PL EN


2018 | 9 | 3 | 275-280
Article title

TIK jako czasoprzestrzenny przełom w komunikacji e-społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
ICT as a Time-Spanning Break Through in e-Society Communications
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Postęp technologiczny, rozwój nowych narzędzi usprawniających wymianę informacji, w tym sposób komunikowania się z innymi, wymusił przemianę tradycyjnej formy komunikacji w formę e-komunikacji. Czas spędzony podczas tradycyjnej rozmowy wymagał przerwania wykonywania innych czynności i wymuszał na osobach fizyczną obecność. Obecnie również mamy możliwość wizualizacji danej osoby podczas e-rozmowy, jednak czas i miejsce nie ograniczają nas praktycz-nie w żaden sposób. Dostęp do internetu jest na tyle powszechny, że z każdego miejsca na świecie możemy się ze sobą komunikować, widząc się nawzajem, używając do tego niezbędnych aplikacji zainstalowanych na smartfonach, np. SnapChat, Facebook, Instagram itp. W artykule dokonano analizy metod komunikowania się ze sobą na przestrzeni lat. Podjęta problematyka wydaje się być ciągle aktualna ze względu na coraz nowsze metody porozumiewania się w społeczeństwach opartych na technologiach informacyjnych. Czy tak jest rzeczywiście?
EN
Technological progress, the development of new tools facilitating the exchange of information, including the way of communicating with others, forced the transformation of the traditional form of communication into the form of e-communication. The time spent in a traditional conversation required the interruption of other activities and forced the individuals to be present. Currently, we also have the possibility to visualize a given person during an e-communication, but time and place do not limit us in anyway. Internet access is so common that from anywhere in the world we can communicate with each other seeing each other, using the necessary applications installed on smartphones, e.g. SnapChat, Facebook, Instagram etc. The article analyzes the methods of communicating with each other over the years. The issues discussed seem to be still relevant, due to the newer and newer methods of communication in information technology-based societies. Is this the case?
Keywords
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
275-280
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
  • Dąbrowska A., Drzewiecki P. (2012). Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.
  • Dutta, S., Mia, I. (red.) (2009). The Global Information Technology Report 2008–2009. World Economic Forum, INSEAD.
  • Katz, J. (2017). Machines that Become Us. New York: Routledge.
  • Majewska, K. (2018). Modern Educational Tools in the Teacher’s Work. Katowice: Wyd. UŚ.
  • Mieczakowski, A., Goldhaber, T., Clarkson, J. (2011). Culture, Communication, and Change: Report on an Investigation of the Use and Impact of Modern Media and Technology in Our Lives. In Culture, Communication, and Change. Cambridge, UK: Engineering Design Centre, University of Cambridge. Raport Digital in 2017 Global Overview.
  • Walther, J.B. (1996). Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal and Hyper-personal Interaction. Commucation Research, 23 (1), 3–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01bbdd4d-fe0a-4f1b-8a0e-83d4cdd0c66e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.