PL EN


2020 | 1(8) | 176-193
Article title

Ewolucja celów Ligi Kobiet w latach 1945–1989 w świetle jej statutów

Content
Title variants
EN
EVOLUTION OF THE AIMS OF THE LEAGUE OF WOMEN IN THE YEARS 1945–1989 IN THE LIGHT OF ITS STATUTES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1945 r. została powołana Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (SOLK). Była masową organizacją kobiecą, która w latach 1945–1989, wyznaczających zmiany ustroju w kraju, dwukrotnie zmieniała nazwę i ośmiokrotnie statut. W 1949 r. kontynuatorką SOLK była Liga Kobiet, a w 1982 r. Liga Kobiet Polskich. Artykuł prezentuje ewolucję celów i zadań Ligi w latach 1945–1989. Do jej przedstawienia posłużyły kolejne statuty organizacji. Ich analiza prowadzi do wniosku, że Liga Kobiet służyła popieraniu ówczesnego ustroju i kształtowaniu politycznej świadomości kobiet, a jednocześnie zabiegała o ich szeroko pojęte prawa (podnoszenie kwalifikacji, warunki pracy, aktywność zawodową i społeczną). Ewolucja celów organizacji ukazana została na tle przełomowych wydarzeń w kraju.
EN
In 1945, the Socio-Civic League of Women (SCLW) had been established. It was a women’s mass organization which in the years 1945–1989 changed its name twice and the statute eight times. The mentioned period of time was significant for the changes of the political system of the country. In 1949, the League of Women continued the works of SCLW and in 1982 the League of Polish Women took this role. The article presents the changes in aims and tasks of the League in the years 1945–1989. In order to describe them, the organization’s statutes were used. Their analysis leads to the conclusion that the Women’s League was a tool to support the political system in the country at the time and to raise political awareness among women; at the same time it advocated for their broadly understood rights (improving qualifications, working conditions, professional and social activity). The evolution of the organization’s aims is presented against the backdrop of the key events in the country.
Year
Issue
Pages
176-193
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Ćwik, Urszula. „Podstawowe założenia Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle >Mody i Życia Praktycznego< (1946-1951)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, (Białystok: Wydawnictwo Humanica, 2017), 49-58. ISBN 978-83-946177-3-8.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle >Naszej Pracy< (1947-1949)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XIX i XX wieku, (Białystok: Wydawnictwo Humanica, 2016), 295-307. ISBN 978-83-946177-0-7.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego)”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 145, z. 3, 2018, 579-601. ISSN 0083-4351.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Posłanki Ligi Kobiet Polskich i wybory parlamentarne 1989 roku (prezentacja w świetle „Zwierciadła”)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 205-215. ISBN 978-83-7431-561-6.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „>Zwierciadło< - platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957-1961, 1982-1989)”, Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. 20, z. 3(47), 2017, 67-90. ISSN 1509-1074.
  • Drozdowska, Agnieszka. „Działalność Ligi Kobiet w północno-wschodniej części Polski Ludowej w latach 1975-1989 w świetle >Naszej Pracy<”, Niepodległość i Pamięć, nr 2, 2019, 184-210. ISSN 1427-1443.
  • Drozdowska, Agnieszka. „O działalności Ligi Kobiet w okręgu białostockim (w świetle „Naszej Pracy”)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 185-204. ISBN 978-83-7431-561-6.
  • Miodowski, Adam. „Rozwój dolnośląskich i zachodniopomorskich struktur Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w latach 1947-1949 w świetle publikacji >Naszej Pracy<”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 167-183. ISBN 978-83-7431-561-6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01bd781b-d402-4bfa-84d2-d34a5d8bb148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.