PL EN


2015 | 42 | 2 (18T) Reforma polityki rynku pracy | 2-12
Article title

Reforma instytucjonalna na rynku pracy – jej pierwsze efekty i kolejne wyzwania

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor, a zarazem architekt reformy, stara się ukazać przesłanki pode­j­mowanych decyzji i wskazać na kierunki wdraża­nia i roz­woju poli­tyki rynku pracy w Polsce. W swojej analizie omawia zarówno deficyty i uwarunkowania istniejącego potencjału kadrowo-organizacyjnego publicznych służb zatrudnienia i możliwości jego zwiększenia przez rozwój partnerstwa publiczno-publicznego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego, czyli współpracę urzędów pracy odpowiednio z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami zatrudnienia. W artykule znalazła się też analiza poświęcona zmianom organizacyjnym – wyodrębnienie funkcji doradcy klienta, który w bardziej zindywidualizowany sposób podejmuje współpracę z klientem oraz pracodawcami, bardziej efektywnie pozyskuje oferty pracy i zarządza środkami przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych. W ramach analizy znalazła się prezentacja nowych instrumentów rynku pracy i na nowo sformułowanych priorytetów, wśród których kluczowe są działania na rzecz skuteczniejszego wykorzystania „niewykorzystanego potencjału rynku pracy”, plan Gwarancji dla młodzieży oraz przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu. Dopełnieniem analizowanych zmian jest prezentacja nowego podejścia do efektywności i skuteczności polityki rynku pracy, nowych instrumentów odnawialnych, jak pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest pierwszym programem rynku pracy kierowanym bezpośrednio do pracodawców i pracowników. W podsumowaniu znalazły się nie tylko statystyczne dowody korzystnych zmian na rynku pracy obserwowanych od 2014 r., ale także próba zarysowania wyzwań i dylematów, które należy podjąć w najbliższych latach.
EN
In this paper the author and architect of the labour market reforms, tries to show circumstances of decisions and points out directions of implementation and development of labor market policy in Poland. Author of the article analyses both deficits and conditions of the existing potential HR – organizing public employment services and the possibilities of its increase through the development of public — public, public-social and public-private, or cooperation of labor offices from social welfare centers, NGOs and private employment agencies. The article discusses also analysis devoted to the organizational changes — separation of customer advisor functions, who, in a more personalized way cooperates with customers and employers, more effectively finds jobs and manages funds intended for professional activation of unemployed. In this paper author presents new labor market instruments and newly formulated priorities, among which are the key actions for better use of “untapped potential of the labor market”, Youth Guarantee Plan and preventing longterm unemployment. As a follow up to analysed changes is a presentation a new approach to efficiency and effectiveness of labor market policy, new instruments ike revolving loans for unemployed and employers and the National Training Fund, which is the first program of labor market directly aimed at employers and employees. In summary we can find not only statistical evidence of positive changes on the labor market observed since 2014, but also attempt to outline challenges and dilemmas which should be taken in the coming years.
Year
Volume
42
Pages
2-12
Physical description
Contributors
 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
References
 • Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Grewiński M., Karwacki A., red. (2015), Innowacyjna polityka społeczna, WSP, Warszawa 2015.
 • GUS (2012), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2012 r., Warszawa.
 • Kwiatkowska W. (2012), Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce, w: Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Oeconomica 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Leszczyńska B., red. (2013), Młodzież a rynek pracy, WUP, Warszawa.
 • Męcina J. (2014), Niewykorzys­ane zasoby. Nowa poli­yka rynku pracy, IPS UW, Warszawa.
 • Nagel K., Smanek I.M. (2010), Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, ISP, Warszawa.
 • Plan realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w Polsce (2014), MPiPS, MIiR, Warszawa.
 • Spytek-Bandurska G. (2010), Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych, IPS UW, Warszawa.
 • The youth employment crisis: A call for action (2012), Resolution and conclusions of the 101st Session of the International Labour Conference, Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0161090f-2d46-4379-b3bc-2382e33a6c10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.