Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 2(18) | 21-30

Article title

KONTROLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY GMINY

Content

Title variants

EN
CONTROL OF A SOCIAL WELFARE CENTER BY THE MUNICIPAL COUNCIL’S REVISION COMMISSION

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper deals with the issue of control of the municipal social welfare center performed by the commune council revision commission. The proper considerations were preceded by remarks regarding the principles of organization and functioning of the local government administration in the commune. Against this background, the legal position of the social welfare center, its manager, self-government employees, including social workers was characterized. The legal nature of the revision committee was also referred to and the legal basis for its operation was presented. The rights of the revision committee to the social assistance center were discussed, and the principles and course of the control made by it were approximated. Attention was paid to the diversity of control items. In particular, a significant problem of protection of personal data of the manager and employees of the center during the control was pointed out.

Journal

Year

Issue

Pages

21-30

Physical description

artykuł zrecenzowany

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

References

 • 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.
 • 2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160.
 • 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.
 • 4. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 189/05, OSNP 2007, Nr 5–6, poz. 63;
 • 5. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 836/13, LEX nr 1806827;
 • 6. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II OSK 57/14, LEX nr 1485614.
 • 7. B. Dolnicki, Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2/34(2015), s. 67n.;
 • 8. A. Szewc, O pojęciu „jednostka organizacyjna” w polskim prawie samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3(2005), s. 105n.
 • 9. W. Kisiel, w: P. Chmielnicki, K. Bandarzewski, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2010, s. 280.
 • 10. J. Korczak, Sytuacja prawna komisji rewizyjnej¸ „Nowe Zeszyty Samorządowe”, (2)1999, s. 5n.;
 • 11. Cz. Martysz, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red.B. Dolnickiego, Warszawa, 2010, s. 144;
 • 12. S. Bułajewski, Rada powiatu. Pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, Olsztyn 2009, s. 174.
 • 13. J. Korczak, Zasady i skutki prowadzenia kontroli przez komisje rewizyjne rad gmin, „Nowe Zeszyty Samorządowe”, (2)2002, s. 41n.;
 • 14. B. Kumorek, Komisje rewizyjne w samorządzie terytorialnym – kompetencje i zasady działania, Zielona Góra 2000, s. 257.
 • 15. B. Dolnicki, Prawna regulacja dostępu do informacji i zasady jawności w działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania zjawisku korupcji, w: Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, pod red. M. Steca, K. Bandarzewskiego, Warszawa 2009, s. 57n.
 • 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.
 • 17. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.
 • 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.
 • 19. M. Kałużyńska-Jasak, Czy komisja rewizyjna rady gminy dokonując czynności kontrolnychma prawo dostępu do wszystkich dokumentów, w tym do indywidualnej dokumentacji osób fizycznych, czy też jej uprawnienia są ograniczone ze względu na ochronę danych osobowych?, <http://www.giodo.gov.pl/452/id_art/2163/j/pl/>, dostęp: 31.01.2018.
 • 20. A. Korzeniowska-Polak, Granice uprawnień członków komisji rewizyjnych, w: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, pod red. J. Parchomiuka, B. Ulijasza, E. Kruka, Warszawa 2009, s. 241n.
 • 21. T. Sierzputowski, P. Sitniewski, Upoważnieni do wydawania decyzji, „Wspólnota”, 5(2004), s. 44.
 • 22. M. Szochner-Siemińska, Czy w świetle ustaw z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej ma obowiązek udostępnienia danych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na żądanie komisji rewizyjnej rady gminy, w trakcie dokonywanych przez nią czynności kontrolnych?, <http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/opieka_spoleczna/671416,Dane-podopiecznych-osrodka-pomocy--spolecznej.html>, dostęp: 31.01.2018.
 • 23. B. Dolnicki, Monokratyczne organy gminy, powiatu i województwa (implikacje prawne bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta), „Forum Naukowe”, 2/18(2004), s. 7n.;
 • 24. B. Dolnicki, Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, „Samorząd Terytorialny”, 1–2(2007), s. 50n.;
 • 25. B. Dolnicki, Wpływ nowych zasad wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na relacje z radą gminy, „Przegląd Prawa Publicznego”, 1–2(2007), s. 80n.;
 • 26. W. Śniecikowski, Kilka uwag o relacjach prawnych między organem stanowiącym i kontrolnym a organem wykonawczym gminy, „Przegląd Prawa Publicznego”, 9(2009), s. 58n.;
 • 27. B. Dobkowska, B. Kędzierska, Pozycja prawna organu wykonawczego wobec organu stanowiącego w gminie, w: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, pod red. B. Jaworskiej-Dębskiej, R. Budzisza, Warszawa 2016, s. 170n.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-016dedc4-868b-4211-91df-d5e9c2e4b502
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.