PL EN


2019 | 28 | 23-48
Article title

Przekształcenia centrów małych i średnich miast – dawne a nowe znaczenie historycznych przestrzeni miejskich w wybranych ośrodkach Mazowsza

Content
Title variants
EN
Transformation of city centers of small and medium cities – historical and a new importance of historical urban space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie współczesnych problemów zagospodarowania i funkcjonowania historycznych, pierwotnych centrów miejskich w małych i średnich miastach na Mazowszu. Analizowane miasta podzielono na historyczne, o rodowodzie lokacyjnym i przedlokacyjnym oraz na miasta nowe, XIX i XX-wieczne. Centra miast historycznych mają w większości z nich swoją ugruntowaną pozycję i zachowują w większym lub mniejszym stopniu swoją tożsamość. W części tych miast centra utraciły po części swoje znaczenie, głównie z powodu zaniku bądź relokacji funkcji handlowych, bądź z powodu prowadzenia ruchu tranzytowego przez dawną strefę centralną. Czasem przyczyną dodatkową jest degradacja zabudowy, jak i zagospodarowania głównych przestrzeni publicznych. Artykuł zawiera ogólne sugestie proponowanych działań wzmacniających przede wszystkim znaczenie ogólnomiejskie centrum miejskiego, zwłaszcza w miastach starych. Dla miast nowych zawarto wskazówki możliwych działań wzmacniających proces kształtowania się centrum.
EN
The aim of this study is to present contemporary problems of development and functioning of historical centers in small and medium-sized cities in Mazovia. Analyzed cities divided into historical (location and pre-location pedigree) as well as new (XIX and XX century cities). Historic city centers have mostly their established position and retain their identity to a greater or lesser extent. In some of these cities, the centers lost their significance in part because of the disappearance or relocation of commercial functions or because of transit traffic through the former central zone. Sometimes the additional reason is the degradation of the buildings as well as the space of the main public spaces. In new cities, centers often continue to shape. Cities like Otwock usually have a vision of this development and have the courage to decide on a significant scale of transformation in order to exploit the potential of the center-creating railway station. It happens, however, as in Piastów, that not everyone is ready to make bold decisions in this regard. The article contains general suggestions of proposed actions that strengthen the importance of the city center in general, especially in old towns. For new cities, there is a hint of possible measures to strengthen the process of shaping the center.
Year
Issue
28
Pages
23-48
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
References
 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., 1986, Małe miasta – problemy urbanistyczne, Arkady, Warszawa.
 • Bobko M., 2013, Przestrzenie publiczne miast współczesnych, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Borkowska M. OSB, 2002, Dzieje Góry Kalwarii, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, Kraków.
 • Gawryluk D., 2012, Budowa obwodnic szansą na odzyskanie rynków przez małe miasta (Ostrów Mazowiecka, Zambrów, Grajewo), Czasopismo Techniczne. Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 • Kuncewicz A., 1929, Plany przeglądowe miast polskich, Zakład Architektury Polskiej, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Kurdej E., 2011, Możliwości przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i programowych centrum miasta Otwocka, praca magisterska. Promotor dr arch. M.E. Sikorska, Wydz. Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), 2010, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Maliszowa D., 1974, Śródmieście, Arkady, Warszawa.
 • Mława, 1885, [w:] B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski (red.), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Malczyce–Netreba, Warszawa.
 • Nowakowski M., 1990, Centrum miasta, Arkady, Warszawa.
 • Pazyra S., 1959, Geneza i rozwój miast mazowieckich, PWN, Warszawa.
 • Podhorecki L. (red.), 1998, Karczew. Dzieje miasta i okolic, Rada Miejska, Karczew.
 • Sidoruk-Gościcka M., 2014, Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – nowe oblicze miasta. Rynek przy ul. Orlej w Otwocku, praca magisterska. Promotor dr arch. M.E. Sikorska, Wydz. Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa.
 • Sobierajska I., Sikorska M.E., 2016, Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności, MAZOWSZE Studia Regionalne, 19, s. 49-70.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka, Uchwała Nr LII/540/2014 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 czerwca 2014 r.
 • Zemło M., 2003, Małe Miasta. Przestrzenie, Collegium Suprasliense, Supraśl.
 • Sobierajska I., 2017, Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Centrum”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-019f520c-486c-4952-877c-c1b87aa6d541
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.