Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 59-74

Article title

AUTORYTET W KULTURZE POPULARNEJ: SPOSÓB FUNKCJONOWANIA, MECHANIZMY I PRZEMIANY

Authors

Content

Title variants

EN
THE AUTHORITY IN POPULAR CULTURE: FUNCTIONING, MECHANISMS AND CHANGES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W społeczeństwie od zawsze toczyła się dyskusja o przewartościowaniu, o tym jak umoralniona przeszłość upada pod naciskiem pozbawionej wartości przyszłości. Są to jednak głównie dyskursy moralizatorskie, krytyczne i nierzadko mające niewiele wspólnego z podejściem obiektywnym nie mówiąc już o podejściu naukowym. Tekst traktuje o problemach w ujęciu definicyjnym wciąż zmieniającej się i dynamicznej rzeczywistości kultury popularnej oraz równie dynamicznych przemianach związanych z ustalaniem wzorców i autorytetów.
EN
Among the society for ages there has been a discussion about revaluation the fall of the moral past under the pressure of valueless future. Those discourses were mostly moralistical, critical and far from impartial, scientific approach. This text is about the prob-lems concerning definition of ever-changing and dynamic popculture reality as well as equally dynamic changes of establishing of role models and authorities.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Adorno, T. (1990). Prolog do telewizji. W: K. Sauerland (red.) Sztuka i sztuki. Wybór esejów (s. 58-67). Warszawa: Państwowy Instytut Wy-dawniczy.
 • Andreski, S. (1992). Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bauman, Z. (2008). Jane Fonda i nadmiar autorytetów, W: M. Halawa, P. Wróbel (red.), Bauman o popkulturze: Wypisy (s. 132-144). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Bauman, Z. (2008). Celebrity, W: M. Halawa, P. Wróbel (red.), Bauman o popkulturze: Wypisy (s. 216-218). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Bogusławska, J. (2011). Popkultura: pop czy kultura?. Gdynia: Novae Res.
 • Bourdieu, P. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Fiske, J. (2010). Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Godzic, W. (2007). Znani z tego, że są znani: celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: Wydawnictwo TVN.
 • Golka, M. (2007). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kaesler, D. (2010). Max Weber: Życie i dzieło. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Keen, A. (2007) Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę?. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kłoskowska, A. (2005). Kultura Masowa: krytyka i obrona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Kochanowski, M. (2012). „Kultura Masowa” pod redakcją Czesława Miłosza – aktualność i dialog, W: A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski (red.), Przełomy – cezury – pogranicza Cz. Miłosza (s. 437-448). Bia-łystok: Przełomy – Pogranicza.
 • Lash, S., Lury, C. (2007). Global Culture Industry: The Mediation of Things, Cambridge: Polity.
 • Olechnicki, K., Załęcki, P. (1998), Słownik Socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 • Rewera, M. (2010). Fragmentaryzacja i autonomia autorytetu, W: J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności (Rozdz. IV). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Stanosz, J. (2004). Autorytet. Pobrane z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3217.
 • Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • Szpunar, M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów ko-munikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Szpunar, M. (2017). Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności. „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3 (231), s. 494-504.
 • Szpunar, M. (2017). Muzyczna wszystkożerność, „Kultura Współczesna”, Numer 3, s. 26-35.
 • Twardowski, M. (2009) Rytuał kultury masowej, czyli deifikacja idoli. Pobrane z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6322.
 • Walczak, W. (2008). Dlaczego Elvis to jeszcze bóg, a Doda to już celebrytka?. „Kultura popularna”, nr 3 (21), s. 53-59.
 • Witkowski, L. (2011). Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-017bf0bd-4e34-40cf-bf99-494f1ce4f217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.