Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 5 | 8-25

Article title

Elementy analizy dynamicznej oceny skutków koncentracji na rynku właściwym

Content

Title variants

EN
Elements of a dynamic analysis of the impact assessment of a merger on the relevant market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy kwestii związanych z dynamiczną oceną skutków (dla danego rynku właściwego) koncentracji przedsiębiorstw oraz, wywodzoną z tych skutków, dopuszczalnością koncentracji. Prezentuje on kryteria, które powinny znaleźć zastosowanie w ramach prowadzonej przez organy ochrony konkurencji analizy prospektywnej, dotyczącej rynków charakteryzujących się szczególną zmiennością (lub potencjalną zmiennością). Zmienność ta, na gruncie analiz prospektywnych, sprowadza się do pewnych, wykraczających poza ramy spekulacji, antycypacji skutków koncen-tracji w sferze trendów ekonomicznych. Artykuł prezentuje wnioskowania obecne, jednak wprost niewyartykułowane, dotyczące oceny skutków koncentracji oraz horyzontu czasowego analiz prospektywnych.
EN
The article covers issues related to dynamic impact assessment (for an individual relevant market) of mergers and, derived from that impact assessment, the permissibility of a merger. It presents criteria that should be taken into consideration by competition authorities during the relevant markets’ prospective analysis, which is characterized by particular volatility (or potential volatility). This volatility in the prospective analysis goes beyond speculations and focuses on anticipated effects of the merger in the sphere of economic trends. The article presents varies reasoning that has in practice been used in merger control cases, but has not been directly articulated. This reasoning concerns the effects of mergers and the time perspective in the prospective analysis.

Year

Volume

4

Issue

5

Pages

8-25

Physical description

Dates

online
2015-09-30
printed
2015-09-30

References

 • Aristotelis, Physics, The University of Adelaide Library 2014. Pobrano z: https://ebooks.adelaide.edu.au/a/ aristotle/physics/book6.html.
 • Aziewicz D., Konkurencja dynamiczna w teście istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, vol. 6, nr 3.
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Banasiński C., Piontek, E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Banasiński C., Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wolters KLuwer, Warszawa 2015.
 • Blair R.D., Sokol D.D., Welfare Standards in U.S. and E.U. Antitrust Enforcement, „Fordham Law Review” 2013, Vol. 81.
 • Bork R.F., The Antitrust Paradox. A Policy at War with Itself, Free Press, New York 1993.
 • Brodley J.F., The economic goals of antitrust: efficiency, consumer welfare, and technological progress, „New York University Law Review” 1987, Vol. 62
 • K.J. Cseres, The Controversies of the Consumer Welfare Standard, „The Competition Law Review” 2007, Vol. 3, No. 2.
 • Cseres K.J., The Controversies of the Consumer Welfare Standard, „The Competition Law Review” 2007, Vol. 3, No. 2.
 • Devlin A., Jacobs, M., Antitrust Error, „William & Mary Law Review” 2010, Vol. 1, No. 52. du Vall M., Prawo antymonopolowe, UJ MIWiOWI, Kraków 1992.
 • Gerber D.J., Law and Competition in 20th Century Europe: Protecting Prometheus, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Goetz C.J., Antitrust law. Interpretation and Implementation, Lexis Law Publishing 1998.
 • Grzybek D., Rynek [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2004.
 • Hovenkamp H.J., Markets in Merger Analysis. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=1945964 (13/03/2015).
 • Hylton K.N., Antitrust Law. Economic Theory and Common Law Evolution, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Jurkowska A., Skoczny T., (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w latach 1964–2004, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Jurkowska-Gomułka A., Stosowanie zakazu porozumien ograniczających konkurencję zorientowane na ocenę skutkow ekonomicznych? Uwagi na tle praktyki decyzyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow w odniesieniu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow z 2007 roku, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 1.
 • Kaplow L., Market Definition Alchemy, The Harvard John M. Olin Discussion Paper Series 2013, No. 5.24
 • Kaplow L., On the Choice of Welfare Standards in Competition Law, J.M. Olin Center For Law, Economics, and Business, Discussion Paper No. 693.
 • Kirkwood J.B., Lande R.H., The Fundamental Goal of Antitrust: Protecting Consumers, Not Increasing Efficiency, „Notre Dame Law Review” 2008, Vol. 84, No. 1.
 • Kohutek K., Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych dominantów), „Państwo i Prawo” 2010, nr 7. Pobrano z: http://www.lex.pl/akt/-/akt/naruszenie-interesu-publicznego-a-naruszenie-konkurencji-na-tle-praktyk-rynkowych-dominantow.
 • Kohutek K., Antykonkurencyjny cel lub skutek w kontekście wertykalnego ustalania cen sprzedaży, I Polski Kongres Prawa Konkurencji. Pobrano z: http://www.1pkpk.wz.uw.edu.pl/working_papers/K_Kohutek_ RPM.pdf.
 • Kohutek K., Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
 • Lande R.H., Rise and (Coming) Fall of Efficiency as a Rule of Antitrust, „Antitrust Bulletin” 1988, Vol. 33, No. 429.
 • Marks K., Praca najemna i kapitał, [w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, dzieła wybrane, T. I, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 • Meese A.J., Reframing the (False?) Choice Between Purchaser Welfare and Total Welfare, „Fordham Law Review” 2013, Vol. 81.
 • Miąsik D., Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Modzalewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz, Twigger, Warszawa 2002.
 • Molski R., Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Szczecin 2007.
 • Nahin P.J., Chases and escapes. The mathematics of pursuit and evasion, Princeton Puzzlers 2012.
 • Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1995.
 • Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1973.
 • Pawłowski A., Leksykon prawa konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Popper K.R., Świat skłonności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 • Salop S.C., Question: What Is the Real and Proper Antitrust Welfare Standard? Answer: The True Consumer Welfare Standard, „Loyola Consumer Law Review” 2010, Vol. 22, No. 3.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.
 • Schwalbe U., Zimmer D., Law and Economics in European Merger Control, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Skoczny T., Słowo wstępne, [w]: Bartłomiej Kurcz (red.), Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagad-nienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Skoczny T., Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012
 • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
 • Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Turno B., Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego – problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych, I Polski Kongres Prawa Konkurencji. Pobrano z: http://www.1pkpk.wz.uw.edu.pl/working_papers/B_Turno_Definiowanie_rynku.pdf.
 • Whish R., Competition Law, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Williamson O., Economics as an Anti-Trust Defense: The welfare trade-offs, „American Economic Review” 1968, Vol. 58, No. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01ae7880-2615-48b8-83df-25939e51fb9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.