Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 | 2 | 169-191

Article title

O możliwościach zastosowania kategorii granicy w analizie zjawiska korupcji

Authors

Content

Title variants

EN
On an applicability of the concept of border in studying corruption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od lat 90. XX wieku obserwujemy istotny wzrost zainteresowania kwestią korupcji. To również czas ponownego odkrycia problemu granic i pogranicza jako zagadnień centralnych dla procesów towarzyszących człowiekowi pod koniec stulecia. Globalizacja, kolejna fala demokratyzacji oraz upadek ZSRR to zmiany, który stworzyły nowe, strukturalne warunki dla zjawisk korupcyjnych oraz dla przedefiniowania granic politycznych. Pomimo podobieństwa uwarunkowań inspirujących do systematycznej refleksji nad korupcją i granicami, zarówno badania nad korupcją, jak i badania nad granicami zazwyczaj traktowane są jako odrębne obszary badawcze. Możemy jednak wyodrębnić pewne płaszczyzny, na których badania te spotykają się i zjawisko korupcji jest wyraźnie osadzone w kontekście granic. Ich wspólną cechą wydaje się dominacja takiej narracji w myśleniu o korupcji i granicach, w której związek między korupcją a granicami jest zlokalizowany, zarówno w sensie instytucjonalnym, jak i teoretycznym, na granicy państwowej. W artykule postawiono tezę, według której taka perspektywa w analizie relacji między korupcją a granicami nie wyczerpuje wielorakich związków między tymi zjawiskami, ponieważ zarówno różnorodność form korupcji, jak i wielość sposobów rozumienia pojęcia granicy we współczesnych studiach nad granicami, stwarzają znacznie szerszą perspektywę w badaniu zależności między tymi polimorficznymi kategoriami. Autor przedstawia dwa podejścia w badaniu tych zależności i towarzyszące im pytania badawcze. W pierwszym zjawisko korupcji jest ukonstytuowane na granicach, które są konstruowane w dyskursie publicznym – mogą być zmieniane, negocjowane i kontestowane przez podmioty działające w ramach danego systemu politycznego. Korupcja jest tu rezultatem procesu tworzenia granic. W drugim podejściu korupcja jest zjawiskiem, któremu towarzyszy powstawanie granic, ponieważ może doprowadzić do stworzenia tzw. brudnej wspólnoty, której niewidzialne granice włączają jednych, będąc jednocześnie barierami dla niechcianych outsiderów. Tu społecznie konstruowane i podtrzymywane granice są rezultatem korupcji.
EN
Since the 90s of XXth century we have observed a significant increase of the interest in the issue of corruption, what was reflected in the scientific investigation over the phenomenon. The last decade of the XX century was also the period when the problem of borders and borderlands has been rediscovered as the central to the processes accompanying human kind at the end of the millennium. It must be noticed that both the higher interest in corruption and the interest in borders are determined by the same conditions of the 90s. A globalization, the another wave of democratization and collapse of the Soviet Union have created new, structural opportunities for corruption and redefinition of political borders, the latter being for a long time frozen within the Cold War order. Despite a similarity of the determinants inspiring to more systematic analysis of corruption and borders, both of these phenomena are usually recognized as a separate researched fields. However, there are some ‘meeting points’ where research on these phenomena are intertwined, clearly embedding corruption in the context of borders. It seems that what these research have in common is the domination of a such framework of thinking about corruption and borders where the nexus between corruption and borders is located, both in institutional and theoretical terms, on a state border. The thesis proposed in this article states that the above presented perspective in the analysis of the nexus between corruption and borders does not cover multidimensional relations between these phenomena, because the diversity of forms of corruption and the variety of ways in which borders are understood within the field of border studies, provide much wider perspective for analyzing relations between these polymorphic categories. The author presents two different approaches to studying these relations and proposes some research questions corresponding with each of these approaches. In the first approach a phenomenon of corruption is constituted by boundaries being constructed in public discourse – they can be changed, negotiated and contested by different actors of given political system. Thereby, corruption is a product of bordering process. According to the second approach a corruption is a phenomenon causing construction of borders, because it can lead to the emergence of the dirty togetherness, with its invisible boundaries of inclusion (corrupt insiders) and exclusion (non-corrupt outsiders). In this case the socially constructed and preserved boundaries are products of corruption.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

169-191

Physical description

Dates

published
2016

References

 • Andvig, J. (2003). International corruption. W: M. Bull and J. Newell (red.) Corruption in contemporary politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2003, s. 207-219.
 • Andvig, J. i in. (2000). Research on corruption. A Policy oriented survey. Bergen: Chr. Michelsen Institute & Norwegian Institute of International Affairs. http://www.icgg.org/downloads/contribution07_andvig.pdf [dostęp 10.10. 2014].
 • Aromaa, K. (2009). Corruption on the Finnish-Russian border. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, Publication Series No. 61.
 • Berglund, N. (2003). Statoil falls under bribery cloud. Aftenposten. 11.09.2003. http://www.aftenposten.no/english/business/article623424.ece (dostęp: 06.03.2009).
 • Buchan, B. (2012). Changing contours of corruption in Western political thought, c. 1200-1700. W: M. Barcham, B. Hindess, P. Larmour (red.) Corruption. Expanding the focus. Canberra: The Australian National University Press, s. 73-97.
 • Bukovansky, M. (2002). Corruption is bad: Normative dimensions of the anticorruption movement. Canberra: Australian National University, Working Paper no. 5.
 • Burdziej, S. (2012). Korupcja, klientelizm i nieformalne struktury władzy we Włoszech. W: K. Piotrowicz, P. Stankiewicz (red.) Za kulisami, Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie. Poznań: Zysk i S-Ka Wydawnictwo, s. 257-291.
 • Castles, S., Miller, M. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ‘Chlebowski’ (2009). Chlebowski: Walczę, Rysiu. Załatwimy to. http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/97465,chlebowski-walcze-rysiuzalatwimy-to.html (dostęp 10.10.2016).
 • Dandurand, Y. i in. (2013). Corruption and the smuggling of migrants. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
 • Dąbrowski, M. (2012). Zjawiska o charakterze korupcyjnym w świetle kultury granicy. Journal of Modern Science, t. 15, nr 4, s. 91-118.
 • Eskelinen, H., Liikanen, I., Scott, J. (2012). The EU-Russia Borderland. New context for regional cooperation. Routledge: Londyn i Nowy Jork.
 • Faist, T. (2004). The migration-security nexus. International migration and security before and after 9/11. Malmo: School of International Migration and Ethnic Relations, 4/03.
 • Franck, A. (2014). Negotation borders: everyday corruption and immigration policing in Malaysia. http://www.gu.se/english/research/publication?publicationId=212827 (dostęp 10.10.2016).
 • Friedrich, C. (2002). Corruption concepts in historical perspective. W: A. J. Heidenheimer, M. Johnston (red.) Political corruption: concepts & contexts. New Jersey, New Brunswick: Transaction Publishers, s. 15-23.
 • Gounev, P., Dzhekova, R., Bezlov, T. (2012). Anticorruption measures in EU border control. Sofia: Center for the Study of Democracy.
 • Granovetter, M. (2007). The social construction of corruption. W: V. Nee, R. Swedberg (red.) On Capitalism. Stanford: Stanford University Press, s. 152-172.
 • Gupta, A. (1995). Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state. W: A. Sharma, A. Gupta (red.), The anthropology of the state. A reader. Malden: Blackwell Publishing, s. 211-242.
 • Huntington, S. (1978). Modernization and corruption. W: A. J. Heidenheimer (red.) Political corruption. Readings in comparative analysis. New York: Holt Rinehart and Winston.
 • ’Jeszcze’ (2006). Jeszcze o taśmach Beger. Warszawa: TNSOBOP, K.067/06. http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/2006/10/09/jeszcze-o-tasmach-renatybeger/ (dostęp 10.10.2016).
 • jg (2006). Wódz: Tysiąc razy większe zepsucie polityki niż po aferze Rywina. Gazeta Wyborcza, 27.09.2006. http://wyborcza.pl/1,76842,3647713.html [dostęp: 15.10.2016].
 • Johnston, M. (1998). Cross-border corruption points of vulnerability and challenges for reform. W: S. J. Kpundeh, I. Hors (red.) Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries. New York: UNDP, s. 13-23.
 • Johnston, M. (2006). From Thucydides to mayor Daley: bad politics and culture of corruption. Political Science & Politics, t. 37, nr 4, s. 809-812.
 • Kamiński, A., Kamiński, B. (2004). Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Kaufman, D., Shang-Jin W. (1998). Does “Grease Money” Speed up the wheels of commerce? Washington: The World Bank, WP/00/64. http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/grease.pdf (dostęp 10.02.2014).
 • KID (2006). Premier przeprasza. Gazeta Wyborcza, 30.09.2006. Pobrano 21.10.2016 z: http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4725429,20060930RP-DGW,Premier_przeprasza,.html.
 • Kiersztyn, A. (2009). Granice brudnej wspólnoty. W: J. Kwaśniewski, J. Winczorek (red.), Idee naukowe Adama Podgóreckiego. Warszawa: IPSiR UW, s. 179-202.
 • Kolossov, V. Scott, J. (2013). Selected conceptual issues in border studies. Belgeo, nr 1.
 • Konieczna-Sałamatin, J., Świdrowska, E., Wołowski, P. (2012). Granica do naprawy. Problemy pogranicza Polski i Ukrainy. Warszawa: Fundacja Batorego.
 • Kurzępa, J. (2007). Socjopatologia pogranicza. Zmiany w życiu społeczności zachodniego pogranicza. Studium socjologiczne. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 • Lambsdorff, G. J. (2002). Making corrupt deals: contracting in the shadow of the law. Journal of Economic Behaviour & Organization, t. 48, nr. 3, s. 221-241.
 • Lambsdorff, G. J. (2007). The Institutional economics of corruption and reform. Theory, evidence and policy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ledeneva, A. (2014/2015) The Ambivalence of Blurred Boundaries: Where Informality stops and corruption begins? Perspectives, nr 12, s. 19-22.
 • Łach, H. (2012). Udział funkcjonariuszy Staży Granicznej w szkoleniach w ramach projektów twinningowych w zakresie zwalczania korupcji przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Journal of Modern Science, t. 15, nr 4, s. 119-140.
 • ‘Mapa zagrożeń’ (2015). Mapa zagrożeń korupcyjnych w Straży Granicznej. Warszawa: BSW SG.
 • Mauro, P. (2005). Corruption and growth. W: A. Mishra (red.), The Economics of corruption. Oxford: Oxford University Press, s.164-198.
 • Michael, B., Moore, N. (2009). What do we know about corruption (and anticorruption) in Customs? World Customs Journal, t. 4, nr 1.
 • Mungiu-Pippidi, A. i in. (2011). Chasing moby dick across every sea and ocean? Contextual choices in fighting corruption. Berlin: NORAD.
 • Myrdal, G. (2005). Corruption: Its causes and effects. W: A. Mishra (red.), The Economics of corruption. Oxford: Oxford University Press, s. 37-62.
 • Newman, D., Paasi, A. (1998). Fences and neighbours in the postmodern world: boundary narratives in political geography. Progress in Human Geography, t. 22, nr 2, s. 186-207.
 • Newman, D. (2003). On borders and Power: a theoretical framework. Journal of Borderland Studies, t. 18. nr 1, s. 13-25.
 • Newman, D. (2011). Contemporary research agendas in Border Studies: An Overview. W: D. Wastl-Walter (red.), The Ashgate Research Companion to Border Studies. Farnham: Ashgate, s. 33-48.
 • ‘Nagrania” (2012). Nagrania Renaty Beger czyli standardy moralne polityce. Pobrano 20.10.2016 z: https://www.youtube.com/watch?v=HdZtugZwJus.
 • Nikolic-Restanovic, V., Rusev, A. (2013). Human trafficking, border security and related corruption in the EU. Bruksela: Center for Security, Development and Rule of Law.
 • Sampson, S. (2010). The anti-corruption industry: from movement to institution. Global Crime, t. 11, nr 2, s. 261-278.
 • Scott, W. J. (2011). Borders, border studies and EU enlargement. W: D. Wastl-Walter (red.), The Ashgate Research Companion to Border Studies. Farnham: Ashgate, s. 123-142.
 • Sifakis, C. (2007). Mafia amerykańska. Encyklopedia. Kraków:TAiWPN UNIVERSITAS.
 • Sigurjonsson T.O, Vaiman, V., Davıdsson A.P. (2010). Revising a concept of corruption as a result of the global economic crisis - the case of Iceland. W: A. Stachowicz-Stanusch (red.), Organizational Immunity to Corruption. Building Theoretical and Research Foundations. Charlotte, NC: Information Age Publishing, s. 363-372.
 • Siedlecka, E. (2006). Ziobro. Minister w służbie partii. Gazeta Wyborcza, 03.10.2006.
 • Sikorska, L. (2012). Wpływ mass mediów na kształtowanie opinii o korupcji wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej. Journal of Modern Science, t. 15, nr 4, s. 51-72.
 • Spencer, J., Aromaa, K., Junninen, M., Markina, A., Saar, J., Viljanen, T. (2006). Organised crime, corruption and the movement of people across borders in the new enlarged EU: a case study of Estonia, Finland and the UK. HEUNI Papers 24, Helsinki.
 • ‘Spotkanie’ (2010). Spotkanie na cmentarzu? „Jak każde inne”. http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/108758,spotkanie-na-cmentarzu-jakkazde-inne.html (dostęp 25.10.2016).
 • Stewart, S. (2011). Corruption: Why Texas Is Not Mexico, Stratfor. https://www.stratfor.com/weekly/20110518-corruption-why-texas-not-mexico (dostęp 25.10.2016).
 • Swart, K. (1978). The sale of public offices. W: A. J. Heidenheimer (red.), Political corruption. Readings in comparative analysis. New York: Holt Rinehart and Winston, s. 82-90.
 • Tanzi, V. (1998). Corruption around the world. Causes, consequences, scope and cures. International Monetary Fund Staff Papers, t.45, nr 4.
 • Tänzler, D., Maras, K., Giannakopoulos, A. (2012). Introduction. W: D. Tänzler, K. Maras, A. Giannakopoulos (red.), The social construction of corruption in Europe. Farnham: Ashgate.
 • Tarkowski, J. (1994). Socjologia świata polityki. Patroni i klienci, Tom 2. Warszawa: PAN.
 • ‘Taśmy Beger’ (2007). Taśmy Beger – śledztwo umorzone. Wprost, 14.06.2007. https://www.wprost.pl/108296/Tasmy-Beger-sledztwo-umorzone (dostęp: 15.10.2016).
 • Uhlig, D. Stasiński, P.(2006), Pis kupuje Beger, Gazeta Wyborcza, 27.09.2006. http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4723317,20060927RPDGW,PIS_KUPUJE_BEGER,.html (dostęp: 15.10.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

e-ISSN
2353-3781
ISSN
2545-160X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01dc37fb-79dc-40e7-8836-0c7e0e147ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.