PL EN


2012 | 4 | 13-25
Article title

Rewitalizacja i zrównoważony rozwój miasta – przemiany Warszawy po 1990 r.

Content
Title variants
EN
Revitalization and Sustainable Development of the City: Warsaw Transformations after 1990
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasady zrównoważonego rozwoju, opisane w dokumentach, manifestach, literaturze tematu a także w regulacjach ustawowych państw UE, podkreślają rolę rewitalizacji obszarów zdegradowanych i rozwoju wewnątrz obszarów zurbanizowanych jako istotny element polityki zrównoważonego rozwoju miast. W dokumentach polityki rozwoju Warszawy, rozwój zrównoważony jest wymieniony jako cel polityki przestrzennej. Zgodnie ze stanem wiedzy, podkreśla się w nich konieczność rewitalizacji, ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych i nieużytków miejskich a także kształtowanie wielofunkcyjnych dzielnic i realizację lokalnych centrów usługowych. Pomimo słusznych założeń polityki rozwoju wystąpiły jednak negatywne przekształcenia terenów poprzemysłowych w koncentracje miejsc pracy biurowej (degradująca rewitalizacja), nie podjęto działań sprzyjających rozwojowi dzielnicowych śródmieść na terenach nieużytków miejskich (brak rewitalizacji), a równocześnie przyzwolono na budowę wielkopowierzchniowych centrów handlowych i rozwój monofunkcyjnych obszarów mieszkaniowych na terenach porolnych (rozwój degradujący). Wnioski z analizy współczesnych przemian Warszawy wskazują na konieczność zmian legislacyjnych, umożliwiających rewitalizację i zrównoważony rozwój miasta.
EN
The principles of sustainable development described in documents, statements, literature on the subject matter, and EU countries’ legislation underline the role of degraded area revitalization and the development on urban lands as essential elements of urban sustainable development policies. The Warsaw sustainable development documents refer to sustainable development as the goal of spatial policy. According to the status of knowledge, the policy makers emphasize the necessity of revitalization, reuse of postindustrial areas and abandoned urban land, as well as shaping of multi-functional boroughs and provision of local centres of services. Despite correct assumptions adopted in the development policies, negative transformations of post-industrial areas into office facility concentrations occurred (degrading revitalization), and no actions were taken to support the development of borough centres on abandoned urban lands (no revitalization). At the same time, permits were issued for the construction of large floor area shopping centres and the development of mono-functional residential areas on post-agricultural lands (degrading development). The conclusions drawn from the present-day transformations of Warsaw indicate the necessity to implement legislation favouring revitalization and sustainable development of the city.
Year
Issue
4
Pages
13-25
Physical description
Dates
published
2012-12
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej Warszawa
References
 • Calthorpe Peter, 1993, The Next American Metropolis, Ecology, Community and the American Dream. New York, Princeton Architectural Press.
 • Chmielewski Jan Maciej, 2004, Okres planistyczny 1969-1982, [w]: Atlas historyczny Warszawy – Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1916-2002, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Warszawa.
 • Domański Bolesław, 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w]: Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, Red. Geissler A., Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków; dostępne w internecie: www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/Domanski% 20Ziobrowski.pdf
 • Haughton Graham, Hunter Colin, 1994, Sustainable Cities. Jessica Kingsley, London.
 • Karta nowej urbanistyki, 1993; dostępne w internecie: http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2010/11/karta-nowej-urbanistyki-1993.html
 • Kowalska Edyta, 2010, Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji, [w]: Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Red. Noworól A., Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński, Kraków, dosępne w internecie: http://jagiellonian.academia. edu/AleksanderNowor%C3%B3l/Papers/645064/Obszarowe_ujecie_rewitalizacji_ w_Polsce
 • Krier Leon, 2011, Architektura wspólnoty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, 1992, Akapit, Warszawa.
 • Misztal Stanisław, 1996, Development of the Industrial Areas in Warsaw and Trends in their Restructuring, [w]: Restructuring of Derelict Industrial Areas, European Academy of Environment, Berlin.
 • Nowa karta ateńska, 2003, La Nouvelle Charte d’Athenes, The New Charter of Athens, Alinea, Florencja; dostępne w internecie: www.zabytki-tonz.pl/ pliki/karta%20atenska%202003
 • Staniszkis Magdalena, 2010, Szanse i zagrożenia rewitalizacji – Zakłady Lniarskie w Żyrardowie, Problemy Rozwoju Miast 3/2010, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Staniszkis Magdalena, 2010, Przedmieście Nie, [w]: Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni nr 2(31) 2010 Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 • Staniszkis Magdalena, 2012, Continuity of Change vs Change of Continuity: A Diagnosis and Evaluation of Warsaw’s Urban Transformation, [w]: Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990, Ed. Grubbauer M., Kusiak J., Campus Verlag, Frankfurt.
 • Strategia rozwoju Warszawy do 2010 roku, 1997, Elipsa, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, 2006, Biuro Naczelnego Architekta Miasta Stołecznego Warszawy; dostępne w internecie: www.wydarzenia.um.warszawa.pl/studium
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-018c997a-78b3-48a4-982b-6596315b223c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.