PL EN


2019 | 3(32) |
Article title

Procedura odwoławcza od decyzji wybranych organów państwowych sprawujących kontrolę przedsiębiorcy

Content
Title variants
EN
Appeal procedure from decisions of selected state authorities controlling the entrepreneur
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule opisane są możliwe drogi odwoławcze od decyzji wydanych przez wybrane organy kontrolujące, tj. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną. Celem niniejszego opracowania jest porównanie możliwości, które ma do dyspozycji kontrolowany podmiot w sytuacji, gdy nie zgadza się z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez wybrane organy państwowe, działające na rzecz i w imieniu państwa. Podstawową metodą badawczą jest analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności wybranych organów kontrolujących, a także publikacji zwartych i artykułów naukowych. Autorzy zauważają, że w praktyce prawo nie przewiduje w procesie odwoławczym drugiej instancji w ramach struktury Urzędu Ochrony Danych Osobowych przed wniesieniem sprawy na drogę sądową.
EN
This paper describes the possible cancellation ways from the decisions issued by the three selected inspection structures, i.e. President of Personal Data Protection Office, National Labour Inspectorate and State Fire Service. The aim of this study is to compare the possible courses of action available for the inspected entity in case of disagreement on the decisions issued by particular inspection authorities. The basic research method taken into consideration is the analysis of binding legal acts concerning the activities of selected inspection structures (Personal Data Protection Office, National Labour Inspectorate and State Fire Service). The authors point out that in practice law does not provide for the second instance appeal process within the framework of President of Personal Data Protection Office before bringing the case to the court.
Contributors
References
  • Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018. Gałaj-Emiliańczyk K., Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach, ODDK, Gdańsk 2018. https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/o-nas/2437,misja-panstwowej-inspekcji-pracy.html, data dostępu: 15.11.2018 r. https://warszawa.pip.gov.pl/pl/aktualnosci-/98483,szkolenie-budowa-stop-wypadkom-.html, data dostępu: 15.11.2018 r. http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/sprawozdania, data dostępu: 15.11.2018 r. https://uodo.gov.pl/pl/134/232, data dostępu: 15.11.2018 r. https://uodo.gov.pl/pl/138/465, data dostępu: 15.11.2018 r. 54 Zob. P. Fajgielski, op. cit., s. 733. Agnieszka Kos, Ewa Rawska-Pilarczyk 23 https://uodo.gov.pl/pl/131/463, data dostępu: 17.11.2018 r. https://uodo.gov.pl/pl/138/565, data dostępu: 17.11.2018 r. http://www.nsa.gov.pl/statystyki-wsa.php (data dostępu: 22.11.2018 r.). Jagielski J., Art. 31. [w:] Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, red. M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008. Kloc K., Gawroński M., RODO – unijna „ustawa” o ochronie danych osobowych [w:] RODO przewodnik ze wzorami, red. M. Gawroński, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. Krótkie komentarze Becka. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, C. H. Beck, Warszawa 2018. Marcinkowski B., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018. Postępowanie administracyjne, red. Z. Cieślak, C. H. Beck, Warszawa 2010. Rozowski P., Północna droga inspekcji pracy, „Inspektor Pracy” 2018, nr 4. Rychlik J., Kodeks postępowania administracyjnego. Wybór orzeczeń i opracowanie merytoryczne, C. H. Beck, Warszawa 2017. Sagan-Jeżowska A., Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola poprawności wdrożenia RODO. Metodyka, procedury, wzory, C. H. Beck, Warszawa 2018. Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008. Sztuwe A., Dowiedz się, jak się przygotować na ewentualna kontrolę UODO. Ochrona danych osobowych, „Wiedza i Praktyka” 2018, nr 56. Zgoliński I. Zduński I., Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013. Akty prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. nr 225, poz. 1934). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2018, poz. 1338). Ustawa z dnia 26 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018, poz. 1302 ze zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2018, poz. 1313). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 2096).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01621bc7-50df-4036-b8a0-3971ca07a0e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.