PL EN


2014 | 5 | 2 | 193-200
Article title

Nástroje programu ActivInspire a ich využitie v predmete Technika na ZŠ s využitím interaktívnej tabule

Content
Title variants
ActivInspire tools and their use at Elementary School In the subject of TECHNOLOGY with using the interactive whiteboard
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
V článku sa zameriavame na využitie informačno-komunikačných technológií, resp. využitie interaktívnej tabule ActivBoard vo vyučovaní predmetu Technika na základných školách. Cieľom predmetného príspevku je teda ukážka jednoducho pripraveného a spracovaného predvádzacieho zošita v programe ActivInspire pre daný predmet a následne s využitím interaktívnych nástrojov podnecovať žiakov k vyššej úrovni pozornosti, aktivity a verbálneho prejavu.
EN
In this article we focus on the use of information and communication technologies, respectively interactive whiteboard “ACTIVboard” use in teaching the subject of technology at elementary schools. The objective of the present paper is therefore the preview of easily prepared and processed demonstration workbook in program ActivInspire for the subject and then using the interactive tools to encourage students to higher levels of attention, activity, and verbal expression.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
193-200
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Adámek R., Baranovič R., Brestenská B., Bučko M., Jakab F., Karolčík Š., Kireš M. a kol. (2010), Moderná didaktická technika v práci učiteľa, Košice: Elfa, s.r.o. ISBN 978-80-8086- 135-3.
  • Bendík M., Ďuriš M. (2013), Multimediálna učebná pomôcka a jej uplatnenie v edukačnom procese v odbore Stolár na SOŠ s podporou interaktívnej tabule, „Technika a vzdelávanie“ 2, Banská Bystrica: FPV UMB, s. 55–57. ISSN 1338-9742.
  • Bobot V. (2012), Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch, Bratislava: MPC, 64 ss. ISBN 978-80-8052-432-6.
  • Ďuriš M. (2004), Krátky technický a výkladový a náučný slovník pre učiteľov technických odborných predmetov, Banská Bystrica: FPV UMB, 188 ss. ISBN 80-8055-918-X.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01c9b746-46dc-4cf6-b9ce-40bffebe2535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.