PL EN


2010 | 2(63) | 162-174
Article title

Janiny Tumińskiej działalność kulturalno-oświatowa na Górnym Śląsku

Content
Title variants
EN
Cultural and educational activities of Janina Tumińska in Upper Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym artykule ukazano sylwetkę Janiny Tumińskiej, animatorki życia kulturalnego w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, wykładowcy pedagogiki w Tajnym Pedagogium Ziem Zachodnich im. Św. Jana Kantego w Warszawie w okresie okupacji, nauczycielki dorosłych w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Opolu, tzw. Liceum repolonizacyjnym w la-tach 1947-1950, a następnie w liceum korespondencyjnym w Opolu. Skoncentrowano się na jej pracy wychowawczej wobec dorosłej młodzieży śląskiej w czasach powojennych, której celem była nauka języka polskiego oraz zapoznawanie z do-robkiem kultury ojczystej. J. Tumińska jest autorką bądź współautorką podręczników dla dorosłych wykorzystywanych na kursach repolonizacyjnych na terenie Opolszczyzny. W okrasie międzywojennym pisała do czasopism artykuły przybliżające problematykę śląską polskiemu czytelnikowi.
EN
The article presents Janina Tumińska, an animator of cultural life in the time of uprisings and the border referendum in Upper Silesia, professor of peda-gogy in the St. Jan Kanty Secret Pedagogium of Western Lands in Warsaw during the occupation period, teacher of adults in Opole in the State Middle School and High School, the so-called repolonisation high school, in 1947-1950, and after that in the distance learning high school in Opole. The main area of interest is her work with young adults in Silesia after the war, where her goal was to teach Polish and show them their national heritage. J. Tumińska is the author or co-autor of adult course books used in repolonisation courses in the Opole region. In the inter-war era she wrote articles for magazines, in which she brought Silesian issues closer to the Polish reader.
Year
Issue
Pages
162-174
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski Instytut Nauk Pedagogicznych Zakład Edukacji Ustawicznej ul. Oleska 48 45-052 Opole
References
 • Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Oświaty, Departament Oświaty Dorosłych, sygn. 3282.
 • Materiały po J. Tumińskiej, Biblioteka Instytutu Śląskiego w Opolu, zbiory specjalne, sygn. A1521, t. 30, 41, 47,49, ; A 15621.
 • J. Tumińska: Wspomnienia 1908-1950, Biblioteka im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 16171.
 • Bednorz R.: Tajne Pedagogium Ziem Zachodnich w Warszawie 1942-1944, Opole 1975.
 • Czech S.: Portrety Opolan, „Wczoraj- Dzisiaj-Jutro”, 1978, VII-VII.
 • Mauersberg S.: Reforma szkodnictwa w Polsce w latach 1944-1948, Wro-cław-Warszawa 1974.
 • Mazurek S.: Z dziejów tajnej oświaty polskiej na Śląsku Opolskim w latach II wojny światowej, Opole 1973.
 • Potyrała B., Szlufik W.: Szkolnictwo ogólnokształcące na Ziemiach Za-chodnich i Północnych w latach 1945-1970, Wrocław 1972.
 • Półturzycki J.: Rozwój i problemy szkolnictwa dla dorosłych w Polsce Ludowej Wrocław-Warszawa 1972.
 • Sapia-Drewniak E.: Aktywność społeczno-oświatowa Stefanii Mazurek, W: Sapia-Drewniak E. i Stopińska –Pająk A.(Red.): Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, pod red. E. Sapia-Drewniak i A. Stopińska –Pająk, Toruń 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-016ee356-16c0-4c99-9a39-91215d4c695f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.