PL EN


2014 | 8/2014 | 209-220
Article title

Female criminality and crime against women – a criminological-penitentiary view

Authors
Content
Title variants
PL
Przestępczość kobiet i wobec kobiet – spojrzenie kryminologiczno-penitencjarne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Female criminality in Poland, that is the violation of legal standards by women, threatened by penalty, is not great. The number of sentenced women in prison has maintained at the same level 7%-10% of the general sentenced population for a long time. Research shows that gender does not have a great impact on criminality. However, there have been some findings physiological states such as pregnancy or breast feeding predispose women to commit crimes. It has also been noted that more women than men commit crimes where cleverness is required. The smaller number of women’s crimes is explained by factors like family upbringing, where mothers present a greater traditional lifestyle. Women are also victims of crimes such as: domestic violence, sexual harassment, human trafficking, crimes associated with prostitution. Sentenced to imprisonment, they reside in separate penitentiary units, where they can give birth to their children and stay with them in prison Homes for Mothers and Children until the child turns 3 or exceptionally 4 years old. Imprisoned women, due to specific personality are treated more softly than men, but are subject to the same rigors as men, depending on the type of prison they are in. They are being prepared to perform the roles of mothers, wives or for an independent life in the free world.
PL
Przestępczość kobiet w Polsce, czyli naruszanie przez nie norm prawnych zagrożonych karą, nie jest duża. Liczba skazanych kobiet w więzieniach pozostaje od dłuższego czasu na poziomie 7–10% ogółu populacji skazanych. Z badań wynika, że płeć ma niewielki wpływ na przestępczość. Zauważono jednak, iż takie stany fizjologiczne jak ciąża, karmienie piersią mogą usposabiać do zachowań naruszających prawo. Odnotowano także, iż więcej kobiet niż mężczyzn popełnia przestępstwa wymagające sprytu. Mniejsza liczba przestępstw popełnianych przez kobiety wyjaśniana jest czynnikami wychowania rodzinnego, w którym matki reprezentują większy tradycjonalizm. Kobiety są też ofiarami przestępstw takich jak przemoc w rodzinie, molestowanie seksualne, handel ludźmi, przestępstw związanych z prostytucją. Skazane na karę pozbawienia wolności odbywają karę w odrębnych zakładach karnych, w których mogą rodzić swoje dzieci i pozostawać z nimi w więziennych Domach Matki i Dziecka do ukończenia przez nie 3 lub wyjątkowo 4 lat życia. Skazane kobiety są w więzieniu traktowane ze względów osobowościowych nieco „łagodniej” niż mężczyźni, ale podlegają tym samym rygorom w zależności od rodzaju i typu zakładu karnego w jakim odbywają karę. Są przygotowywane do roli matki, żony lub do samodzielnego życia na wolności.
Year
Issue
Pages
209-220
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
author
 • University of Gdańsk
References
 • [1] Blumd D., Mózg i płeć. O biologicznych różnicach między kobietami i mężczyznami, Prószynski i S-ka, Warsaw 2000.
 • [2] Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo “Arche”, Gdańsk 1999.
 • [3] Bramska M., Kobiety pozbawione wolności, [w:] Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, “Biuletyn RPO” 1997, nr 38.
 • [4] Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warsaw 1999.
 • [5] Campbell A., Jej niezależny umysł, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • [6] Cegielska J., Kobieta w więzieniu, “Forum Penitencjarne” 2005, no. 7.
 • [7] Chęcińska E., Przemoc w rodzinie niemieckiej w świetle wybranych badań i notatek prasowych, [in:] Rodzina i szkoła wobec przemocy, T. Sakowicz, eds., Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • [8] Gordon M., Postępowanie ze skazanymi kobietami, [in:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988, M. Marek, eds. Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warsaw 1990.
 • [9] Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warsaw 1994.
 • [10] Izdebski Z., Kanarkowska-Lecyk K., Zachowanie seksualne kobiet świadczących usługi seksualne, mężczyzn homoseksualnych i osób uzależnionych od narkotyków, Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra 2000.
 • [11] Kuleta M., Trzópek J., Zmiana stylu życia jako efekt przezwyciężenia kryzysu – szansa czy konieczność, [in:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcie i możliwości, Kubacka-Jasiecka W. D., Mudyń K., eds., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • [12] Kurzępa J., Młodzież pogranicza – świnki czyli o prostytucji nieletnich, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2000.
 • [13] Marczak M., Losy życiowe kobiet odbywających karę pozbawienia wolności, maszynopis pracy doktorskiej, UAM, Poznań 2005.
 • [14] Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2009.
 • [15] Marzec-Holka K., Dzieciobójstwo. Przestępstwo uprzywilejowane – czy zbrodnia, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.
 • [16] Niedworok J., Matki więźniarki i ich dzieci w zakładach penitencjarnych. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988.
 • [17] Olejnik L., Program pracy wolontarystycznej “BONA” jako metoda readaptacji społecznej, [in:] Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998–2008, I. Dybalska, eds., Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warsaw 2009.
 • [18] Pastwa-Wojciechowska B., Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza psychologiczno-kryminologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • [19] Pełka-Sługocka D.M., Terapeutyczne oddziaływanie szkół zawodowych na więźniów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1969.
 • [20] Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warsaw 2005.
 • [21] Reczek H., Oddziaływania wychowawcze w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, [in:] Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1988–2008, I. Dybalska, eds., Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warsaw 2005.
 • [22] Schneider J., Die Psychologie des 20 Jahrhunderts, vol. XIV, Auswirkungen 1981.
 • [23] Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 3, Oficyna Naukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warsaw 2003.
 • [24] Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, “Scholar”, Warsaw 2002.
 • [25] Wojciszke B. (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, GWP, Gdańsk 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01da2d03-0a5b-4e86-9e23-78c67bb8b5c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.