Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 32 | 483-492

Article title

E-usługi publiczne oraz stopień korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim

Authors

Content

Title variants

EN
Public e-services and the level of use of e-government in Podkarpackie Province

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szybki rozwój elektronicznej administracji w Polsce stał się asumptem do analizy tego zjawi-ska. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju e-administracji w województwie podkarpackim. Duża liczba przebadanych respondentów wskazuje, że nie są zainteresowani e-administracją lub jej nie potrzebują. Znaczna część populacji nie korzysta z e-administracji, gdyż nie wszystkie usługi są w pełni dostępne elektronicznie. Należy zwrócić także uwagę, że mogą powstawać cyfrowe nierówności, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy posiadają odpowiednią motywację, umiejętności do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich obszarach życia. Istnieje potrzeba edukacji w zakresie korzystania z Internetu i e-administracji. Wszystkie sektory (organizacje pozarządowe, władze lokalne) powinny współpracować w celu wspierania integracji cyfrowej poprzez odpowiednie kampanie promocyjne. Skoordynowane działania mogą pomóc w tym, aby kategorie osób nieuprzywilejowanych mogły podnieść świadomość z zakresu korzyści wynikających z bycia on-line oraz korzystania z elektronicznej administracji
EN
Rapid evolution of e-government in Poland in recent years has aroused great interest in this topic. The article strives to describe the implementation of e-government in Podkarpackie Province. The aim of this article is to present development of e-government in Podkarpacie Province. The paper presents the results of two research projects. Large numbers of people report that the reasons why they do not use the e-government are that they have no need for it, or no interest. A very large proportion of the population does not use the e-government because not all e-services tend to be accessible. Digital inequality matters because those without the right combination of access, skill, motivation and knowledge to make digital decisions are missing out in all areas of life. There is a need for education of using the Internet and e-government. All sectors (NGO's,

Year

Issue

32

Pages

483-492

Physical description

Contributors

  • Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski

References

  • E-Government Survey 2012. E-Government for the People, 2012, http://unpan1.un.org/
  • intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf, United Nations, New York (stan na dzień 1.12.2012).
  • Kasprzyk B., Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. z. 23, Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, red. nauk. M.G. Woźniak; red. zeszytu C.F. Hales, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
  • Van Dijk J., The Network Society, Social Aspects of New Media, SAGE, Great Britan 2012.
  • Stec M., Ocena wybranych aspektów funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w województwie podkarpackim [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. z. 23, Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, red. nauk. M.G. Woźniak; red. zeszytu C.F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
  • Tadeusiewcz R., Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego [w:] Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, red. A. Siwik, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.
  • Wilk S., E-administracja w dobie kryzysu [w:] Kryzys finansowy. Przebieg i skutki spo-łeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, t. 2, Wy-dawnictwo KUL, Lublin 2012.
  • Wilk S., E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. Niepublikowana dysertacja doktorska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-019f3863-44e1-4afe-8ad6-a87b2266881c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.