Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 62 | 7: Słowianoznawstwo | 197-205

Article title

Antropologia kulturowa w badaniach przekładoznawczych.

Title variants

EN
Cultural anthropology in translation studies.
UK
Культурная антропология в переводоведческих исследованиях

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Antropologia kulturowa, skupiająca się na badaniach różnorodności kulturowej, znajduje zastosowanie w wielu dyscyplinach humanistycznych, w tym w przekładoznawstwie. Jej wpływ na badania przekładu można zauważyć szczególnie po tzw. zwrocie kulturowym (cultural turn) . Dzięki założeniom antropologii w centrum zainteresowania teoretyków przekładu znajdują się takie pojęcia jak obcość, inność, komunikacja interkulturowa. Metodologia antropologiczna wywarła również wpływ na zmianę preferencji tłumaczy w zakresie stosowania strategii translatorskich. Dążąc do zachowania różnorodności kulturowej częściej stosują oni egzotyzację.
EN
Cultural anthropology focusing on the study of cultural heterogeneity finds application in many humanistic disciplines, including translation studies. Its effect on translation studies can be observed especially through the so-called cultural turn. Thanks to the assumptions of anthropology, the attention of translation theoreticians is focused on such terms as strangeness, otherness, intercultural communication. Anthropological methodology also affected the change of translators' preferences with regard to the use of translation strategies. Aiming at maintaining cultural heterogeneity, they more frequently make use of exotisation.
EN
Kультурная антропология, в центре внимания которой находится культурная гетерогенность, используется как методологическая основа во многих научных дисциплинaх, втом числе в переводоведении. Ее влияние на исследования перевода особенно отчетливо наблюдается после так. наз. культурного поворота. Благодаря достижениям антропологии в центре внимания теоретиков перевода находятся такие термины как чужое, иное, интеркультурная коммуникация. Антропологическая методология повлияла на больший интерес переводчиков к стратегии экзотизации.

Contributors

  • Katedra Języków Słowiańskich KUL

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01afd447-218c-4c1f-b375-dfe9657e3ad1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.