Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 | 25-36

Article title

The Right to Work in International Law of the Twentieth Century

Authors

Content

Title variants

Prawo do pracy w dokumentach prawa międzynarodowego XX wieku

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Ensuring the observance of human rights is a challenge faced by both international and domestic entities. This paper focuses on one of the individual’s most important social rights, i.e. the right to work. The most essential international legislation of the twentieth century is discussed in the context of the aforementioned right. It occupies a special place in the documents of the United Nations, the International Labour Organisation, as well as the Council of Europe. Moreover, the Catholic social doctrine (especially John Paul II’s teaching) emphasizes a person’s right to work, which not only ensures their and their family’s livelihood, but also facilitates their comprehensive development.
PL
Wyzwaniem zarówno dla organów międzynarodowych, jak i podmiotów krajowych, jest szczególna troska o przestrzeganie praw człowieka. W artykule uwagę poświęcono jednemu z najważniejszych praw społecznych człowieka, jakim jest prawo do pracy. Omówiono najważniejsze regulacje prawa międzynarodowego XX wieku w kontekście tego uprawnienia. Szczególne miejsce zajmuje ono w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także Rady Europy. Również na gruncie katolickiej nauki społecznej (w tym zwłaszcza w nauczaniu Jana Pawła II) podkreśla się prawo człowieka do pracy, która nie tylko zapewnia środki egzystencji dla człowieka i jego rodziny, ale także umożliwia wszechstronny rozwój osoby ludzkiej.

Year

Issue

6

Pages

25-36

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

author
 • Pedagogical University of Cracow, Poland

References

 • Banaszak, B., Bisztyga, A., Complak, K., Jabłoński, M., Wieruszewski, R., Wójtowicz, K. (2003). System ochrony praw człowieka. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 • Chroma, D. (2014). Geneza prawa do pracy w prawie międzynarodowym i krajowym. Acta Erasmiana. Z badań nad prawem i administracją. 8, 229–240.
 • Jan Paweł II (1995). Encyclika Laborem Exercens. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Januszek, H., Sikora, J. (1994). Socjologia pracy. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Klimek, M. (2010). Ochrona praw kobiet w systemie prawa międzynarodowego XX wieku. In: Witkowska-Paleń, A., Maciaszek, J. (eds.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, (p. 27–42). Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Instytut Socjologii.
 • Kuźniar, R. (1992). O prawach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Leon XIII, Encyklika Rerum Novarum. (1891). Retrieved from: http://www.mop.pl/ doc/html/encykliki/Rerum%20novarum.htm
 • Motyka, K. (1999). Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł. Lublin: Wydawnictwo „Morpol”.
 • Sillamy, N. (1994). Słownik psychologii. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
 • Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • The Charter of the United Nations. (1945). Retrieved from: http://www.un.org/en/charter-united-nations/
 • The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483).
 • The EU Charter of Fundamental Rights. (2000). Retrieved from: http://www.europarl./charter/pdf/text_en.pdf
 • The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (1950). Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
 • The European Social Charter. (1961). Retrieved from: https://rm.coe.int/168006b642
 • The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (1966). Retrieved from: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
 • The UN Universal Declaration of Human Rights. (1948). Retrieved from: http://www. un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
 • Wratny, J. (2005). Obecność prawa do pracy w prawie międzynarodowym i europejskim.
 • In: Mazur, J. (ed.), Prawo do pracy a polityka społeczna, (p. 41–48). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zamorska, K. (2006). Prawo do pracy. In: Florczak, A., Bolechow, B. (eds.), Prawa i wolności I i II generacji, (p. 359–377). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zamorska, K. (2009). Prawa społeczne w Unii Europejskiej. In: Florczak, A. (ed.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, (p. 143–161). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01a375f3-84b9-41b8-8a25-636257334228
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.