Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(38) | 57-73

Article title

Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie a „zdrowie organizacji” – czy trosce firm o wizerunek zewnętrzny towarzyszy troska o pracownika?

Content

Title variants

EN
Undertaking Social Responsibility Activities and the ‘Organisation Health’, or ‘Does the Firms’ Concern for the Extraneous Image Accompany the Concern for the Employee?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania jest problematyka istnienia zależności między podejmowaniem przez organizację działań społecznie odpowiedzialnych ukierunkowanych na zewnątrz organizacji a oceny „zdrowia organizacji” jako efektów określonej polityki personalnej, stanowiącej efekt nastawienia organizacji na realizację działań w ramach CSR, w obszarze zatrudnienia, w odniesieniu do własnych pracowników. Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej części autorki analizują pojęcie „zdrowia organizacji”. Druga część poświęcona została omówieniu wyników badań przeprowadzonych w 23 średnich polskich przedsiębiorstwach, w których uczestniczyło 202 pracowników. Wyniki badań wykazały istnienie statystycznie istotnej zależności między podejmowaniem przez przedsiębiorstwa działań nastawionych na pozytywne relacje z otoczeniem biznesu a „zdrowiem organizacji”, poziomem zadowolenia pracowników z pracy i poziomem fluktuacji. Tak więc, w rezultacie przeprowadzonych badań kolejny raz potwierdzono zasadność podejmowania przez organizacje działań odpowiedzialnych społecznie, które, jak można oczekiwać, prowadzą nie tylko do wzrostu dobrostanu pracowników (jako efekt zatrudnienia w „zdrowej organizacji”), ale do wzrostu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
EN
The subject of the study is the issue of existence of interrelations between undertaking by the organisation of social responsibility activities directed outside the organisation and evaluation of the ‘organisation health’ as effects of a definite personal policy being an effect of the organisation’s attitude towards implementation of activities within the framework of CSR, within the employment area, related to own employees. The article consists of the two parts: theoretical and empirical. In the first part, the authors analyse the notion of ‘organisation health’. The second is devoted to discussion of the findings of research carried out at 23 medium-sized Polish enterprises where there participated 202 employees. The research findings showed the existence of statistically significant relationship between the undertaking by enterprises of measures aimed at their positive relationships with the business environment and the ‘organisation health’, the level of employees’ satisfaction with their job, and the level of fluctuation. Therefore, in result of the carried out research, there was once again confirmed the legitimacy of undertaking by organisations of socially responsible activities which, as one may expect, lead not only to the growth of employees’ well-being (as an effect of being employed at the ‘healthy organisation’) but also to the growth of the level of enterprise’s competitiveness.

Year

Issue

Pages

57-73

Physical description

Contributors

 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska

References

 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2006), Practical Aspects of a Social Responsibility in Business, (w:) Dialogue and Universalism. Metaphilosophy as Wisdom of Science, Warsaw University Academic Publishing House, “Art and Live”, No. 5-6.
 • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2012), Kompetencje społeczne pracowników w kontekście „zdrowia organizacji” w obszarze polityki personalnej, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 249.
 • Bartkowiak G., Krugiełka A. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zatrudnienia. Uwarunkowania i korzyści dla pracownika i organizacji, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej szkoły Wyższej Milenium, Gniezno.
 • Bodak A. (2010), Deklaracja spółdzielczej tożsamości a problem funkcjonowania przedsiębiorstw spółdzielczych na terenach wiejskich, (w:) Lewicka D., Zbiegień--Maciąg L., Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Bratnicki M., Dyrbuś-Graca K. (2009), Wykorzystanie koncepcji zdrowia organizacji doożywienia przedsiębiorczości, (w:) Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Cooper C.L., Cartwright S. (1994), Healthy Mind: Healthy Organization – A. Proactive Approach to Occupational Stress, “Human Relations”, Vol. 47, No 4.
 • De Smet A., Loch M., Schaninger B. (2007), Anatomy of healthy organization, “The Mc Kinsey Quaterly”, May.
 • Dyrbuś-Graca K., Bratnicki M. (2009), Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością, http://www.ptzp.org.pl [dostęp: 15.12.2010].
 • Gableta M. (2006), Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem pracy, (w:) Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kolarska-Bobińska I. (red.) (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Mikuła B. (2005), Zdrowa organizacja, “Problemy Jakości”, nr 4.
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Miller E. (2008), A health agency is a key to leadership continuity, http://www.govermental leader.com [dostęp: 15.02.2008].
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Packer S.K., Turner N., Griffin M.A. (2003), Designing Healthy Work,(w:) Hoffman D.A., Tertrick L.E. (red.), Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Rosen R.H. (1991), The healthy company: Eight strategies to develop people, productivity and profits, Putnam Book.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L. (red.) (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Zwetsloot G. (2004), The business value of health management, „Journal of Business Ethics”, Vol. 55.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01c9464c-d3a0-4658-97cf-deda2f6b85dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.