PL EN


2013 | 36 | 74-84
Article title

Pracownik wiedzy – kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Ekonomii

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge worker – a key figure of the New Economy companies
Conference
36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie wiedzy i pracowni-ków wiedzy, którzy są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw w Nowej Gospodarce oraz na właściwe podstawy efektywnej współpracy z tymi pracownikami. W artykule omówiono pojęcia „Nowej Ekonomii”,” wiedzy” i „pracownika wiedzy”. Wskazano także istotne elementy zarządza-nia pracownikami wiedzy, podkreślając, że podstawą takiego zarządzania jest odpowiedni dla pracowników wiedzy system motywacji oraz wzajemne zaufanie w racjach, które warunkuje efektywny proces dzielenia się wiedzą.
EN
The main goal of the article was to emphasise the significance of knowledge and knowledge workers who are basis of company actions in the New Economy as well as to show effective ways of cooperating with these workers. The term of the New Economy, as well as the phenomenon of knowledge and knowledge workers has been discussed. Important elements of managing knowledge workers have also been mentioned. It has been shown that managing knowledge workers should be based on high motivation system and mutal trust. These are conditions determining effective knowledge sharing.
Year
Issue
36
Pages
74-84
Physical description
Contributors
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, War-szawa 2005.
 • Bontis N., National Intellectual Capital Index: A United Nations Initiative for the Arab Region, „Journal of Intellectual Capital” 2004, Vol. 5, No. 1.
 • Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Davenport T.H., Thinking for a Living: How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press, Boston – Massachusetts 2005.
 • Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Dopasuj strukturę firmy do nowych wyzwań komunikacyjnych, „Harvard Business Review” Polska, październik 2009.
 • Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • Fazlagić J., Zatrudnienie i produktywność w gospodarce wiedzy, www.fazlagic.egov.pl.
 • Fazlagić J., Metody jakościowe w pomiarze kapitału intelektualnego, http://www.egov
 • .pl.
 • Grudzewski M.W., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, War-szawa 2004.
 • http://www.tipy.pl/artykul_558,jak-zbudowac-zaufanie-pracownikow.html.
 • Jagódka M., Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, EiOP, nr 4/2011.
 • Jaruga A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym – koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Krok E., Kluczowe aspekty zarządzania wiedzą, Studia i Materiały Polskiego Stowarzy-szenia Zarządzania Wiedzą, 2007, nr 8.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • Marczuk M., Krótka charakterystyka nowej gospodarki [w:] Internet – fenomen społe-czeństwa informatycznego, red. T. Zasępa, Wydawnictwo Edycja Św. Pawła, Często-chowa 2001.
 • Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działa-nia, Difin, Warszawa 2008.
 • Perechuda K., Morawski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, red. K. Perechuda, M. Sobińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01793c25-1f17-488f-98fd-65d795c6356c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.