Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 1 | 211-234

Article title

Wolność sumienia i wyznania więźniów na Ukrainie. Ujęcie prawne i socjologiczne

Content

Title variants

EN
Freedom of conscience and religion of the prisoners in Ukraine. A legal and sociological perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono sytuację prawa religijnego ukraińskich więźniów. W drugiej – stan faktyczny w tym zakresie na podstawie własnych badań ankietowych. Najpierw autor dokonał analizy uprawnień ustawowych więźniów w zakresie ich wolności sumienia i wyznania, a następnie przedstawił główne związki wyznaniowe działające na terenie ukraińskich więzień. Szczególną uwagę poświęcono pozycji Kościoła katolickiego i Międzywyznaniowej Misji Więziennej. W ujęciu empirycznym porównano sytuację wyznaniową ukraińskich i polskich więźniów, czego dokonano przez pryzmat doświadczeń kapelańskich. Artykuł kończą wnioski z przeprowadzonych badań i postulaty zmian w ukraińskim porządku prawnym. Autor wyraża opinię, że wolność sumienia i wyznania więźniów, zagwarantowana formalnie w ukraińskim ustawodawstwie państwowym, realizowana jest w sposób satysfakcjonujący. Możliwe jest ustanowienie instytucji stabilizujących obecność wspólnot religijnych i kapelanów w środowisku więziennym.
EN
This article consists of two parts. The first one presents the situation of religious law of Ukrainian prisoners. The second one – the facts in this regard based on surveys conducted by the author. First, the author analysed the statutory rights of prisoners in terms of their freedom of conscience and religion, and then presented the main religious associations operating in Ukrainian prisons. Particular attention was paid to the position of the Catholic Church and the Interfaith Prison Mission. From empirical perspective the religious situation of Ukrainian and Polish prisoners was compared, and it was done in the context of chaplaincy experience. In the final part of the article, conclusions are drawn regarding the research done and recommendations calling for changes in the Ukrainian legal system are made. The author is of the opinion that freedom of conscience and religion of prisoners, formally guaranteed in the Ukrainian national legislation, is implemented in a satisfactory way. It is possible to establish institutions, stabilizing the presence of religious communities and chaplains in the prison environment.

Journal

Year

Issue

1

Pages

211-234

Physical description

Dates

published
2015-06-01

Contributors

References

  • Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України з 11 липня 2003 року, Офіційний вісник України, nr 3-4.
  • Budowanie na kamieniu. Rozmowa J. Nikołajewa z ks. G. Drausem, „Forum Penitencjarne”, nr 7, lipiec 2006.
  • В. Осьмак, Апостольства мирян: місія можлива, „Парафіяльна Газета”, nr 21, 2006.
  • Прихід за залізними кратами. Розмова І. Максименко і о. Г. Драуса, „Пара- фіяльна Газета”, nr 12, 2007.
  • Дзвони Лаври, що закликають до миру, добра та свободи, „Закон та обов’язок”, nr 38, 2001.
  • А. Третяк, Щоб за колючим дротом не було колючих душ, „Закон та обов’язок”, nr 44, 2006.
  • Н. Усік, Капеланство в українських в'язницях, „Закон та обов’язок”, nr 47- 48, 2006.
  • В. Коморовський, Увірувати та відродитися, [w:] Свобідне слово за 25 січня 2007 року.
  • J. Nikołajew, Więzienne losy księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 52-53, 2006.
  • T. Serwetnik, Misja w kolonii karnej, „Rzeczpospolita”, 28 stycznia 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01bd5a9e-a7e0-4da2-a44b-671511221273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.