Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 132-148

Article title

Czas pracy a problemy równowagi między pracą i życiem pozazawodowym

Content

Title variants

EN
Worktime and balance problems between work and non-professional life

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Czas pracy jest bardzo istotnym aspektem godzenia pracy z życiem pozazawodowym. Konflikt dotyczący czasu poświęcanego na pracę i inne zobowiązania może przyczyniać się do zaburzeń równowagi na linii praca–życie pozazawodowe. Z drugiej strony czas pracy może zostać wykorzystany jako ważny element wspierający łączenie ról zawodowych i pozazawodowych, zaliczany do kategorii elastyczności pozytywnej. W artykule opisano wybrane trendy dotyczące kształtowania czasu pracy w taki sposób, by ułatwić pracownikom godzenie aktywności zawodowej z życiem osobistym.

Keywords

Year

Issue

3

Pages

132-148

Physical description

Dates

issued
2015-11-18

Contributors

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

 • Andysz A., Najder A., Merecz-Kot D., Organizacyjne i indywidualne uwarunkowania korzystania z rozwiązań sprzyjających równoważeniu życia zawodowego i prywatnego, „Medycyna Pracy” 2014, nr 1.
 • Balcerzak-Paradowska B., Czas pracy jako instrument zatrudnienia przyjaznego rodzinie – polskie realia, „Polityka Społeczna” 2015, nr 4.
 • Borkowska S., Praca i życie pozazawodowe, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Warszawa 2004.
 • Bednarski M., Głogosz G., Problemy czasu pracy w dobie gwałtowanych przemian ekonomicznych i formowania się nowej gospodarki. Doświadczenia polskie, [w:]
 • Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, red. H. Strzemińska, M. Bednarski, Warszawa 2014.
 • Bednarski M., Głogosz G., Teraźniejszość i przyszłość czasu pracy w opinii pracowników. Wyniki badań empirycznych, „Polityka Społeczna” 2015, nr 4.
 • Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków 2001.
 • Chirkowska-Smolak T., Równowaga miedzy pracą a życiem osobistym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 1.
 • Chung H., Tijdens K., Working Time Flexibility Components of Companies in Europe, University of Amsterdam Working Paper 09–84, Amsterdam 2009.
 • Czas pracy w nowych krajach członkowskich UE. Aspekty ekonomiczne, prawe i społeczne, red. H. Strzemińska, Warszawa 2008.
 • Daniels L., What does Work-Life Balance Mean?, http://www.W-LB.org.uk [za:] D. Głogosz, Work-Life Balance. Czyli jak polski pracownik godzi pracę z życiem rodzinnym?, prezentacja podczas konferencji Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?, Warszawa 15.01.2014.
 • Dąbrowska K., Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2014, nr 2.
 • Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013.
 • Eurofound, European Working Conditions Survey 2010, How well do your working hours fit in with family or social commitments outside work?, http://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/data-visualisation/european-working-conditions-survey-2010.
 • Eurofound, Third European Quality of Life Survey. Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, Luxembourg 2012.
 • Fołtyn H., Możliwości zarządzania czasem pracy, [w:] Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka, red. A.P. Wiatrak, Warszawa 2012.
 • Gerlach R., Przemiany pracy i ich konsekwencje dla relacji praca–życie pozazawodowe, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014.
 • Gotowska M., Work Life Balance w modelu równowagi życia (bytu), [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014.
 • Hildt-Ciupińska K., Work-life balance a wiek pracowników, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka” 2014, nr 10.
 • Lachowska B., Praca i rodzina. Konflikt czy synergia?, Lublin 2012.
 • Latos-Miłkowska M., Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych i społecznych, [w:] Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, red. H. Strzemińska, M. Bednarski, Warszawa 2014.
 • Lipińska-Grobelny A., Od konfliktu do równowagi, czyli ewolucja poglądów na relację między życiem zawodowym i pozazawodowym, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014.
 • Machol-Zajda L., Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego – poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i czasowych, [w:] Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska, T. Li, Białystok 2008.
 • Michoń P., Nie rozdwoję się przecież. Konflikt czasu jako przeszkoda w osiąganiu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym w Polsce, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014.
 • Mirosław J., Równowaga praca–życie z perspektywy różnych generacji, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014.
 • Pluta A., Uwarunkowania kształtowania relacji praca–życie pozazawodowe współczesnych pracowników, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014.
 • Sadowska-Snarska C., Koncepcja równowagi praca–życie w kontekście zmian zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej, [w:] Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014.
 • Sadowska-Snarska C., Zatrudnienie przyjazne rodzinie jako narzędzie adaptacyjności firm i pracowników w wymiarze regionalnym, Białystok 2014.
 • Skowron-Mielnik B., Elastyczny czas pracy – humanizacja czy dehumanizacja w organizacji pracy, [w:] Praca w perspektywie humanistycznej, red. J. Sikora, Poznań 2009.
 • Smoder A., Elastyczny czas pracy jako instrument budowania czy burzenia równowagi praca–życie, [w:] Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, red. H. Strzemińska, M. Bednarski, Warszawa 2014.
 • Stankiewicz-Mróz A., Zmiany w obszarze funkcji personalnej wynikającej z implementacji koncepcji „work-life balanced”, [w:] Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy, red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz, Łódź 2008.
 • Zalewska A.M., Konflikty praca–rodzina – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, [w:] Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, red. L. Golińska, B. Dudek, Łódź 2008.
 • Zużewicz K., Konarska M., Czas – czwarty wymiar pracy, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka” 2005, nr 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0195201b-f89a-4b9a-831a-c20aa88ac1e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.