PL EN


Journal
2014 | 15 | 63-78
Article title

Badanie zapotrzebowania na usługi kolejowego transportu pasażerskiego na przykładzie miasta Wrocławia

Title variants
EN
The study of demand for passenger rail services on the example of the city of Wrocław
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zakresem tematycznym było poddanie analizie możliwości wdrożenia szybkiej kolei miejskiej we Wrocławiu. Analizie poddano zarówno stronę popytową, jak i podażową rynku przewozów pasażerskich we Wrocławiu. W ramach analizy skoncentrowano się na sprawdzeniu rzeczywistych źródeł generowania ruchu pasażerskiego. Źródła te ogólnie podzielono na: sieć osadniczą, jednostki aktywności gospodarczej generujące dojazdy do pracy oraz inne jednostki o charakterze kulturalnym, oświatowym, ochrony zdrowia, handlowym itp. W wyniku dokonanej analizy przedstawiono własną koncepcję funkcjonowania kolei miejskiej. Wrocław jest miastem, które od wielu lat nie ukrywa swoich ambicji w aspirowaniu do miana metropolii europejskiej. Należy przyznać, że od zmiany ustrojowej dokonanej w 1989 r. rzeczywiście widoczny jest bardzo dynamiczny rozwój miasta. Rozwój ten ma wielopłaszczyznowy charakter i dotyczy sfery gospodarczej i  kulturalno-społecznej. Po wielu latach ogromnych zaniedbań również infrastruktura transportowa jest poddawana intensywnej modernizacji.
EN
Thematic scope was to review the possibility of implementation of the urban rapid rail in Wrocław. We analyzed both the demand side and the supply side as the passenger transport market in Wrocław. The analysis focuses on the verification of actual passenger traffc generation sources. These sources generally divided into the settlement network, the units of economic activity generating commuting and other units of cultural, educational, health, shopping, etc. As a result of the analysis, presented their own concept of rail the urban. Wrocław is a city which for many years did not hide his ambition to become the aspiration of a European metropolis. It must be admitted that the political changes effected in 1989, indeed see a very dynamic development of the city. This development is multidimensional in nature and applies to both spheres of economic, cultural and social. After many years enormous transport infrastructure undergoes intense modernization.
Journal
Year
Issue
15
Pages
63-78
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
References
 • Dziadek S., 1991, Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa.
 • Inteligentne systemy transportowe i sterowanie ruchem w transporcie, 2013, red. M. Siergiejczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Kwaśniowski S., 2011, Systemy transportowe, CL Consulting i  Logistyka, Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław.
 • Liberadzki B., Mindur L., 2007, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom.
 • Pawlicka Z., 1978, Przewozy pasażerskie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Pieriegud J., 2004, Ewolucja podejścia do systemu transportowego, [w:] IV Konferencja Translog 2004, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Tundys B., 2014, Logistyka miejska – teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Miasto Wrocław – przestrzeń komunikacji i transportu. Praca zbiorowa, 2004, red. K. Lewandowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Przewozy Regionalne w Polsce – szanse i zagrożenia. I Konferencja Naukowo-Techniczna, 2005, CL Consulting i Logistyka, Wrocław.
 • https://pl.glosbe.com/pl.
 • http://metro.waw.pl.
 • http://www.gdansk.pl/komunikacja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01a11db3-57ea-46c3-a495-81085d103534
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.