-807d-3087c8523463
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.