Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 73-84

Article title

Konsekwencje bezrobocia w wymiarze godności człowieka

Title variants

EN
The Consequences of Unemployment in the Sphere of Human Dignity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca zawodowa spełnia w życiu człowieka szereg funkcji. Stanowi podstawę zaspokojenia potrzeb, jest źródłem społecznej tożsamości, jest wyznacznikiem pozycji społecznej, daje możliwość rozwoju, jak również uczestniczenia w szerszej aktywności społecznej. W sytuacji bezrobocia poprzez pojawiające się konsekwencje ekonomiczne, psychologiczne, moralne i społeczne może dojść do sytuacji, w których godność człowieka pozostanie zagrożona. Bezrobocie zaliczane jest do sytuacji trudnych, traumatycznych. Może być postrzegane jako porażka, sytuacja, która obniża poczucie wartości i bezpośrednio dotyka godności człowieka. Zjawisko braku pracy rozpatrywane ze społecznego punktu zmienia pozycję jednostki w strukturze społecznej. Oznacza społeczną degradację. Na skutek bezrobocia zagrożona staje się podmiotowość jednostki i możliwość jej decydowania o sobie. Badania osób bezrobotnych ukazują obniżenie się poziomu życia na skutek bezrobocia oraz popadanie w ubóstwo. Na skutek utraty pracy, wydłużającego się czasu pozostawania bez pracy, jak i innych czynników, które warunkują sytuację jednostki, pojawić się mogą negatywne uczucia, przygnębienie, apatia, stany depresyjne. Bezrobocie tym samym stanowi sytuację potencjalnego zagrożenia dla godności człowieka.
EN
Employment has many functions in human life. It gives the opportunity for fulfill human needs, it is a source of social identity, and social status, it gives the opportunity to develop, as well as participate in a broader social activity. The consequences of unemployment can be very serious: from economic consequences, psychological, moral and social can lead to situations in which human dignity is humiliated. Unemployment is classified as difficult and traumatic situation. It can be seen as a failure, a situation which lowers self-esteem and directly affects human dignity. The phenomenon of lack of work changes the position of the individual in the social structure. That means social degradation. Studies show a decrease in the unemployed living standards as a result of unemployment. As a result of job loss the negative feelings may appear, like apathy, depression and even suicidal thoughts.

Year

Volume

Issue

4

Pages

73-84

Physical description

Contributors

 • Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Scholar 2004.
 • Budzyński A. (red.), Pamiętniki bezrobotnych, t. I, Warszawa 2003.
 • Chodkowska M., Szymanek Z., Socjopedagogiczne konteksty wyuczonej bezradności, w: Z. Gajdzica, M. Rembierz (red.), Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Katowice: UŚ 2005.
 • Czupała E.M., Reprezentacja, właściwości osobowości a ocena swojej sytuacji przez bezrobotnego, w: Z. Ratajczak (red.), Psychologia: badania i aplikacje, t. II: Bezrobocie strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Katowice: UŚ 1998.
 • Czykwin E., Stygmat społeczny, Warszawa: PWN 2008.
 • Diagnoza Społeczna 2005, oprac. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2005.
 • Diagnoza Społeczna 2009, oprac. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009.
 • Dyczewski L., Marginalizacja bezrobotnych, w: L. Dyczewski, T. Kowalewski, Z. Korzeb (red.), Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia, Łomża: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży 2003.
 • Grotowska-Leder J., Długość trwania w biedzie a procesy marginalizacji. Badania łódzkie, „Polityka Społeczna” 11-12(1999).
 • Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, Warszawa: PWN 2004.
 • Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Warszawa: IPiSP 2005.
 • Kapuściński R., Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą, Kraków: Znak 2008.
 • Majka J., Rozważania o etyce pracy, Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna 1986.
 • Makselon-Kowalska B., Stereotypy związane z bezrobociem a poczucie własnej tożsamości u osób bezrobotnych, w: Z. Ratajczak (red.), Psychologia: badania i aplikacje, t. IV: Bezrobocie. Między bezradnością a nadzieją, Katowice: UŚ 2001.
 • Mierzwiński B., Kościół wobec problemu bezrobocia, Ząbki: Apostolicum 2004.
 • Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa: Krajowy Urząd Pracy 1999.
 • Nagórny J., Ekonomia i etyka z perspektywy chrześcijańskiej, w: J. Gocko, M. Rzepa, Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Orłowska M., Przymus bezczynności, Warszawa: PWN 2007.
 • Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa: IFIS PAN 2002.
 • Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Warszawa: 2011.
 • Popiołek K., Psychologiczne koszty bycia osobą bezrobotną, w: Z. Ratajczak (red.), Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, Katowice: UŚ 1995.
 • Ratajczak R., Psychologiczne koszty radzenia sobie w sytuacji utraty pracy, w: Z. Ratajczak (red.), Psychologia badania i aplikacje, t. II: Bezrobocie strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Katowice: UŚ 1998.
 • Ratajczak Z., Utrata pracy jako doświadczenie traumatyczne i wyzwanie rozwojowe, w: Z. Ratajczak (red.), Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, Katowice: UŚ 1995.
 • Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Katowice: Wydawnictwo Śląsk 1999.
 • Siciński A., Styl życia, kultura, wybór, Warszawa: IFIS PAN 2002.
 • Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa: PWN 2004.
 • Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2004.
 • Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa: GUS 2013, s. 8, https://www.ipiss.com.pl [dostęp: 18.05.2015].
 • Zawadzki B., Lazarsfeld P., Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, „Kultura i Społeczeństwo” 2(1993).
 • Znaniecki F., Socjologia bezrobotnych, w: T. Borkowski, A. Marcinkowski (red.), Socjologia bezrobocia, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01956338-bbba-49dd-99db-40e63297e6b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.