PL EN


2017 | 38 | 2 | 11-19
Article title

„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii” (Rz 1,16). Dynamizm przepowiadania św. Pawła Apostoła

Authors
Content
Title variants
EN
“For I Am Not Ashamed of the Gospel” (Romans 1.16). The Dynamism of Prophesying According to St. Paul the Apostle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chociaż trudno się dopatrywać w epistolarium Pawłowym systematycznego wykładu na temat głoszenia, to jednak prawie z każdego jego pisma wybrzmiewa prawda wyrażona tak bardzo dobitnie na kartach Pierwszego Listu do Koryntian: „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię” (1Kor 1,17). Z kolei w Liście do Rzymian Apostoł umieścił refleksję na temat źródła dynamizmu jego posługi ewangelizacyjnej oraz obrazowy opis tej posługi. Tak nakreślona tematyka jest zgłębiona w artykule poprzez: 1) zapoznanie się z terminologią, jakiej Apostoł używa w swoich listach w odniesieniu do głoszenia Ewangelii; 2) eksplorację refleksji Listu do Rzymian, dotyczącej dynamizmu Bożego działania poprzez Ewangelię; 3) przyjrzenie się wybranym obrazom, których św. Paweł używa w Liście do Rzymian dla opisania głoszenia prawdy Ewangelii.
EN
Although, it is difficult to discern a systematic lecture on proclamation in St. Paul’s epistles, almost each of his writings proclaims the truth expressed so clearly on the pages of the First Letter to the Corinthians: “Christ did not send me to baptize, but to preach the Gospel” (1 Cor. 17). In turn, in the Letter to the Romans, the Apostle reflected on the sources of dynamism of his evangelizing ministry and provided a vivid description of this ministry. The above outlined subject matter of the article is expanded upon based on: 1) a review of the terminology used by the Apostle in his letters with reference to the proclamation of the Gospel; 2) an analysis of the reflection contained in the Letter to the Romans on the dynamism of God’s action through the Gospel; 3) a scrutiny of selected images used by St. Paul in the Letter to the Romans to describe the proclamation of the truth of the Gospel.
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
11-19
Physical description
Dates
printed
2017-06-30
Contributors
author
 • Absolwent Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, jest adiunktem w Katedrze Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie
References
 • Ambrozjaster, Commentaria in Epistolam ad Romanos. W: Patrologia Latina 17, red. Jean Paul Migne. Paris 1841.
 • Blass, Friedrich, Albert Debrunner i Friedrich Rehkopf. 1997. Grammatica del Greco del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 2. Brescia: Paideia Editrice [=BDR].
 • Byrne, Brendan. 1987. Reckoning with Romans. Reader-Response Commentary. New York: Paulist Press.
 • Byrne, Brendan. 1996. Romans. Sacra Pagina Series 6. Collegeville: The Liturgical Press.
 • Casalini, Nello. 2001. Introduzione al Nuovo Testamento. SBF Analecta 53. Jerusalem: Franciscan Printing Press.
 • Cranfield, Charles E. B. 1975. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans. The International Critical Commentary. Edinburgh: T. & T. Clark.
 • Cyran, Włodzimierz. 1999. Służba jednania. Kapłańsko-liturgiczny charakter apostolskiej posługi św. Pawła według 2Kor 1–7. Lublin: RW KUL.
 • Dunn, James D. G. 1988. Romans 9–16. Word Biblical Commentary 38B. Dallas: Word Books.
 • Fitzmyer, Joseph A. 1992. Romans. The Anchor Bible 33. New York: Doubleday.
 • Grundmann, Walter. 1995. δύναμαι κτλ. W: Theological Dictionary of the New Testament 2, red. Gerhard Kittel, 284-317. Grand Rapids: Eerdmans. [=ThDNT 2].
 • Haacker, Klaus. 1999. Der Brief des Paulus an die Römer. Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 6. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
 • Kręcidło, Janusz. 2008. Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii. Biblica et Patristica, 4, 17-33.
 • Marguerat, Daniel. 2002. La prima storia del cristianesimo. Gli Atti degli Apostoli. Parola di Dio 20. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo.
 • Merk, Otto. 1998. κηρύσσω. W: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 2, red.
 • Horst Balz i Gerhard Schneider, 22-33. Brescia: Paideia Editrice.
 • Moo, Douglas. 1996. The Epistle to the Romans. The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
 • Murphy O’Connor, Jerome. 1995. Paul the Letter-Writer. His World, His Options, His Skills. Good News Studies 41. Collegeville: The Liturgical Press.
 • Penna, Romano. 1991. La predicazione come sacramento di salvezza in Paolo e nel NT. W: L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e pastorale. Parola Parola di Dio 12, red. Romano Penna, 369-378. Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline.
 • Pfammater, Josef. 1998. οἰκοδομή. W: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 2 red. Horst Balz i Gerhard Schneider, 554-561. Brescia: Paideia Editrice.
 • Strecker, Georg. 1995. εὐαγγελίζω. w: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento 1, red. Horst Balz i Schneider Gerhard, 1424-1427. Brescia: Paideia Editrice.
 • Weyde, Karl W. 2000. Prophecy and Teaching Prophetic Authority, Form Problems, and the Use of Traditions in the Book of Malachi. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 288. Berlin-New York: Walter de Gruyter.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01af80af-5423-4c43-bb6c-3ced5735b334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.