PL EN


2019 | 66 | 2: Teologia dogmatyczna | 169-190
Article title

Obraz Boga w nauczaniu pasterskim biskupów radomskich na przestrzeni roku liturgicznego

Title variants
EN
Image of God in the Pastoral Teaching of Radom Bishops Throughout the Liturgical Year
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy nauczania pasterskiego biskupów radomskich na przestrzeni lat 1992-2012 przedstawionego w kontekście stałych części roku liturgicznego, takich jak: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Święta Wielkiej Nocy. Biskupi radomscy, posiadając uwrażliwienie na potrzebę kształtowania wiary powierzonych im „owieczek”, w ciągu 20 lat wystosowali 100 listów pasterskich starając się tłumaczyć istotne fundamenty wiary katolickiej. Pierwszy rozdział artykułu dotyczy tematu Adwentu jako czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela stawiając za wzór Maryję. Szczególną uwagę biskupi poświęcają kwestii przygotowania na przyjście Pana. Drugi rozdział, mówiący o Bożym Narodzeniu, koncentruje myśli biskupów na nowym życiu oraz jego obronie. Kolejny rozdział porusza kwestię Wielkiego Postu, przygotowania się przez post, modlitwę i jałmużnę do Świąt Wielkiej Nocy oraz paruzji. Ostatni rozdział odnosi się do centrum wiary katolickiej: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Należy zauważyć, iż prezentowany artykuł jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce opracowaniem nauczania biskupów radomskich w listach pasterskich na przestrzeni roku liturgicznego. Autor artykułu wyraża nadzieję, iż poczynione starania analizy tekstów biskupów radomskich przyczynią się do bardziej pogłębionych refleksji nad kierunkami dalszego pasterskiego nauczania.
EN
The article presents pastoral teaching of Radom bishops over the years 1992-2012 presented in the context of regular parts of the liturgical year such as: Advent, Christmas, Lent, Easter. Bishops with sensitization for the need to shape the faith of the “sheep” entrusted to them. In 20 years they sent 100 pastoral letters trying to explain the important foundations of the Catholic faith. First chapter of the article treats about Advent as a waiting time for the coming of the Savior putting in charge the pattern of Mary. Special attention is appose by the bishops to the preparation of the Lord's coming. In the second chapter about Christmas, attention of the bishops focuses on the new life and his defense. The next chapter addresses the issue of Lent, preparation by fasting, prayer and alms for Easter and parousia. The last chapter refers to the center of the Catholic faith, that is, the passion, death and resurrection of Jesus Christ. It should be noted that the presented article is probably the first in Poland elaboration of the teaching Radom bishops in pastoral letters during the liturgical year. The author of the article hopes that the efforts made to analyze texts directed to the faithful will contribute to more in-depth reflections on the directions of further pastoral teaching.
References
 • Adamiak E., Traktat o Maryi, w: Dogmatyka, t. II, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006.
 • Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988.
 • Czaja A., Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. II, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006.
 • Do Braci w Kapłaństwie Chrystusowym z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku Pańskiego 1993, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1992, s. 144-145.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 • Kijas Z.J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: Dogmatyka, t. IV, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007.
 • List pasterski Administratora Diecezji Radomskiej na IV Niedzielę Adwentu, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2001, nr 4, s. 511-513.
 • List pasterski na I Niedzielę Adwentu 2008 roku „Otoczmy troską życie”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2008, nr 4, s. 470-476.
 • List pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu „Wierzyć to znaczy kochać”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2010, nr 1, s. 37-41.
 • List pasterski na I Niedzielę Adwentu, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2007, nr 4, s. 415-419.
 • List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu „Krzyż niezawodną nadzieja uczniów Chrystusa”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2008, nr 1, s. 48-53.
 • List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu 2005 roku „Eucharystyczne wychowanie człowieka”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2005, nr 1, s. 15-20.
 • List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu 2009 roku, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2009, nr 1, s. 34-40.
 • List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu zapraszający na obchody 15-lecia istnienia Diecezji Radomskiej „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2007, nr 1, s. 43-49.
 • List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2006, nr 1, s. 36-41.
 • List pasterski na II Niedzielę Wielkanocną - Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2009 roku, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2009, nr 2, s. 134-139.
 • List pasterski na Wielki Post 2003 roku „Sumienie drogowskazem człowieczeństwa i sanktuarium świadectwa”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2003, nr 1, s. 51-56.
 • List pasterski z okazji I niedzieli Adwentu 2002 roku, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2002, nr 4, s. 430-433.
 • Pek K., Deus Semper Maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku, Lublin 2009.
 • Piotrowski E., Traktat o Trójcy Świętej, w: Dogmatyka, t. IV, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia Tysiąclecia], red. A. Jankowski, wyd. 3, Poznań−Warszawa 1990.
 • Rusecki M., Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006.
 • Słowo pasterskie przed Świętami Bożego Narodzenia, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1993, nr 4, s. 242-245.
 • Strzelczyk G., Traktat o Jezusie Chrystusie, w: Dogmatyka, t. I, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2005.
 • Szymik J., Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka, t. III, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01620062-0ba0-4dba-ab80-c36e75924a0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.