Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1–2/2011 (12–13) | 31-36

Article title

Opodatkowanie transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej. W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Keywords

Year

Pages

31-36

Physical description

Dates

published
2011-08-30

Contributors

 • PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi

References

 • Dyrektywa Rady 77/388/EEC w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. UE L 145, 13.6.1977).
 • Dyrektywa Rady 92/12/EEC z dn. 25 lutego 1992 r. w sprawie przepisów ogólnych dotyczących wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem
 • akcyzowym oraz w sprawie składowania, przepływu i nadzorowania takich wyrobów (Dz.U. UE L 076, 23/03/1992).
 • Dyrektywa Rady 92/81/EEC z dn. 19 października 1992 r. w sprawie ujednolicenia struktur podatków akcyzowych od olejów mineralnych (Dz.U. UE L 316, 31.10.1992).
 • Dyrektywa Rady 92/82/EEC z dn. 19 października 1992 r. w sprawie ujednolicenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych (Dz.U. UE L 316, 31.10.1992).
 • Dyrektywa Rady 2003/92/EC z dnia 7 października 2003 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii elektrycznej (Dz.U. UE L 260, 11/10/2003). Dyrektywa Rady 2003/96/EC z dn. 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. UE L 283, 31.10.2003).
 • Dyrektywa Rady 2006/112/EC z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 347, 11.12.2006).
 • Interpretacja indywidualna nr IPPB5/423-272/09-4/PS.
 • Konwencja modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (http://www.oecd.org/dataoecd/52/34/1914467.pdf, 28.01.2003).
 • Makipaa, A. 2006. Opodatkowanie energii, Parlament Europejski, http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/tax/article_7324_pl.htm.
 • Piotrowska, J. 2004. Wspólnotowe przepisy w zakresie podatku akcyzowego – kwestie regulowane w dyrektywach unijnych a kwestie regulowane przepisami krajowymi, Monitor Prawa Celnego, nr 4.
 • Tkaczyk, J., M. Zdyb, 2006. Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa: Difin. Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 26 stycznia 2004, nr 29, poz. 257, z późn. zm.).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 10 marca 1992 r., nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
 • Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 11 marca 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 • Ustawa prawo energetyczne (Dz.U. z 10 kwietnia 1997 r., nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0192fab2-3506-44f7-8f16-b35f2f46a404
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.