PL EN


2017 | 49 | 335-347
Article title

Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego – wyniki badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of management control activities in selected local government units in the Świętokrzyskie province – The results of empirical research
RU
Определители действий управленческого контроля в избранных органах местного самоуправления Щвентокшиского воеводства – результаты эмпирических исследований
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do administracji samorządowej koncepcja kontroli zarządczej wprowadzona została na podstawie zmiany przepisów prawa finansowego w 2009 r. Ustawodawca podejmując decyzję o implikacji tego nowego modelu zarządzania do jednostek sektora finansów publicznych miał przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności i efektywności, transparentności działania administracji publicznej na wzór rozwiązań powszechnie obowiązujących w organizacjach ładu korporacyjnego. Ważną przesłanką przemawiającą za wprowadzeniem kontroli zarządczej do jednostek sektora publicznego był także głęboki kryzys funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Z uwagi na znaczny upływ czasu, od kiedy zaistniała kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym zdecydowano podjąć próbę rozpoznania głównych determinantów mających wpływ na działanie kontroli zarządczej zgodnie z założeniami ustawodawcy. Badanie przeprowadzono w trzydziestu gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Dobór próby badawczej był celowy, gdyż badania zostały przeprowadzone w tych jednostkach, które prawnie zwolnione są z obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego. Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, a podstawę do sformułowania pytań stanowiły wytyczne standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone komunikatem nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. Autor ma nadzieję, że uzyskane wyniki z badania mogą stanowić głos doradczy w toczącej się dyskusji nad modelem funkcjonowania kontroli zarządczej w samorządzie terytorialnym.
EN
For local administration the concept of management control was introduced on the basis of changes in Financial laws in 2009. The legislation deciding about the implications of this new management model for public finance sector was primarily aimed at increasing the effectiveness and efficiency, transparency of public administration on the model solutions commonly applicable in the organizations of Governance corporate character. An important reason in favor of the introduction of management control to public sector entities was also a deep crisis of the system of internal control. Due to the considerable passage of time since it existed management control in local government decided to attempt to identify the main determinants having affected the performance of management control in line with the legislation. The study was conducted in thirty rural communes of the province of the. Selection of research sample was purposeful, as studies have been carried out in these units, which are legally exempt from the obligation to conduct an internal audit. Research was carried out using a questionnaire, and the basis for the wording of the questions were guidelines of control standards for the management of public finance sector announced by Announcement No. 23 of the Minister of Finance of 16 December 2009. It is hoped that the results of the study can provide a consultative vote in the ongoing discussions on the model of the functioning of management control in local government.
Year
Volume
49
Pages
335-347
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Finansów Samorządowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Czerwiński K., 2003, Analiza w audycie wewnętrznym, Wydawnictwo Link, Szczecin.
 • Debata NIK, 2013, Sukcesy i porażki kontroli zarządczej, www.nik.gov.pl (dostęp: 2.05.2016 r.).
 • Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., 2014, Zarządzanie ryzkiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., 2010, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, PRESCOM, Wrocław.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r., nr 15, poz. 84).
 • Kurowski L., 2000, Ruśkowski E., Sochacka- Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, wydawnictw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pismo Podsekretarza Stanu z 29 stycznia 2010 r., Ministerstwo Finansów, DA6/4095/NWX/2010/775.
 • Sawicki K., 2013, Problemy etycznego postępowania w zakresie kontroli zarządczej [w:] Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. nauk. K. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Soduł S., 2002, Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń.
 • Sola M., 2009, Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, wyd. MUNICIPIUM, Warszawa.
 • Sołtyk P., 2013, Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 168).
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych – druk sejmowy nr 1181.
 • Walczak P., 2010, Kontrola zarządcza [w:] Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Winiarska K., 2013, Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-017b80b3-2392-4b51-ae03-be9f50195fe6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.