Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 38/2014 Informatyka | 65-78

Article title

Pomiary w sieciach Wi-Fi

Content

Title variants

EN
Measurements on Wi-Fi Networks

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Sieci pracujące w standardzie 802.11, obok komórkowych, są obecnie najbardziej rozpowszechnionymi sieciami wykorzystującymi technologie bezprzewodowe. Ich popularność wynika z łatwej konfiguracji stanowisk ponieważ nie ma potrzeby układania okablowania, niskiej ceny urządzeń i pasm częstotliwości dostępnych dla wszystkich. Popularność skutkuje rosnącą liczbą sieci prywatnych i domowych, w których brak jest zarządzania zasobami częstotliwości. Prowadzi to w konsekwencji do wzajemnego zakłócania się sieci w standardzie 802.11 szczególnie w miejscach, w których występuje ich duże zagęszczenie. Większa świadomość użytkowników może pomóc w lepszym doborze lokalizacji urządzeń i właściwej selekcji kanałów wykorzystywanych do komunikacji.
EN
The networks operating in the 802.11 standard, besides the mobile phone networks, are now the most frequent networks exploiting wireless technologies. Their popularity issues from an easy configuration of stations as there is no need to cable laying, low price of equipment and frequency bands accessible to all. The popularity leads to a growing number of private and home networks where there is no frequency resource management. In result, it leads to mutual interference of networks in the 802.11 standard, particularly in the places where there is high density thereof. Greater awareness of users may help in a better selection of location of equipment and a proper selection of the channels used for communication.

References

  • Dolińska I., Masiukiewicz A. (2013), Technologie i aplikacje bezprzewodowe, Wydawnictwo AFiBV, Warszawa.
  • Dolińska I., Masiukiewicz A., Rządkowski G. (2013), The Mathematical Model for Interference Simulation and Optimization in 802.11n Networks, Workshop, Concurrency Specification and Programming 2013, Warsaw University, Warsaw.
  • Freeman R.L. (2007), Radio System Design for Telecommunication, Wiley Interscience, IEEE, New Jersey
  • Gajewski P., Wszelak S. (2007), Optymalizacja wyboru punktów dostępowych w sieciach WLAN metoda bezpośredniego poszukiwania,„Przegląd Telekomunikacyjny”, nr 8-9.
  • Hereman F., Joseph W., Tanghe E., Plets D. and Martens L. (2011), Prediction of Range, Power Consumption and Throughput for IEEE 802.11n in Large Conference Rooms,(in:) Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), Rome.
  • IEEE Std 802.11v™ (2011).
  • Szaleniec P. (2014), Narzędzia do monitorowania sieci lokalnej WLAN, Praca dyplomowa, AFiBV, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01af7d26-dc57-4b54-a87e-8202365530bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.