Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 28 | 311-327

Article title

Zrównoważony hotel

Title variants

EN
Sustainable Hotel

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Hotelarstwo, podobnie jak każdy inny sektor gospodarczy, może wywoływać uciążliwe skutki dla środowiska gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Dlatego też powinno wdrażać zasady i cele zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo szybki rozwój turystyki i hotelarstwa. W artykule przedstawiono na przykładach obecne kierunki zrównoważonego rozwoju hotelarstwa, a także w sposób syntetyczny ujęto wielowymiarową istotę koncepcji hotelu zrównoważonego.
EN
Hospitality, like any other economic sector, may cause harmful environmental effects of economic, social and natural causes. Thus, it should implement the principles and objectives of sustainable development. This is particularly important, given the very rapid development of tourism and hospitality. The paper presents the examples of current directions in sustainable hotel management. It also identifies a synthetic multi-dimensional nature of the concept of sustainable hotel.

Year

Issue

28

Pages

311-327

Physical description

Contributors

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

References

 • Baranowska-Janota M., Chłonność turystyczna pasm górskich woj. krośnieńskiego z uwzględnieniem obszarów chronionych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
 • Berbeka J., Berbeka K., Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008.
 • Bohdanowicz P., Świadomość ekologiczna w hotelarstwie europejskim. Analiza ankiet. Wstępna wersja sprawozdania, Department of Energy Technology, Royal Institute of Technology, Stockholm 2003.
 • Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Bramwell B., Henry I., Jaksoan G., Prat A.G., Richards G., Straaten J. van der, Sustainable Tourism Management: Principles and Practice, Tilburg University Press, Tilburg 1998.
 • Ciesielska A., Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2009.
 • Defining, Measuring and Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations, B4-3040/2000/294577/MAR/D2. Final Report, red. H. Coccossis, Environmental Planning Laboratory of the University of the Aegean, Aegean 2002.
 • Ferrarini A., Rossi G., Parola G., Ferloni M., Planning low-impact tourist paths within a Site of Community Importance through the optimisation of biological and logistic criteria, „Biological Conservation” 2008, nr 141.
 • Harris R., Griffin T., Williams P., Sustainable tourism: A global perspective, Butterworth-Heinemann, Oxford – Boston 2002.
 • Holden A., Environment and Tourism, Routledge, London – New York 2000.
 • Indicators for the integration of environmental and sustainability concerns into tourism policies. A discussion/guidance document, OECD, Paris 2003.
 • Indicators of sustainable development for tourism destinations: a guidebook, WTO, Madrid 2004.
 • Innovation in tourism — How to create a tourism learning area. The handbook, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Rozprawy Naukowe nr 87, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 • Janikowski R., Eco-rating: a supportive tool for decision making processes in banks concerning finance investments, w: Finance & natural environment. Experience of Poland against the background of developed market economies, red. L. Dziawgo, D. Dziawgo, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • Janikowski R., Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie zarządzania środowiskiem i zdrowiem, w: Środowisko a zdrowie. Zarządzanie, polityka, komunikowanie, red. R. Janikowski, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 • Janikowski R., Zrównoważona turystyka i sposoby jej kształtowania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010.
 • Kamieniecka J., Tatomir T., Aktualne – w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – uwarunkowania kształtowania procesu ekologizacji turystyki w Polsce. Ekspertyza prawna, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2004.
 • Kauppinen T., Nelimarkka K., Human Impact Assessment (HuIA) as a tool of welfare management, National Research and Development Centre for Welfare and Health, Helsinki 2004.
 • Kurek W., Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Łagowska B., de Voogd van der Straten G., Idea zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu turystycznym kraju, w: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, red. K. Michałowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Marsz A.A., Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, t. 12, z. 3, PTPN, Poznań 1972.
 • Methodological work on measuring the sustainable development, Part 1: Technical report, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Methodological work on measuring the sustainable development, Part 2: Manual on sustainable of tourism development indicators of tourism, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Niezgoda A., Turystyka zrównoważona – istota, zasady i krytyka koncepcji, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008.
 • Opracowanie kryteriów chłonności ekologicznej dla potrzeb planowania przestrzennego, red. P. Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2005.
 • Passaris, S., Sokólska J., Vinaver K., Rozwój obszarów wiejskich i turystyka, NFOŚ, Białystok –Paryż 2002.
 • Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, red. K. Pieńkos, AWF, Warszawa 2004.
 • Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Rada Unii Europejskiej, Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Nota Sekretariatu Generalnego 10917/06, Bruksela 2006.
 • Risk of Saturation of Tourist Carrying Capacity Overload in Holiday Destination, WTO, United Nations Environmental Programme, Madrid 1983.
 • Rotmans J., van Assely M., Vellinga P., An integrated planning tool for sustainable cities, „Environmental Impact Assessment Review” 2000, nr 20.
 • Toczyski W., Monitoring rozwoju zrównoważonego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Turner R.K., Sustainability: Principles and Practice, w: Sustainable Environmental Economics and Management. Principles and Practice, red. R.K. Turner, Belhaven Press, London 1993.
 • Weaver D., Opperman M., Tourism Management, John Wiley & Sons, Brisbane 2000.
 • WTO Sustainable Development of Tourism, A compilation of good practices, WTO, Madrid 2001.
 • Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008.
 • Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Zawistowska H., „Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej” – rola Komisji Europejskiej w jej powstawaniu i realizacji, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008.
 • Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0181a7cd-f6b0-4050-8121-0fc792c673fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.