Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 44 | 154-170

Article title

The Process of Social Reintegration of Convicts on the Background of World Penitentiary System. The Analytical and Synthetic Outline of the Issue

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The following text shortly outlines some basics terms and difficulties connected with social rehabilitation term of some people who had a staying in the prison; beginning from the short explanation of the term, through highlighting the characteristic of reintegration process, to main problems which a person has when comes back to the society and also some ways of solving them.

Year

Volume

44

Pages

154-170

Physical description

Contributors

 • School of National Economy in Kutno

References

 • Ambrozik, W. (2008a), Proces readaptacji społecznej i jego istota [The beingof social reintegration proces], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [The rehabilitation. The pedagogy theory and practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium − Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ambrozik, W. (2008b). Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców [The factors of
 • ex-prisoners social reintegration], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [The Rehabilitation. The theory and practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium − Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ambrozik, W. (2009). Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej [The probation disposal from the rehabilitation pedagogy prospectives], "Probacja", No. 1.
 • Bałandynowicz, A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa [The probation. The rehabilitation with the society], Warsaw: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Cekiera, Cz. (2008). Opieka i pomoc postpenitencjarna wobec osób uzależnionych od psychostymulantów [The care and post penitentiar help in case of addicted to drugs], [In] Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności [ The criminal and penitencjar aspects of doing deprivation of liberty], Ed. M. Kuć, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Ciołak, M. Przestępczość i dewiacja. Wybrane koncepcje psychologiczno−socjologiczne [The criminality and deviation. The choosen psychology and sociology concepts], http://www.publikacje.edu.pl/
 • pdf/10035.pdf.
 • Ciosek, M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna [The foresinc and penitetiar psychology], Warsaw: Wyd. LexisNexis.
 • Czapów, Cz., Jedlewski, S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna [The rehabilitation pedagogy], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fidelus, A. (2012). Determinanty readaptacji społecznej skazanych [The indicators of imprisoned reintegration], Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Frączek, A., Kofta, M. (1982). Frustracja i stres psychologiczny [The frustration and psychology stress], [In] Psychologia [The Psychology], Ed. T. Tomaszewski, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frączek, A., Zumkley, H. (1993). Socjalizacja a agresja [ The socialisation and agression], , Warsaw: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Gawęcka, M. (2009). Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej [The rehabilitation in the open environmenVol. Coicidence of probation and social working], "Pobacja", No. 34.
 • Giddens, A. (2004). Socjologia [The socjology], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gidens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności [The modernity and identity. I and the socjety in later modernity time], Trans. A. Szulżycka, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goodman, N. (2001). Wstęp do socjologii [The introduction to sociology], Trans. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska, Warsaw: Wydawnictwo Zysk i S−ka.
 • Hołyst, B. (2007). Socjologia kryminalistyczna [The crime socjology], Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis".
 • Internetowy Słownik Języka Polskiego [Internet Dictionary of Polish Language], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kieszkowska, A. (2009). Metodyka pracy ze skazanymi [The methodology of work with sentenced people], „Probacja”, No. 2.
 • Konopczyński, M. (1996). Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży [The creative rehabilitation – chosen methods of helping for chlidren and teenagers], Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Konopczyński, M. (2008). Współczesne kierunki zmian w pedagogice resocjalizacyjnej. Destygmatyzacja dewiantów i kreowanie alternatywnych tożsamości [The current changes in rehbilitation pedagogy. Destigmatism of deviants and cretation of alternatives indetities], [In] Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana [The rehabilitation. The permanence and changing], Eds. M. Konopczyński, B.M. Nowak, Warsaw: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Konopczyński, M. (2010). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza [The methods of creative rehabilitation. The education theory and practice], Warsaw: Pedagogium – Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński, M. (2013). Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej [The rehabilitation crisis or success of sham operation. Reflections around Polish rehabilitation reality], Warsaw: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Kubiak−Krzywicka, W. (2008). Resocjalizacja jako konwersja tożsamości dewiacyjnej [The rehabilitation as a conversion dewiant identity], [In] Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana [The rehabilitation. The permanence and changing], Eds. M. Konopczyński, B.M. Nowak, Warsaw: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Kuć, M. (2013). Prawne podstawy resocjalizacji [The law basic of rehabilitation], 2nd ed., Warsaw: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Maslow, A. (1965). Philosophy of psychology, New York: Viking Press.
 • Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość [The motivation and personality], Trans. P. Sawicka, Warsaw Wydawnictwo PAX.
 • Nuttin, J. (1968). Struktura osobowości [The structure of personality], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olechnicki, K., Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny [The dictionary of sociology], Torun: Wydawnictwo Graffiti BC.
 • Pierzchała, K. (1994). Refleksje o wychowaniu. Etapy procesu wychowawczego [The thinking of education.The steps of education process], „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, No. 3(6).
 • Pierzchała, K. (1996). Korelaty poczucia powinności i odpowiedzialności u młodzieży [The correlation of feelin duty and responsibility of teenagers], Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2004−2005). Czynniki wpływające na osobowość ludzką [The factors influenced on human personality], „Materiały Seminaryjne” No. 29.
 • Pierzchała, K. (2006−2007). Osobowość więźniów. Różnice w osobowości skazanych po raz pierwszy i recydywistów [The personality of prisoners. Differences in sentencee personality], „Materiały Seminaryjne Duszpasterstwa Więziennego”, No. 30.
 • Pierzchała, K. (2011a). Probacja szansą na normalne życie [Probation as a chance for normal living], „Probacja”, No. 2.
 • Pierzchała, K. (2011b). Przestępstwo. Probacja alternatywą dla kary pozbawienia wolności [The crime. Probation as an alternative of th eimprisonement], „Probacja”, No. 4.
 • Pierzchała, K. (2011c). Resocjalizacja więźniów poprzez pracę. Więźniowie na wałach przeciwpowodziowych [The rehabilitation of prisoners by a work. Prisoners on the leeves], [In] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym [The national security of Poland in national and mulitinational issue], Eds. M. Marszałka, G. Sobolewskiego, T. Konopki, A. Cyran, Kielce: Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.
 • Pierzchała, K. (2012a). Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych probacją [European standards of procedures in probation cases], „Probacja”, No. 1.
 • Pierzchała, K. (2012b). Stosunek osób pozbawionych wolności do posługi religijnej kapelana więziennego w świetle badań [The attitute of prisoners to the role of prison chaplain], „Probacja”, No. 4.
 • Pierzchała, K. (2013a). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej [The prison chaplain in the penitentiary rehabilitation proces], Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2013b). W poszukiwaniu związków pomiędzy zagrożeniem niedostosowania społecznego młodzieży a jakość życia [Looking for connections with social misfiting dangerousity of youngests and the quality of living], [In] W poszukiwaniu jakości życia. Ujęcia interdyscyplinarne [Looking for quality of live. The interdisciplinar issue], red. M. Jasiński, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013.
 • Pierzchała, K. (2014a), Teoria zasłużonej kary. Zarys analityczno−syntetyczny problemu [The theory of due penalty. The analysis and synthesis of the issue], „Probacja”, No. 4.
 • Pierzchała, K. (2014b). Zarys systemu karnego i penitencjarnego Japonii na początku XXI wieku [The outline of penalty and penitetiar system in Japan], [In] Współczesna Japonia. Dylematy i Wyznania,[The current Japan. Dilemmas and beliefs] Eds. J. Marszałek−Kawa, K. Skonieczka, Torun Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2008). Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA [The combat of social pathology in the penitetiary system in Poland], Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2009). Człowiek a patologie społeczne [A man and social pathologies], Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pospiszyl, K. (1971). Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży [The psychology analysis of disorder social attituted of youngests], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stępniak P. (2008a). Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcia, geneza i rozwój [ The social and post penitentiary help as a suport of social reintegration of prisoners], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [ The rehabilitation. The theory and pedagogical practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium − Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stępniak, P. (2008b). Opieka i pomoc udzielana nieletnim w usamodzielnieniu [The care and help given to youngests in independence], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [The rehabilitation. The theory and pedagogical practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium − Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymanowski, T. (1989). Powrót skazanych do społeczeństwa [Coming back of prisoners to the socjety], Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Załęski, P.S. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie [Neoliberalism and civil society], Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01b3ca28-90c1-4c58-ba1d-fdda61200346
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.