Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 | 87-106

Article title

Przesłanki umorzenia należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Content

Title variants

Factors in the remission of social security pension insurance dues as regulated in the Act of 13th of October 1998 on the social insurance system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przesłanki umorzenia należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne określono w art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Umorzenie może nastąpić w przypadku: – całkowitej nieściągalności składek (art. 28 ust. 2 ustawy systemowej), – w uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest całkowitej nieściągalności składki, ale za umorzeniem przemawia ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych (art. 28 ust. 3a ustawy systemowej). W przepisie art. 28 ust. 3 ustawy systemowej ustawodawca wskazał siedem przypadków, w których zachodzi całkowita nieściągalność należności z tytułu składek. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności (art. 28 ust. 3a ustawy systemowej). W takim przypadku za umorzeniem musi przemawiać ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan fi nansów ubezpieczeń społecznych, a szczegółowe zasady umarzania tego rodzaju należności określone będą w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 28 ust. 3b ustawy systemowej). Ustawodawca wskazując przesłanki umorzenia należności, posłużył się szeregiem zwrotów niedookreślonych, odwołujących się do norm pozaprawnych. W orzeczeniach sądowych zawarto wiele wskazówek co do sposobu interpretowania przepisów regulujących kwestię umorzenia.
Factors in the remission of social security pension insurance dues as regulated in the Act of 13th of October 1998 on the social insurance system. Remission may take place in the case of: – the total uncollectability of national insurance contribution payments (article 28 point 2 of the system act), – in justified cases where the arrears constitute total uncollectibility of the contribution payment yet where a remission is justified as being in the interests of the individual liable to pay the arrears for national insurance contributions as well as the fi nancial state of the social insurance pension system (art. 28 point 3a of the system act). In the regulation of article 28 point 3 of the system act the legislator has enumerated seven cases in which there occurs a total uncollectibility of contribution payments. Dues and arrears in relation to social security payments of insured parties being at the same time contribution payers for these pension insurances may be in justifi ed cases frozen even though in their entirety they have not been paid (art. 28 point 3a of the system act). In such a case entitlement for remission has to be triggered by the important interests of the person due to pay the social insurance payment arrears as well as the financial state of the social security insurance system, and the detailed principles for the remission of this type of arrears will be determined in the decree of the minister responsible for social insurance matters (art. 28 point 3b of the system act). The legislator in indicating the factors for the remission of arrears has employed a range of underspecified terms relating to extralegal norms. In court rulings there are to be found many indicators as to how these regulations are to be interpreted in matters of arrears remission.

Year

Issue

4

Pages

87-106

Physical description

Dates

published
2017-04-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-016c6e4f-3a51-418b-81b0-b1eed097efd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.