Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 191-207

Article title

“Węgierski ślad”. Z Wiosny Ludów (1848-1849) na obszarze Korony św. Stefana do polskiego powstania (1863-1836), cz. I

Authors

Content

Title variants

EN
"The Hungarian track”. From Spring of Nations (1848-1849) in the area of Crown Saint Stefan to the Polish Uprisings (1863-1864), Vol. I

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
During the Spring of Nations in the lands of the Crown of St. Stefan (1848-1849) traditional ties of friendship, with the possibility of a military confrontation occurring with one, two invaders attracted a large crowd of Polish volunteers for the formation of the Hungarian honveds. About 4,000 Poles were fighting directly in the ranks of the revolutionary army, and enrolled to the national legions under the command of Generals Joseph Wysocki alongside the Transylvanian Army Fieldmarshal Joseph Bem. Among them, about 20 individuals who will be later on commanders of the guerrilla armed troops of the January Uprising (1863-1864). For this reason, it is worth recalling the experience that the military group acquired during the battles for the Hungarian Plain, Slovakia, Bukovina, Moldavia, Banat, Backa and Transylvania.

Year

Volume

1

Pages

191-207

Physical description

Contributors

author
 • WNHiS, UKSW, Warszawa

References

 • Budzyński M., Wspomnienia z mojego życia, Poznań 1880.
 • Bułharyn J., Rys wojny węgierskiej w latach 1848 i 1849 przez generała ….., Paryż 1852.
 • Bagieński F., Wspomnienia starego wołyniaka, Warszawa 1987.
 • Danzer A.F., Dembiński in Ungarn, t1., Pesth 1873.
 • Falkowski J., Wspomnienia z roku 1848 i 1849, Poznań 1878.
 • Grochowalski A., 1848 i 1849. Kampania na Węgrzech przez …., sztabu korpusu 3-go węgierskiego, Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 5326
 • Jeziorański A., Pamiętniki jenerała Antoniego Jeziorańskiego od roku 1848 do roku 1868, Lwów 1880.
 • Kalita K., Ze wspomnień (Młodość, Służba. Kampania węgierska), „Biblioteka Warszawska” 1912, nr 3 i 4
 • Kalita K., Ze wspomnień krwawych walki, Lwów 1913
 • Klapka G., Der Nationalkrieg in Ungarn und Sienburgen in den Jahren 1848 und 1849, t.1, Leipzig 1851
 • Langie A., Pamiętnik niedoli …… z lat 1849-1854, Kraków 1896
 • Miłkowski Z., Od kolebki przez życie, t.1,3, Kraków 1936,1937.
 • Łusakowski S., Pamiętniki zdeklasowanego szlachcica, Warszawa 1952.
 • Miłkowski Z., Sylwety emigracyjne, Lwów 1904
 • Niepokojczyckij A., Opisanije wojny w Transsilwanii w 1849 g., Petersburg 1858
 • Poniński W., Wspomnienia lat ubiegłych: listy do moich synów, Poznań 1902.
 • Rucki J.W., Bem w Siedmiogrodzie i Banacie, Z pamiętnika byłego oficera polskiego, Lwów 1862.
 • Sokulski J., W kraju i nad Bosforem, Wrocław 1951.
 • Rucki J.W., Z pamiętników żołnierza, Dziennik Literacki, Lwów 1862.
 • Szyc J., Legiony polskie na Węgrzech, Poznań 1850.
 • Ślaski E., Pamiętniki „Akcent” 1992 nr 2-3, s.331-345.
 • Wodziński P., Wspomnienia żołnierza-tułacza 1848-1863, Poznań 1912.
 • Wysocki J., Pamiętnik jenerała Wysockiego dowódcy legionu polskiego na Węgrzech z czasu kampanii węgierskiej w roku 1848 i 1849, Kraków 1888.
 • Zamoyski W., Jenerał Zamoyski (1803-1868), t.5, Poznań 1930.
 • Bartniczak M., Mystkowski Ignacy (1826-1863), PSB, t. 22, s.725-726
 • Giergialewicz J., Dobrosielski Wiktor 1827-1898, PSB, t.5,s.248-249.
 • Kieniewicz S., Małecki M, Miłkowski Zygmunt ps. Jeż Tomasz Teodor (1824-1915), PSB, t. 21, s.263.
 • Kozłowski E., Jeziorański Antoni (1821-1882), PSB, t. 11, s.215-216.
 • Kozłowski E, Natmiller Józef (1823-1903), PSB, t. 23, s.618-619.
 • Ratajczyk L., Kalita Karol, ps. Rębajło (1830-1919), PSB, t. 12, s.418.
 • Tyrowicz M., Czechowski Leon (1797-1888), PSB t. 4, s. 314-315.
 • Tyrowicz M, Dunajewski Edmund (?-1863), PSB, t. 6, s. 465.
 • Tyrowicz M, Lewandowski Walenty (1823-1907), PSB, t. 18, s.211-213
 • Horodyński Franciszek Ksawery (1811-1863), PSB, t. 10, s.3.
 • Jordan Zygmunt (1824-1866), PSB, t. 11, s.290
 • Szumlański Stanisław (1818-1866), PSB, t. 49, s.356.
 • Baczkowski M., Galicjanie w armii austriackiej wobec wydarzeń lat 1848-1849 [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t.12. Galicja w 1848 roku, red. W. Bonusiak, J. Buszko, Rzeszów 1999.
 • Bielecki R., Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t.1-3, Warszawa 1995-1998.
 • Dopierała K., Emigracja polska w Turcji w XIX I XX w., Lublin 1988.
 • Geschischte des k.u.k. Infanteire –Regiment Erherzog Wilhelm nr 12, t.II, Wien 1880.
 • Grobicki J., Formacje kawalerii polskiej na obczyźnie po roku 1831, Przegląd Kawaleryjski 1927
 • Helfert, Geschischte Osterreichs vom Ausgange des Wiener October-Austandes 1848. Der ungarische Winterfeldzug und die octroirte Verfassung, t.2, Prag-Leipzig 1886
 • Iskrzycki B., Mundury formacji polskich na Węgrzech w latach 1848/1849 w: Studia i materiały do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.1, Kraków 1963
 • Kacnelson D., Udział Polaków z Galicji w powstaniu węgierskim 1848-1849 r., Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1982.
 • Kacnelson D., Kovacs I., Pamiętniki Edmunda Ślaskiego o legionie polskim w Siedmiogrodzie, Akcent 1992, nr 2/3, s.331-348.
 • Kissling R., Die Revolution im Kaisertum Osterreich 1848-1849, t.2, Wiedeń 1949.
 • Kovacs I., Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849, Warszawa 1999
 • Kovacs I., Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego, Warszawa 2010.
 • Kozłowski E., Legion Polski na Węgrzech 1848-1849, Warszawa 1983.
 • Kozłowski E., Gen. Józef Bem, Warszawa 1958.
 • Kozłowski E., [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864 r .; red. A. Grabski 1966, t.1, cz.2, Warszawa 1966, s.471-472
 • Lewak A., Dzieje emigracji polskiej w Turcji 1831-1878, Warszawa 1935.
 • Łątka J., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Tureckiej, Warszawa 2005.
 • Pod wspólnym sztandarem. Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów, red. Nagy A.,1999
 • Ramming W., Der Feldzug in Ungarn und Siebenburgen in Januar 1849, Pest 1850.
 • Russjan L., Polacy i sprawa polska na Węgrzech w roku 1848-1849, Warszawa 1934.
 • Schnur-Pepłowski S., Polacy i Węgrzy. Opowieść dziejowa 1846-1849, Lwów 1896.
 • Scerbatov N., General feldmarsal knjaz Paskevic, ego zizn i dejatelnost, t.5, St. Petersburg 1899.
 • Szmyt A., Generał Józef Wysocki w służbie wolności Polaków i Węgrów, Olsztyn 2001.
 • Szyndler B., Gen. Henryk Dembiński (1791-1864), Warszawa 1984.
 • Tyrowicz M., Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1864. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biograficzny, Warszawa 1964.
 • Wieliczko M., Polacy na Węgrzech, Lublin 1977

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-017bcddd-850f-4216-b977-ee7121c32565
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.