PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 251-269
Article title

Życie społeczno-polityczne w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej - wybrane aspekty

Authors
Title variants
EN
Socio-Political Life as Viewed by the Representatives of the Centre for Political Thought Selected Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony wybranym elementom koncepcji życia społeczno-politycznego, wyłaniającej się z tekstów autorów publikujących w Ośrodku Myśli Politycznej. Autor omawia wybrane zagadnienia dotyczące sposobu rozumienia państwa przez omawianych autorów, propozycji jego reform, granic liberalnej demokracji oraz stosunku państwa do społeczeństwa obywatelskiego. Następnie prezentuje poglądy autorów związanych z OMP na temat wybranych uczestników życia publicznego: partii politycznych oraz mediów. Autorzy związani z Ośrodkiem akcentują potrzebę istnienia silnych instytucji państwowych zdolnych do realizacji ustalonej polityki. Wskazują na potrzebuje wypracowania modelu zarządzania, który określałby istotę polskiej wspólnoty politycznej i sposoby jej urządzenia, aby dla obywateli stanowiła wartość sama w sobie.
EN
This paper is devoted to selected aspects of the concept of socio-political life, as emerging from the texts by authors affiliated with the Centre for Political Thought. It addresses some issues related to how these authors understand the State, and also discusses suggested reforms of the State, the limits of liberal democracy, and the relation between the State and civil society. Next, the paper goes on to discuss the views of the Centre for Political Thought authors on certain participants in public life: political parties and the media. Authors affiliated with the Centre are highlighting the need for strong State institutions that will be capable of pursuing specific policies. They are also stressing how important it is to develop such a governance model that could capture the essence of and define how to organise the Polish political community in such a way as to make it a value in itself for the citizens.
Year
Volume
Issue
4
Pages
251-269
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Makrostruktur i Ruchów Społecznych, Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Beckenforde E.-W., Wolność, państwo, Kościół, tłum. P. Kaczorowski, G. Sowiński, Kraków: Znak 1994.
 • Gawin D., Granice demokracji liberalnej. Szkice z filozofii politycznej i historii idei, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 2007.
 • Kloczkowski J., III RP – państwo nieprzemyślane, w: J. Kloczkowski (red.), Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, Kraków: OMP 2009, s. 7-21.
 • Krasnodębski Z., Demokracja peryferii, Gdańsk 2005.
 • Krasnodębski Z., Już nie przeszkadza. Szkice polityczne III, Kraków: OMP 2010.
 • Legutko P., Media i polityka – 20 lat później, w: J. Kloczkowski (red.), Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, Kraków: OMP 2009, s. 95-110.
 • Matyja R., Państwo czyli kłopot, Kraków: OMP 2009.
 • Matyja R., Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków−Rzeszów: OMP, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2013.
 • Stawrowski Z., Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej, Kraków: OMP 2014.
 • Szczerski K., Dwie dekady bez planu głównego. O zarządzaniu polskim państwem 1989-2009, w: J. Kloczkowski (red.), Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, Kraków: OMP 2009, s. 227-253.
 • Szymczyk J., Rudymentarne wartości republikańskie. Zarys problematyki, w: J. Szymczyk (red.), Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee a praktyka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 111-152.
 • Ujazdowski K.M., Batalia o instytucje, Kraków: OMP 2008.
 • Ujazdowski K.M., Polityka ambitna. Wybór publicystyki 1990-2013, Kraków: OMP 2014.
 • Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.
 • Wołek A., Słabe państwo, Kraków–Warszawa: OMP, Instytut Studiów Politycznych PAN 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01bf7b30-bb43-4b36-be85-5bf4c755536d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.