Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 264-274

Article title

NIP JAKO PODSTAWOWY ELEMENT IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘBIORCY

Authors

Content

Title variants

EN
TAX IDENTIFICATION NUMBER (NIP) AS THE BASIC ELEMENT OF ENTREPRENEUR DESIGNATION

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) stanowi obok firmy, siedziby i adresu podstawowy element oznaczenia przedsiębiorcy. Niniejsze opracowanie, w oparciu o analizę obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) i ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 476 ze zm.), orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu przedstawia źródła i zakres obowiązków przedsiębiorcy związanych z NIP, założenia i funkcje przypisywane tym obowiązkom oraz konsekwencje niestosowania się do nich, a także cechy relewantne NIP oraz elementy postępowania w sprawie nadawania i aktualizacji NIP.
EN
In accordance with Article 16 Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity, an entrepreneur is obligated to place in writ-ten declarations addressed within the scope of their activity to designated persons and authorities the tax identification number (NIP) and use this number in legal and economic transactions. What is more, the identification of the entrepreneur in particular official registers occurs on the basis of the tax identification number. The fundamental assumption of this obligation was that the tax identification number (NIP) from 1 January 2007 on, became the basic element identifying an entrepreneur in legal and economic transactions. The main aim (goal) of the publication is to point out the ideas and functions of NIP obligations.

Contributors

author
 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Dołęga-Drąg E., Naruszenie obowiązku ewidencyjnego, „Biuletyn Skarbowy” 2007, Nr 3.
 • Fleszer D., Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej, Warszawa 2008.
 • Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Gronkiewicz-Waltz H., Wierzbowski M. (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009
 • Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Komisja Europejska, Numery identyfikacji Podatkowej. Poszczególne kwestie doty-czące numerów identyfikacji podatkowej: Struktura i opis NIP, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/pl/TIN_-_subject_sheet_-_2_structure_and_specificities_pl.pdf [data dostępu 08.05.2016]
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014.
 • Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2009.
 • Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014.
 • Romanowicz M., Glosa do wyroku NSA z dnia 18 marca 2011 r., II FSK 1773/09, „Glosa” 2011, Nr 4.
 • Sawicki J., Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, „Prokuratura i Prawo” 2007, Nr 6.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 476 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1808 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1773/09, Lex Nr 818429
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 1995 r., SA/Rz 776/94, Lex Nr 27087

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01be8fbe-81a5-4074-9a7b-85de842a004b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.