PL EN


2015 | 57 | 2 | 203-244
Article title

Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Question of presence of Christ in Lord`s Supper in LWF-Publications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł „Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej” prezentuje, jak w latach 1947-2010, tj. od I Zgromadzenia Ogólnego w Lund po XI Zgromadzenie Ogólne w Suttgarcie, publikacje tej największej światowej organizacji zrzeszającej Kościoły luterańskie odnoszą się do kluczowego motywu luterańskiej nauki o Wieczerzy Pańskiej. Temat ten był przedmiotem szczególnego zainteresowania w czasie dwóch pierwszych Zgromadzeń Ogólnych (Lund, Hanower). W rozważaniach o obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej na przestrzeni badanego okresu można wyróżnić następujące motywy: kategoria „Słowa” (w tym w kontekście liturgicznym i pneumatologicznym), relacja ciała i krwi Chrystusa do elementów sakramentu, a także konteksty eklezjologiczny (w tym praktyczny: misji i diakonii) oraz eschatologiczny.
EN
The article „Question of presence of Christ in Lord`s Supper in LWF-Publications” presents how in the years 1947-2010, i.e. since the I General Assembly in Lund until the XI General Assembly in Stuttgart the publications of the world’s biggest Lutheran churches’ association refer to the key motive of Lutheran doctrine on Lord`s Supper. This subject was of special interest to the first two General Assemblies (Lund, Hanover). In the reflection on the presence of Christ in Lord`s Supper in the period presented here, the following motives can be distinguished: category of „Word” (including liturgical and pneumatological contexts), relationship of the body and blood of Jesus Christ to the sacrament’s elements, as well as ecclesiological (including practical: Mission and Diaconia) and eschatological contexts.
Year
Volume
57
Issue
2
Pages
203-244
Physical description
Contributors
author
References
 • Aaflot A., Predigt im Eroeffnungsgottesdienst. Dienstag, 18. Mai 1982, [w:] LWB-Report, T. 13/14, 1983.
 • Althaus P., Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 1962.
 • Andersen W., Das Wirkende Wort. Theologische Berichte ueber die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes Hannover 1952, Sektion I Theologie, München 1953.
 • Apologia Confessio Augustanae, [w:] Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 61967 (tłum. polskie: Obrona Wyznania Augsburskiego (Apologia Konfesji Augsburskiej), przeł. W. Niemczyk, [w:] Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Bielsko Biała 2003, s. 165-325).
 • Die Augsburgische Konfession. Confessio oder Bekenntnis des Glaubens etlicher Fürsten und Städte uberantwort Kaiserlicher Majestat zu Augsburg Anno 1530. Confessio fidei exhibita invictissimo Imperatori Carolo V. Ceasari Augusto in comitiis Augustae Anno MDXXX, [w:] Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 61967 (tłum. polskie: Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku, przeł. z łaciny J. J. Jackowski, [w:] Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Bielsko Biała 2003, s. 143-163).
 • Barth H.-M., Die Theologie Martin Luthers. Eini kritische Würdigung, Gütersloh 2009.
 • Baur J., Die Rechtfertigunglehre Luthers und die soziale Gerechtigkeit, [w:] Reformation heute. Bibelarbeit und Referate auf der internationalen Theologentagung des lutherischen Weltbundes vom 29.5. bis 2.6.1967 in Berlin, red. H. Foerster, Berlin-Hamburg 1967.
 • Bergendoff C., Die Predigt im lutherischen Gottesdienst, [w:] Die Einheit der Kirche. Referate und Vorträge, vorgelegt auf den Sitzungen der theologischen Kommission des Lutherischen Weltbundes, Berlin 1957.
 • Bericht der Sektion I. Theologie, [w:] Das lebendige Wort in einer verantwortlichen Kirche. Offizieller Bericht der zweiten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Hannover 1952, Hannover 1952.
 • Berichte der Arbeitsgruppe und Ausschüsse der Vollversammlung. Arbeitsgruppe 2: Gottesdienst und Christliches Leben, [w:] „In Christus – Hoffnung die Welt” Offizieler Bericht der Siebenten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Budapest, Ungarn 22. Juli-5. August 1984, red. C.H. Mau, [w:] LWB-Report, T. 19/20, 1985.
 • Berichte der Arbeitsgruppen. Gruppe 1B: Mission und Evangelisation in der Ortsgemeinde, [w:] LWB-Report, T. 13/14, 1983.
 • Berichte der Diskussionsgruppen über die Rechtfertigung, [w:] Offizieller Bericht der Vierten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Helsinki, 30. Juli – 11. August 1963, Berlin-Hamburg 1965.
 • Brand E.L., Toward a Lutheran Communion. Pulpit and Altar Fellowship, [w:] LWF-Report”, T. 26, 1988.
 • Brunner P., Das Wesen des kirchlichen Gottesdienstes, [w:] Das lebendige Wort in einer verantwortlichen Kirche. Offizieller Bericht der zweiten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Hannover 1952, Hannover 1952.
 • Brunner P., Koinonia. Grundlagen und Grundformen der Kirchengemeinschaft, [w:] Lutherische Rundschau, 13, z. 2, 1963.
 • Christus befreit und eint. Thesen zum Thema der Dritten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, [w:] Offizieller Bericht der Dritten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Minneapolis – Minnesota – USA 15.-25. August 1957, München 1958 (tłum. polskie: Chrystus wyzwala i jednoczy. Tezy przyjęte przez Trzecie Walne Zgromadzenie Luterańskiej Federacji Światowej, z oryginału angielskiego przetłumaczył i z przekładem niemieckim porównał A. Wantuła, tłum. przejrzał J. Sojka, [w:] J. Sojka, Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej, Rozprawa doktorska, ChAT, s. 397-406).
 • Clifford Nelson E., Die Eine Kirche und die lutherische Kirchen (Dokument Nr. 32), [w:] [w:] Offizieller Bericht der Vierten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Helsinki, 30. Juli – 11. August 1963, Berlin-Hamburg 1965.
 • Confessio Augustana variata. Das protestantische Einheitsbekenntnis von 1540, red. R. Ziegert, wyd. 2, Speyer 1993.
 • Diakonia In Context. Transformation – Reconcilation –Empowerment, Geneva 2009.
 • Diskussionbereich 4: Oekumenische Verpflichtung und Lutherische Identitaet, [w:] Zeichen der Hoffnung. Fragen und Überlegungen zu den Diskussionsbereichen der Siebenten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes Budapest, Ungarn 22. Juli – 5. August 1984, [w:] LWB-Dokumentation, T. 15/16, 1984.
 • Dorfgruppe 5. Das Brot brechen – solidarisch sein, [w:] Elfte LWB-Vollversammlung. Arbeitsmaterialien –Tag Sechs: Brot des Lebens, Genf, brw.
 • Ellwein E., Gesamtkirche und Einzelgemeinde nach lutherischen Verständnis, [w:] Lutherische Rundschau, r. 2: 1952, z. 4.
 • Encyklika Pawła VI „Misterium fidei” z 3 września 1965 w sprawie nauko i najśw. Eucharystii i jej kultu, [w:] Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w. wyb. dokonał i koment. zaopatrz. ks. R. Rak, Londyn 1987.
 • Forell G. W., Lutheraner in der ökumenische Bewegung, [w:] Lutherische Rundschau,15, z. 3, 1965.
 • Forell G.W.F., Faith Active in Love, New York 1954.
 • Formula Concordiae, [w:] Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 61967 (tłum. polskie: Formuła zgody z 1577 roku, przeł. J. Pośpiech, [w:] Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Bielsko Biała 2003, s. 387-528).
 • Der große Katechismus deutsch Dokt. Mart. Luther, [w:] Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 61967 (tłum. polskie: Duży katechizm, przeł. A. Wantuła, [w:] Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Bielsko Biała 2003, s. 57-131).
 • Gundersen G., Bibelarbeit XII. In die Welt gesandt voller Hoffnung. Meditation, [w:] LWB-Dokumentation, T. 14, 1984.
 • Die Identität der Kirche und Wesen und Funktion des Gottesdienstes. Bericht an die LWB-Studienkommission 1979, [w:] Gottesdienst im Lutherischen Kirchen heute und morgen. Quellenmaterial für Gottestdienststudien in der Kirche, Genf 1979.
 • Ich habe das Schreien meines Volkes gehört… Botschaft…, [w:] „Ich habe das Schreien meines Volkes gehört”. Offizieler Bericht…, dz. cyt., s. 217-221 (tłum. polskie: „Słyszałem krzyk mojego ludu…” Posłanie VIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Kurytybie, tłum. M. Platajs, tłum. przejrzał J. Sojka, [w:] J. Sojka, Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej, Rozprawa doktorska, ChAT, s. 407-426.
 • Janse W., Sakramente, [w:] Calvin Hanbuch, red. H. J. Selderhuis, Tübingen 2008.
 • Jaskóła P., Symboliczne rozumienie Wieczerzy Pańskiej według Ulricha Zwingliego, [w:] To czyńcie na pamiątkę moją. Eucharystia w perspektywie ekumenicznej, red. L. Górka, Warszawa 2005.
 • Kässmann M., „Zur Heilung der Welt”. Hauptreferat, [w:] Zur Heiligung der Welt. Offizieller Bericht Zehnte Vollversammlung des LWB Winnipeg, Kanada, 21.-31. Juli 2003, Genf 2005.
 • Kiivit J., …nach Heil und Erlösung, [w:] „Ich habe das Schreien meines Volkes gehört”. Offizieler Bericht der Achten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Curitiba, Brasilien 29. Januar-8. Februar 1990, red. N.A. Hjelm, [w:] LWB-Report, T. 28/29, 1990.
 • Der kleine Katechismus D. Mart. Lutheri für die gemeine Pfarrherrn und Prediger, [w:] Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 61967 (tłum. polskie: Mały katechizm z 1529 roku, przeł. A. Wantuła, [w:] Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Bielsko Biała 2003, s. 41-55).
 • Knutson K.S., Die Reaktion der lutherischen Kirchen auf die Römisch-katholische Kirche und Theologie heute, [w:] Evian 1970. Offizieler Bericht der Fünften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, opr. Ch. Krause, W. Müller-Römheld, Witten-Berlin 1970.
 • Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowne. Tekst dokumentu z Limy (1982), tłum. W. Hryniewicz i in., [w:] Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowne. Dokumentu z Limy 1982. Tekst i komentarze, wyd. II poprawione i uzupełnione, Lublin 2012.
 • Konkordia między Kościołami wyrosłymi na gruncie Reformacji w Europie zawarta 16 marca 1973 (Konkordia leuenberska), nr 15 i 18, [w:] K. Karski, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa 2007.
 • Krause Ch., Der LWB auf dem Weg von Hongkong nach Winnipeg. Ansprache des Präsidenten des Lutherischen Weltbundes, [w:] Zur Heiligung der Welt. Offizieller Bericht Zehnte Vollversammlung des LWB Winnipeg, Kanada, 21.-31. Juli 2003, Genf 2005.
 • Krause Ch., Die kulturelle Prägerkraft des Evangeliums. Ansprache des Präsidenten, [w:] LWB-Dokumentation, T. 44, 1999.
 • Krummacher F. W., Befreit und geeint auf Hoffnung, [w:] Offizieller Bericht der Dritten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Minneapolis – Minnesota – USA 15.-25. August 1957, München 1958.
 • Lienhard M., Kirchengemeinschaft durch Leuenberger Konkordie, [w:] Lutherische Rundschau, 24, z. 4, 1974.
 • Lienhard M., Leuenberg – protestantische Blockbildung oder Dienst an der Una Sancta?, [w:] Lutherische Rundschau, 23, z. 1, 1973.
 • Lohse B., Dogma und Bekenntnis in der Reformation: Von Luther bis zum Konkordienbuch, [w:] Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, red. C. Andersen, A. M. Ritter, T. 2, 2Göttingen 1998.
 • Lumbantobing A., Der neue Lobgesang, [w:] Offizieller Bericht der Vierten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Helsinki, 30. Juli – 11. August 1963, Berlin-Hamburg 1965.
 • Maciuszko J. T., Spór o Wieczerzę Pańską, [w:] M. Luter, Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej, przeł. J. Pośpiech, Bielsko-Biała 22014.
 • Meyer H., Der Lutherische Weltbund und seine Rolle in der ökumenischen Bewegung, [w:] Lutherische Rundschau, 23, z. 1, 1973.
 • Mission in Context. Transformation – Reconciliation – Empowerment. An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission, Geneva 2004.
 • Narum W., Die Rechtsfertigungspredigt – eine Selbstprüfung der Kirche, [w:] Lutherische Rundschau, 9, 1959/60, z. 4.
 • Northfield-Erklärung zu Fragen Gottesdienstes, [w:] LWB-Studien, 1984, März.
 • Nostbakken R.W., Die Mitte des christlichen Gottesdienst, [w:] Gottesdienst im Lutherischen Kirchen heute und morgen. Quellenmaterial für Gottestdienststudien in der Kirche, Genf 1979.
 • Nygren A., Das lebendige Wort in verantwortliche Kirche, [w:] Das lebendige Wort in einer verantwortlichen Kirche. Offizieller Bericht der zweiten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Hannover 1952, Hannover 1952.
 • Nygren A., Die Einheit der Kirche (Über Kirchen- und Abendmahlsgemeinschaft), [w:] Die Einheit der Kirche. Referate und Vorträge, vorgelegt auf den Sitzungen der theologischen Kommission des Lutherischen Weltbundes, Berlin 1957.
 • Person P. E., Die Predigt und die Realpraesenz Christi, [w:] Lutherische Rundschau, r. 9: 1959/60, z. 4.
 • Peura S., Die Kirche als Communio bei Luther, [w:] LWB-Dokumentation, T. 42, 1998.
 • Piepkorn A.C., Christus heute: Seine Gegenwart in den Sakramenten, [w:] Lutherische Rundschau, 13, z. 2, 1963.
 • Piwko S., Jan Kalwin. Życie i dzieło, Warszawa 1995.
 • Ratschläge für ökumenische Begegnungen, [w:] Lutherische Rundschau, 20, z. 1, 1970.
 • Rechtfertigung heute (Endgültige Fassung des Dokumentes 75), [w:] Offizieller Bericht der Vierten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Helsinki, 30. Juli – 11. August 1963, Berlin-Hamburg 1965.
 • Report of section I. Confessing “The Truth” in a confused world, [w:] Proceedings of the Lutheran World Federation Assembly Lund, Sweden June 30 - July 6, 1947, Philadelphia 1948.
 • Schlink E., Der ökumenische Charakter und Anspruch des Augsburgischen Bekenntnisses, [w:] LWB-Report, T. 6/7, 1979.
 • Selbstverständnis und ökumenische Rolle des Lutherischen Weltbundes. Bericht eines Studienprozesses 1979-1982, [w:] LWB-Studien, 1984, Mai.
 • Stählin R., Die Kirche als Einbruchstelle der Eschata, [w:] Lutherische Rundschau, r. 6: 1956/57, z. 3.
 • Studiendokument für Sektion I: Theologie. Das Lebendige Wort in einer verantwortliche Kirche, [w:] Das lebendige Wort in einer verantwortlichen Kirche. Studiendokumente. Vollversammlung des Lutherischen Weltdundes 25. bis 3. Juli 1952 Hannover Deutschland, red. C. E. Lund-Quist, Genf brw.
 • Trillhaas W., Die Sitzung der Theologischen Kommission in Pullach, [w:] Lutherische Rundschau, 15, z. 1, 1965.
 • Uglorz M., Świadectwo Lutra o Wieczerzy Pańskiej, [w:] Teologia wiary. Teologia ks. dra Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego, red. M. Uglorz, Bielsko-Biała 2007.
 • Vajta V., Die Einheit der Kirche und die Feier des Heiligen Abendmahls, [w:] Kirche und Abendmahl. Studien und Dokumente zur Frage der Abendmahlsgemeinschaft im Luthertum, red. V. Vajta, Berlin 1963.
 • Vajta V., Im Wandel der Generationen. Lutherische Weltbund 1947-1982, [w:] LWB-Report, T. 16, 1983.
 • Der Verfassung mit den Änderungen vom 10. August 1963, art. 2, [w:] Lutherische Handbuch 1963, cz. II, Berlin 1963.
 • Wieczerza Pańska. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelicko-luterańskiej (1978), [w:] Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red., wprow. i tłum. tekstów K. Karski, S.C. Napiórkowski, Lublin 2003.
 • Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Ewangelicko-luterańska, Drogi do wspólnoty (1980), [w:] Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red., wprow. i tłum. tekstów K. Karski, S.C. Napiórkowski, Lublin 2003.
 • „Zur Heilung der Welt” Studienbuch zur Zehnte Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes Winnipeg. Kanada 2003, Geneva 2002.
 • Zusammenfassendes Protokoll mit Berichten aus dem Weisungausschuß, [w:] Daressalam 1977. In Christus – eine neu Gemeinschaft. Offizieler Bericht der Sechsten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, opr. H.-W. Hensler, G. Thomas, Frankfurt am Main, brw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01aa702b-7f6d-4594-a5f3-1fb2377c622c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.